Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov

Naziv programa: bolonjski doktorski študijski program "Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov"

Naziv diplomanta: doktor znanosti oz. doktorica znanosti, skrajšano dr.

Trajanje: Študij traja tri leta oz. šest semestrov

Prijavno vpisni postopek za študijski program

Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija UM - študijsko leto 2021/22


Cilj programa

Temeljni cilj doktorskega študijskega programa Poslovni in delovni sistemi je izobraziti vrhunske strokovnjake za:

 • razumevanje poslovnega okolja z vidika inženiringa poslovnih in produkcijskih sistemov,
 • samostojno in perspektivno raziskovalno delo,
 • poglobljeno raziskovanje in tvorjenje novih metod planiranja, organiziranja, vodenja in nadziranja poslovnih in produkcijskih procesov in sistemov ter vrednotenje njihove najširše uporabnosti,
 • kritično mišljenje in analitično reševanje najzahtevnejših poslovnih problemov z vidika interesnega področja študija.

Na doktorskem študiju študenti poglobijo znanje s področja razumevanja managementa kakovosti, sistemske ergonomije, managementa poslovnih procesov in projektov, obvladovanja razvoja produktov in tehnoloških procesov, ekološkega managementa in inovacijskih procesov ter organizacije tehnoloških sistemov.


Pogoji za napredovanje v višji letnik

Na 3. stopnji študijskega programa Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov, mora študent za napredovanje iz prvega v drugi letnik opraviti s študijskim programom določene obveznosti v obsegu 45 ECTS točk v tekočem letniku, pri čemer mora obvezno opraviti izpit iz predmeta Znanstveno proučevanje družboslovnih pojavov ter obveznosti iz individualnega raziskovalnega dela.

Pri napredovanju iz drugega v tretji letnik študijskega programa 3. stopnje, mora študent opraviti obveznosti v obsegu 51 ECTS točk iz tekočega letnika in vse obveznosti prvega letnika.

Kandidat, ki ni opravil vseh študijskih obveznosti, lahko na osnovi pisne vloge zaprosi Komisijo za znanstveno raziskovalne zadeve Senata FOV UM za vpis v višji letnik, če predloži dokumentacijo z opravičljivimi razlogi, skladno z določili UM.
Pogoji za ponavljanje letnika, izjemni vpis in podaljšanje statusa študenta so opredeljeni v:

 • Statutu UM,
 • Merilih za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 212. členom Statuta UM.

Vloge obravnava Komisija za znanstveno raziskovalne zadeve Senata FOV UM.

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik v istem študijskem programu, lahko enkrat v visokošolskem izobraževanju ponavlja letnik. Za ponavljanje se šteje tudi, če študent spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve študijskih obveznosti po prejšnjem programu ali prejšnji smeri. Ponavljanje letnika lahko odobri komisija za znanstveno raziskovalne zadeve skladno s pogoji za ponavljanje letnika opredeljenimi s Statutom UM.


Pogoji za dokončanje študija

Študent zaključi študij, ko izpolni vse s študijskim programom predvidene obveznosti ter napiše in uspešno zagovarja doktorsko disertacijo in tako skupno zbere najmanj 180 ECTS. 
Skladno s Pravilnikom o doktorskem študiju na UM mora imeti doktorski študent pred oddajo doktorske disertacije vsaj eno objavo znanstvena dela z izsledki raziskav s področja doktorske disertacije, in sicer v mednarodno priznanih znanstvenih revijah indeksiranih v JCR v enem od svetovnih jezikov, pri kateri je prvi avtor.

 

Merila glede zahtevane znanstvene aktivnosti doktoranda pred promocijo

Po dokončanem študiju in s tem pridobljenim znanstvenim naslovom, morajo za uporabo le tega  izpolnjevati pogoje, ki jih predpisuje Pravilnik o doktorskem študiju na UM in 156., 157. člen Statuta UM (promocija doktorjev znanosti - znanstvene aktivnosti kandidata pred promocijo).

 

 • Opis
 • Predmetnik 2018/19
 • Predmetnik od 2019/20
 • Predmetno specifične kompetence

  Diplomant doktorskega študijskega  programa Poslovnih in delovnih sistemov je vrhunski strokovnjak s teoretičnim in praktičnim znanjem za raziskovanje managementa v kakovosti, za načrtovanje razvoja in dograjevanja sistemskih temeljev ergonomije, managementa poslovnih procesov in projektov. Doktorand obvladuje razvoj produktov in tehnoloških procesov, na osnovi inovacijskih procesov gradi in razvija ekološki management in razvija teorijo organizacije tehnoloških sistemov. Sposoben je prevzemati najzahtevnejše naloge pri analiziranju, planiranju, oblikovanju, razvoju in vodenju poslovnih in delovnih sistemov tako v državnih, nevladnih kot gospodarskih organizacijah.

