Navodila - vpis 2019/20 - (VS, UN, MAG)

 • Vpis v višji letnik
 • Absolventi
 • Ponavljanje / pod. statusa
 • Študent, ki ima izpolnjen pogoj za napredovanje v višji letnik in v primeru izrednega študija plačano šolnino predhodnih letnikov se lahko vpiše v višji letnik. Obvezno mora v  AIPS-u  izpolniti anketo o pedagoškem delu in obremenitvi študentov.

  Vpis uredite v študentskem  AIPS-u, kjer so objavljena tudi navodila za izpolnjevanje VPISNEGA LISTA. Vpisni list morate pravilno izpolniti (preveriti pravilnost podatkov), ga natisniti in PODPISATI ter POSREDOVATI v referat za študentske zadeve (referat). Obvezna priloga vpisnega lista je tudi podpisan predmetnik.

  Poleg vpisnega lista in predmetnika v referat  posredujete tudi:

  • študentsko izkaznico in
  • priložite kuverto, velikosti B5, na katero napišete vaš naslov in nalepite znamke v vrednosti 1,00 € , da vam bomo vrnili potrdilo o vpisu.

           Izredni študenti posredujete še:

  • izpolnjene in podpisane izvode Pogodbe o izobraževanju, ki jo FOV sklene s študentom ; prosimo vas, da v pogodbi obkrožite način plačila, izpolnite kraj in datum, ter pogodbe podpišete,
  • izpolnjeno in podpisano Izjavo plačnika o plačilu stroškov študija (OBVEZNA PRILOGA k pogodbi v primeru, da za plačilo šolnine FOV izstavi račun pravni osebi/plačniku),
  • izpolnjeno in podpisano Izjavo poroka o prevzemu dolga (OBVEZNA PRILOGA k pogodbi za študente samoplačnike, ki šolnino plačajo v obrokih);
  • potrdilo o najemu kreditu v primeru, da boste najemojemalec pri Gorenjski banki d. d. Kranj; več informacij na spletni povezavi mailto:http://www.fov.uni-mb.si/sl/studij/bodoci-studenti-prijava/ugodna...,

  (V izpolnitev lahko priložite tudi druge obrazce, npr. za avtobusno karto. V primeru, da potrebujete potrdilo o opravljenih izpitih, izrazite željo na vpisnem listu, zgoraj desno.)

  Navedeno dokumentacijo za vpis lahko oddate v nabiralnik pred referatom, v referatu v času uradnih ur, ali jo pošljete priporočeno po pošti na naslov Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, Referat za študentske zadeve, 4000 KRANJ.

  Rok za oddajo dokumentacije je  od 1. avgusta do 23. septembra 2019. Prosimo vas, da dokumentacijo za vpis pošljete takoj, ko izpolnite pogoje, le tako vam bomo lahko dokumentacijo (potrdilo o vpisu, študentsko izkaznico...) ažurno uredili in vrnili v nekaj dneh. Glede na določila vpisnega postopka mora biti vpis zaključen (podatki že vneseni v bazo) najkasneje, do 30. septembra 2019.

  V skladu s Cenikom Univerze v Mariboru za študijsko leto 2019/2020 je potrebno plačati vpisne stroške v znesku 25,50 € in šolnino v primeru izrednega študija.

  Vpisne stroške in šolnino se poravna v višini in roku, navedenih na izstavljenem računu, ki ga boste prejeli PO VPISU. Pri plačilu računa morate obvezno navesti sklic, ki je naveden na računu.

  V vednost:

  V izjemnih okoliščinah (v nujnih primerih) bomo obveščali študente o spremembah tudi po SMS-u. Zato študentom predlagamo, da aktivirajo SMS obveščanje na spletni strani AIPS: www.fov.um.si - Prijava na AIPS. V primeru, da ne boste aktivirali SMS obveščanja, obvestil ne boste prejemali! SMS obvestila so brezplačna.

  Kranj, julij 2019

   

   

                                                                                                                                               

   

 • Študent, ki se vpisuje v absolventski staž mora obvezno preko prijave na AIPS, izpolniti anketo o pedagoškem delu in obremenitvi študentov.

  Posebej vas opozarjamo na  Spremembo Zakona o visokem šolstvu - pravica do koriščenja absolventskega staža:

  Z 31. 5. 2012 je začel veljati Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12; v nadaljevanju ZUJF) in z njim Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (členi ZUJF: od 57. do 60. in od 216. do 220. člena ter končna določba ZUJF - 251. člen), s katerim se spreminja tudi status študenta ter s tem pravica do koriščenja absolventskega staža.

  S študijskim letom 2012/2013 se uveljavljajo spremembe glede trajanja oziroma prenehanja statusa študenta.

  Za študente, vpisane v študijske programe prve ali druge stopnje v študijskem letu 2012/2013, ki so do zaključka študijskega leta 2011/2012 že uveljavljali pravico, da enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu, NI SPREMEMB. To pomeni, da jim status študenta preneha, če ne dokončajo študija v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra (absolvent je).

