Organi fakultete

Organi upravljanja fakultete so:

  • dekan kot strokovni vodja fakultete, ki ima tudi druga pooblastila, ki jih določajo Statut, splošni akti univerze, ali pa jih nanj prenese rektor univerze,
  • Senat fakultete s svojimi komisijami, kot strokovni organ članice univerze, ki ga sestavljajo visokošolski učitelji in znanstveni delavci, ki so zaposleni na Univerzi v Mariboru in študenti,
  • Poslovodni odbor fakultete, ki nadzira poslovanje članice v zadevah materialne narave glede odločitev, ki jih sprejme dekan članice pri upravljanju in razpolaganju s sredstvi, ki jih je članica univerze pridobila v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun,
  • za obravnavanje in sklepanje o vprašanjih s študijskega področja, ki so pomembna za študente, ima članica univerze Študentski svet.
  • Prav tako je organ fakultete Akademski zbor Fakultete za organizacijske vede, ki ga  sestavljajo kot člani vsi delavci, izvoljeni v naziv visokošolski učitelj, znanstveni delavec, asistent z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavec ne glede na naziv, ki so zaposleni na Univerzi v Mariboru in vsaj v 25 odstotkih znanstvene oziroma pedagoške obveze opravljajo na Fakulteti za organizacijske vede ter študenti, in sicer tako, da je njihovo število najmanj ena petina članov Akademskega zbora. Pri delu Akademskega zbora sodelujejo tudi drugi delavci Fakultete za organizacijske vede, ki svoje delo pretežno opravljajo na Fakulteti za organizacijske vede, in sicer tako, da je njihovo število najmanj ena petina članov Akademskega zbora.