  Doktorji znanosti s področja poslovnih in delovnih sistemov so usposobljeni za:

  • identificiranje, analiziranje in reševanje problemov na področju raziskovalnega, razvojnega in operativnega dela v velikih, srednje velikih in manjših podjetjih,
  • za vodenje samostojnih podjetniških načrtov in programov v velikih, srednje velikih in manjših podjetjih,
  • odgovorno iskanje in vrednotenje strateških razvojnih možnosti poslovnih sistemov,
  • razvoj, snovanje, gradnjo in obvladovanje sodobnih managerskih raziskovalnih metod pri preučevanju temeljnih, podpornih in upravljalskih procesov z informacijskega in upravljalnega vidika,
  • vodenje in obvladovanje projektov izgradnje in razvoja poslovnih organizacijskih in kompleksnih delovnih sistemov,
  • prenašanje teoretičnih znanj v vsakodnevno prakso ter sposobnost sinteze znanj s področja poslovnih in delovnih sistemov, organizacije, informatike in človeških virov,
  • razvoj standardov za visoko kakovovstno in strokovno avtonomno delo,
  • uspešno in učinkovito predvidevanje, planiranje, organiziranje, nadzor in vodenje delovanja poslovnega sistema,
  • uspešno uporabo sodobne informacijske tehnologije v procesu managementa,
  • razvoj komunikacijskih veščin za uspešno delo v poslovnih in delovnih okoljih ter analizo poglobljenih razumevanj relevantnih razmerij v omenjenih okoljih,
  • razumevanje problemov sistemov in dejavnosti na mikro in makro ravneh in za bvladovanje odzivnih sporočil kompleksnih sistemov.

  Študenti - doktorandi imajo med študijem številne možnosti za razvojno in raziskovalno delo ter za kritično soočanje inženirske in poslovne teorije s podjetniško prakso. S takim načinom študija usposabljamo doktoranda hkrati za razvojno in raziskovalno delo v praksi in hitro prevzemanje odgovornih nalog, ki mu omogoča opravljanje najbolj zahtevnih raziskovalnih, razvojnih, svetovalnih in drugih nalog in poklicev na strokovnih in znanstvenih področjih.

 • 1. letnik (po veljavnem učnem načrtu 2015/16)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Znanstveno proučevanje družboslovnih pojavov

  Kljajić Borštnar M.,   Žnidaršič A.

  15 25
  Individualno raziskovalno delo I V sodelovanju z mentorjem 15  
  Poslovni in delovni sistemi Kern T. 10 20
  Izbirni predmet iz nabora   10 10
  Izbirni predmet iz nabora   10 10

  1. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 20 ECTS)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Izzivi Managementa kakovosti Maletič D. 10 10
  Sistemska ergonomija Balantič Z. 10 10
  Management poslovnih procesov in projektov Kern T. 10 10
  Obvladovanje razvoja produktov in tehnoloških procesov Maletič M.,         Roblek M. 10 10
  Trajnostni razvoj organizacije in inovativnost Maletič M. 10 10
  Organizacija tehnoloških sistemov Senegačnik M. 10 10
   izbirni predmet 1. letnika lahko študent izbere tudi v okviru izbirnih predmetov v 2. letniku

  2. letnik (po veljavnem učnem načrtu 2015/16)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Izbirni predmet iz nabora   10 10
  Izbirni predmet iz nabora   10 10
  Individualno raziskovalno delo II  V sodelovanju z mentorjem 10  
  Individualno raziskovalno delo III V sodelovanju z mentorjem 30  