  Za študente, vpisane v študijske programe prve ali druge stopnje v študijskem letu 2012/2013,ki do zaključka študijskega leta 2011/2012 niso uveljavili pravice, da enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu, velja, da jim status študenta preneha ob zaključku zadnjega semestra, če bodo v času študija, to je vključno od študijskega leta 2012/2013 ponavljali letnik ali spremenili študijski program ali smer (ni absolventa).

  V AIPS-u, mora študent pravilno izpolniti VPISNI LIST (preveriti pravilnost podatkov), ga natisniti in PODPISATI ter POSREDOVATI v referat za študentske zadeve.

  V primeru, da potrebujete potrdilo o opravljenih izpitih, izrazite željo na vpisnem listu (zgoraj desno).

  Poleg podpisanega vpisnega lista za vpis potrebujete tudi:

  • študentsko izkaznico in
  • priložite kuverto, velikosti B5, na katero napišete vaš naslov in nalepite znamke v vrednosti 1,00 € , da vam bomo vrnili potrdilo o vpisu.

  Dokumentacijo za vpis lahko oddate v nabiralnik pred referatom, v referatu v času uradnih ur, ali jo pošljete po pošti na naslov Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, Referat za študentske zadeve, 4000 KRANJ.

  Rok za oddajo dokumentacije je od 1. avgusta do 10. septembra 2019.  Prosimo vas, da dokumentacijo za vpis pošljete takoj, ko izpolnjujete pogoje, le tako vam bomo lahko dokumentacijo ažurno uredili in vrnili v nekaj dneh. Glede na določila vpisnega postopka mora biti vpis zaključen (podatki že vneseni v bazo) najkasneje do 30. septembra 2018.

  V skladu s Cenikom Univerze v Mariboru za študijsko leto 2019/2020 je potrebno plačati vpisne stroške v znesku    25,50 €.

  Vpisne stroške  poravnate v višini in roku, navedenih na izstavljenem računu, ki ga boste prejeli PO VPISU. Pri plačilu računa morate obvezno navesti sklic, ki je naveden na računu.

  V izjemnih okoliščinah (v nujnih primerih) bomo obveščali študente o spremembah tudi po SMS-u. Zato študentom predlagamo, da aktivirajo SMS obveščanje na spletni stani EPI: www.fov.uni-mb.si - Prijava na EPI - nastavitve - obveščanje. V primeru, da ne boste aktivirali SMS obveščanja, obvestil ne boste prejemali! SMS obvestila so brezplačna.

  Kranj, julij 2019

   

   

   

                                                                                                                                               

 • Študenti, ki izpolnjujejo pogoje za ponavljanje letnika ali podaljšanje statusa obvezno oddajo prošnjo na Komisijo za študijske zadeve, skladno z navodili za oddajanje prošenj.

  Takoj po objavi rezultatov komisije za študijske zadeve vpis uredite v študentskem  AIPS-u, kjer so objavljena tudi navodila za izpolnjevanje VPISNEGA LISTA, ki ga morate  pravilno izpolniti (preveriti pravilnost podatkov), ga natisniti in PODPISATI ter POSREDOVATI v referat za študentske zadeve (referat). Obvezna priloga vpisnega lista je tudi podpisan predmetnik. Opozarjamo vas, da se vpisujete do datumov, ki  jih skupaj z rezultati KŠZ objavimo na spletni strani, le tako lahko ažurno opravimo vse vpisne postopke, ki morajo biti zaključeni in vneseni v bazo AIPS, najkasneje do 30. septembra 2019.

  Poleg vpisnega lista in predmetnika v referat  posredujete tudi:

  • študentsko izkaznico in
  • priložite kuverto, velikosti B5, na katero napišete vaš naslov in nalepite znamke v vrednosti 1,00 € , da vam bomo vrnili potrdilo o vpisu.

   (V izpolnitev lahko priložite tudi druge obrazce, npr. za avtobusno karto. V primeru, da potrebujete potrdilo o opravljenih izpitih, izrazite željo na vpisnem listu, zgoraj desno.)

  Dokumentacijo za vpis lahko oddate v nabiralnik pred referatom, v referatu v času uradnih ur, ali jo pošljete po pošti na naslov Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, Referat za študentske zadeve, 4000 KRANJ.

  V skladu s Cenikom Univerze v Mariboru za študijsko leto 2019/2020 je potrebno plačati vpisne stroške v znesku 25,50 €. Izredni študent, ki ponavlja letnik, plača šolnino, ki je enaka seštevku stroškov vseh neopravljenih obveznosti letnika, ki ga ponavlja (plačilo po tarifnem delu cenika 'Izvedba predmeta z izpitom').

  Vpisne stroške in šolnino se poravna v višini in roku, navedenih na izstavljenem računu, ki ga boste prejeli PO VPISU. Pri plačilu računa morate obvezno navesti sklic, ki je naveden na računu.

  V vednost:

  V izjemnih okoliščinah (v nujnih primerih) bomo obveščali študente o spremembah tudi po SMS-u. Zato študente pozivamo, naj aktivirajo SMS obveščanje na spletni strani AIPS: www.fov.um.si - Prijava na AIPS. V primeru, da ne boste aktivirali SMS obveščanja, obvestil ne boste prejemali! SMS obvestila so brezplačna.

  Kranj, julij 2019