Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov

Naziv programa: bolonjski doktorski študijski program "Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov"

Naziv diplomanta: doktor znanosti oz. doktorica znanosti, skrajšano dr.

Trajanje: Študij traja tri leta oz. šest semestrov

Prijavno vpisni postopek za študijski program

Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija UM - študijsko leto 2024/25


Cilj programa

Temeljni cilj doktorskega študijskega programa Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov je izobraziti vrhunske strokovnjake in managerje s področja organizacije kadrovskih in izobraževalnih sistemov. Program je naslonjen na široko področje organizacijske znanosti in v temeljih pokriva široka teoretična znanja, ki se prepletajo s praktično uporabo. Tako program študente usposablja za delo in reševanje problemov tudi v zapletenih organizacijskih sistemih.


Pogoji za dokončanje študija in promocija doktorjev znanosti

Študent zaključi študij, ko izpolni vse s študijskim programom predvidene obveznosti ter napiše in uspešno zagovarja doktorsko disertacijo in tako skupno zbere najmanj 180 ECTS. 

Diplomantom študijskih programov prve, druge in tretje stopnje se po opravljenem zagovoru oz. po ugotovitvi, da so opravili vse s študijskim programom predvidene obveznosti, vroči potrdilo o uspešno zaključenem zagovoru. Vse pravice, povezane s pridobitvijo znanstvenega naslova doktor znanosti, pričnejo teči z dnem uspešno opravljenega zagovora doktorske disertacije.

Univerza v Mariboru organizira promocije doktorjev znanosti UM predvidoma štirikrat letno, dvakrat v zimskem, enkrat v pomladanskem in enkrat v jesenskem obdobju.

Kandidati za promocijo doktorjev znanosti morajo izpolnjevati pogoje, ki jih določa 157. člen Statuta UM, ter kriterije in merila, zapisana v 30. členu Pravilnika o doktorskem štud​iju na UM​.

Kriteriji in merila Fakultete za organizacijske vede UM glede zahtevane znanstvene aktivnosti kandidatov za pridobitev doktorata znanosti:

Doktorski študent mora imeti pred oddajo doktorske disertacije vsaj eno objavo iz doktorskega dela, pri kateri je prvi avtor. Za relevantno objavo štejejo znanstveni članki, objavljeni v revijah s faktorjem vpliva JCR, ki po vrednosti faktorja vpliva sodijo v zgornje tri četrtine kakovosti, in patenti s popolnim preizkusom.


 
 • Opis
 • Predmetnik 2022/23
 • Predmetnik 2023/24
 • Predmetno specifične kompetence

  Diplomant doktorskega študijskega programa je vrhunski strokovnjak s teoretičnim in praktičnim znanjem za raziskovanje, vodenje in izvajanje zahtevnih strokovnih opravil s kadrovsko-izobraževalnega področja. Sposoben je prevzemati najzahtevnejše naloge pri raziskovanju, analiziranju, planiranju, oblikovanju, razvoju, vodenju in evalviranju kadrovsko-izobraževalnih procesov tako v gospodarskih kot negospodarskih organizacijah.

  Predmetno specifične kompetence, ki jih pridobijo študentje, so:

  • poznavanje zahtevnejših metod analize dela in sposobnosti sinteze novih metod analize;
  • poznavanje in zmožnost uporabe kompleksnejših metod za izračun števila potrebnih kadrov;
  • sposobnost sinteze kompleksnih sistemov internega komuniciranja;
  • sposobnost sinteze kompleksnih plačnih sistemov;
  • sposobnost sinteze kompleksnih izobraževalnih sistemov;
  • sposobnost načrtovanja zahtevnih evalvacij izobraževanja;
  • sposobnost znanstvenega pristopa k raziskovanju zadovoljstva zaposlenih, organizacijskega vzdušja, parametrov organizacijske kulture, delovne motivacije, ustvarjalnosti in odnosov ter komuniciranja med zaposlenimi;
  • obvladanje splošnih in specifičnih metod ter uporabe kadrovskih ekspertnih orodij za izbiro ključnih ljudi;
  • obvladanje znanstvenih metod odkrivanja potreb po novem znanju;
  • sposobnost strokovne podpore procesom upravljanja znanja;
  • sposobnost vodenja inovacijskih procesov;
  • sposobnost inoviranja kadrovsko-izobraževalnih procesov;
  • sposobnost vodenja in upravljanja kompleksnih kadrovskih sistemov ter izobraževalnih organizacij;
  • sposobnost vodenja in realizacije kadrovsko-izobraževalnih projektov;
  • sposobnost oblikovanja kadrovsko-izobraževalne strategije in razvojne politike organizacije.
 • 1. letnik (po veljavnem učnem načrtu od 2019/20 dalje)