  2. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 20 ECTS)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Teorija odločanja in odločitveni sistemi Rajkovič U. 10 10
  Odkrivanje znanja v podatkih Rajkovič V.,  Kljajić Borštnar M. 10 10
  Oblikovanje in inoviranje e-poslovnih modelov Pucihar A. 10 10
  Inženiring programske opreme Leskovar R. 10 10
  Metode izgradnje informacijskih sistemov Rajkovič U.,  Werber B. 10 10
  Sistemska dinamika in razvoj strategij Škraba A. 10 10
  Zagotavljanje kadrov v organizaciji Vukovič G. 10 10
  Razvoj in izobraževanje kadrov Jereb E. 10 10
  Interno komuniciranje Ferjan M. 10 10
  Organizacija kadrovske dejavnosti  Bernik M. 10 10
  Zanesljivosti, razpoložljivosti in varnost sistemov Brezavšček A. 10 10
  Sodobna organizacijska in managerska orodja Kovač J. 10 10
  Napredne kvantitativne metode v organizacijskih znanostih Žnidaršič A. 10 10
  Analiza omrežij Žnidaršič A. 10 10
  Raziskovanje in dosežki v ekonomiki in računovodstvu   10 10
  Napredne optimizacijske metode v organizacijskih sistemih Kofjač D. 10 10

  3. letnik (po veljavnem učnem načrtu 2015/16)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS
  Individualno raziskovalno delo IV

  V sodelovanju z mentorjem

  30
  Doktorska disertacija V sodelovanju z mentorjem 30
 • 1. letnik (po veljavnem učnem načrtu od 2019/20 dalje)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Znanstveno proučevanje družboslovnih pojavov

  Kljajić Borštnar M.,Žnidaršič A.

  9 20
  Sodobni pristopi inženiringa poslovnih sistemov Miklavčič D. 9 20
  Prenosljiva znanja Kljajić Borštnar M., Žnidaršič A  6 10
  Individualno raziskovalno delo  V sodelovanju z mentorjem 6  
  Sodobne teorije organizacije in managementa   Šprajc P. 9 10
  Izbirni predmet    9 10
  Individualno raziskovalno delo I     V sodelovanju z mentorjem 12  

  1. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 9 ECTS)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Napredni sistemi managementa kakovosti Maletič D. 9 10
  Ergonomija v digitalnem inženiringu Balantič Z. 9 10
  Management poslovnih procesov in projektov Kern T. 9 10
  Obvladovanje razvoja  Maletič M., Roblek M. 9 10
  Trajnostna organizacija in inovativnost Maletič M., Senegačnik M. 9 10
  Vloga naravoslovja in tehnologije v organizacijskih znanostih Senegačnik M. 9 10
  Obvladovanje oskrbovalnih verig   Roblek M., Mežnar D. 9 10

   

  2. letnik (po veljavnem učnem načrtu od 2019/20 dalje)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Izbirni predmet*    9 10
  Individualno raziskovalno delo II V sodelovanju z mentorjem 21  
  Individualno raziskovalno delo III V sodelovanju z mentorjem 30  

   izbirni predmet 2. letnika lahko študent izbere tudi v okviru nabora izbirnih predmetov v 1. letniku

  2. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 9 ECTS)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Teorija odločanja in odločitveni sistemi Rajkovič U. 9 10
  Odkrivanje znanja v podatkih Kljajić Borštnar M. 9 10
  Digitalizacija poslovnih modelov Pucihar A. 9 10
  Inženiring programske opreme Leskovar R. 9 10
  Metode izgradnje informacijskih sistemov Rajkovič U.,  Werber B. 9 10
  Sistemska dinamika in razvoj strategij Škraba A. 9 10
  Zagotavljanje kadrov v organizaciji Vukovič G., Marič M. 9 10
  Razvoj in izobraževanje kadrov Jereb E. 9 10
  Interno komuniciranje Ferjan M. 9 10
  Izbrana poglavja iz strateškega planiranja kadrov Bernik M. 9 10
  Strategije digitalnega marketinga  Vukovič G., Marič M. 9 10
  Teorija managementa negotovosti in tveganj Podbregar I. 9 10
  Zanesljivosti, razpoložljivosti in varnost informacijskih sistemov Brezavšček A. 9 10
  Organizacija in management v digitalni dobi Šprajc P. 9 10
  Napredne kvantitativne metode v organizacijskih znanostih Žnidaršič A. 9 10
  Analiza omrežij Jerebic J. 9 10
  Teorija kibernetike  Ivanuša T. 9 10
  Napredne optimizacijske metode v organizacijskih sistemih Kofjač D., Brezavšček A. 9 10

  3. letnik (po veljavnem učnem načrtu od 2019/20 dalje)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS
  Individualno raziskovalno delo IV

  V sodelovanju z mentorjem

  30
  Doktorska disertacija V sodelovanju z mentorjem 30

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.