  Predmet Nosiec/Izvajalec ECTS Ure
  Znanstveno proučevanje družboslovnih pojavov

  Kljajić Borštnar M., Žnidaršič A.

  9 20
  Kadrovski sistemi Ferjan M., Podbregar I. 9 20
  Prenosljiva znanja Kljajić Borštnar M., Žnidaršič A  6 10
  Individualno raziskovalno delo  V sodelovanju z mentorjem 6  
  Sodobne teorije organizacije in managementa    Šprajc P. 9 10
  Izbirni predmet    9 10
  Individualno raziskovalno delo I     V sodelovanju z mentorjem 12  

  1. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 9 ECTS)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Zagotavljanje kadrov v organizaciji Vukovič G., Marič M. 9 10
  Razvoj in izobraževanje kadrov Jereb E. 9 10
  Interno komuniciranje Ferjan M. 9 10
  Izbrana poglavja iz strateškega planiranja kadrov Bernik M. 9 10
  Strategije digitalnega marketinga  Vukovič G., Marič M. 9 10
  Teorija managementa negotovosti in tveganj Podbregar I. 9 10

  2. letnik (po veljavnem učnem načrtu od 2019/20 dalje)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Izbirni predmet*    9 10
  Individualno raziskovalno delo II V sodelovanju z mentorjem 21  
  Individualno raziskovalno delo III V sodelovanju z mentorjem 30  

   izbirni predmet 2. letnika lahko študent izbere tudi v okviru nabora izbirnih predmetov v 1. letniku

  2. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 9 ECTS)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Napredni sistemi managementa kakovosti Maletič D. 9 10
  Ergonomija v digitalnem inženiringu Balantič Z. 9 10
  Management poslovnih procesov in projektov Kern T. 9 10
  Obvladovanje razvoja  Maletič M., Roblek M. 9 10
  Trajnostna organizacija in inovativnost Maletič M., Senegačnik M. 9 10
  Vloga naravoslovja in tehnologije v organizacijskih znanostih Senegačnik M. 9 10
  Obvladovanje oskrbovalnih verig   Roblek M., Mežnar D. 9 10
  Teorija odločanja in odločitveni sistemi Rajkovič U. 9 10
  Odkrivanje znanja v podatkih Kljajić Borštnar M. 9 10
  Digitalizacija poslovnih modelov Pucihar A. 9 10
  Inženiring programske opreme Leskovar R. 9 10
  Metode izgradnje informacijskih sistemov Rajkovič U.,  Werber B. 9 10
  Sistemska dinamika in razvoj strategij Škraba A. 9 10
  Zanesljivosti, razpoložljivosti in varnost informacijskih sistemov Brezavšček A. 9 10
  Organizacija in management v digitalni dobi Šprajc P. 9 10
  Napredne kvantitativne metode v organizacijskih znanostih Žnidaršič A. 9 10
  Analiza omrežij Jerebic J. 9 10
  Teorija kibernetike  Ivanuša T. 9 10
  Napredne optimizacijske metode v organizacijskih sistemih Kofjač D., Brezavšček A. 9 10

  3. letnik (po veljavnem učnem načrtu od 2019/20 dalje)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS
  Individualno raziskovalno delo IV

  V sodelovanju z mentorjem

  30
  Doktorska disertacija V sodelovanju z mentorjem 30
 • Predmetniki in učni načrti, ki začnejo veljati za generacije študentov vpisane v 1. letnik v študijskem letu 2023/24 so dosegljivi TUKAJ .

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.