Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov

Naziv programa: bolonjski doktorski študijski program "Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov"

Naziv diplomanta: doktor znanosti oz. doktorica znanosti, skrajšano dr.

Trajanje: Študij traja tri leta oz. šest semestrov

Prijavno vpisni postopek za študijski program

Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija UM - študijsko leto 2021/22


Cilj programa

Temeljni cilj doktorskega študijskega programa Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov je izobraziti vrhunske strokovnjake in managerje s področja organizacije kadrovskih in izobraževalnih sistemov. Program je naslonjen na široko področje organizacijske znanosti in v temeljih pokriva široka teoretična znanja, ki se prepletajo s praktično uporabo. Tako program študente usposablja za delo in reševanje problemov tudi v zapletenih organizacijskih sistemih.


Pogoji za napredovanje v višji letnik

Na 3. stopnji študijskega programa Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov, mora študent za napredovanje iz prvega v drugi letnik opraviti s študijskim programom določene obveznosti v obsegu 45 ECTS točk v tekočem letniku, pri čemer mora obvezno opraviti izpit iz predmeta Znanstveno proučevanje družboslovnih pojavov ter obveznosti iz individualnega raziskovalnega dela.

Pri napredovanju iz drugega v tretji letnik študijskega programa 3. stopnje, mora študent opraviti obveznosti v obsegu 51 ECTS točk iz tekočega letnika in vse obveznosti prvega letnika.

Kandidat, ki ni opravil vseh študijskih obveznosti, lahko na osnovi pisne vloge zaprosi Komisijo za znanstveno raziskovalne zadeve Senata FOV UM za vpis v višji letnik, če predloži dokumentacijo z opravičljivimi razlogi, skladno z določili UM.
Pogoji za ponavljanje letnika, izjemni vpis in podaljšanje statusa študenta so opredeljeni v:

 • Statutu UM,
 • Merilih za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 212. členom Statuta UM.

Vloge obravnava Komisija za znanstveno raziskovalne zadeve Senata FOV UM.

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik v istem študijskem programu, lahko enkrat v visokošolskem izobraževanju ponavlja letnik. Za ponavljanje se šteje tudi, če študent spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve študijskih obveznosti po prejšnjem programu ali prejšnji smeri. Ponavljanje letnika lahko odobri komisija za znanstveno raziskovalne zadeve skladno s pogoji za ponavljanje letnika opredeljenimi s Statutom UM.


Pogoji za dokončanje študija

Študent zaključi študij, ko izpolni vse s študijskim programom predvidene obveznosti ter napiše in uspešno zagovarja doktorsko disertacijo in tako skupno zbere najmanj 180 ECTS. 
Skladno s Pravilnikom o doktorskem študiju na UM mora imeti doktorski študent pred oddajo doktorske disertacije vsaj eno objavo znanstvena dela z izsledki raziskav s področja doktorske disertacije, in sicer v mednarodno priznanih znanstvenih revijah indeksiranih v JCR v enem od svetovnih jezikov, pri kateri je prvi avtor.

Merila glede zahtevane znanstvene aktivnosti doktoranda pred promocijo

Po dokončanem študiju in s tem pridobljenim znanstvenim naslovom, morajo za uporabo le tega  izpolnjevati pogoje, ki jih predpisuje Pravilnik o doktorskem študiju na UM in 156., 157. člen Statuta UM (promocija doktorjev znanosti - znanstvene aktivnosti kandidata pred promocijo).

 • Opis
 • Predmetnik 2018/19
 • Predmetnik od 2019/20
 • Predmetno specifične kompetence

  Diplomant doktorskega študijskega programa je vrhunski strokovnjak s teoretičnim in praktičnim znanjem za raziskovanje, vodenje in izvajanje zahtevnih strokovnih opravil s kadrovsko-izobraževalnega področja. Sposoben je prevzemati najzahtevnejše naloge pri raziskovanju, analiziranju, planiranju, oblikovanju, razvoju, vodenju in evalviranju kadrovsko-izobraževalnih procesov tako v gospodarskih kot negospodarskih organizacijah.

  Predmetno specifične kompetence, ki jih pridobijo študentje, so:

  • poznavanje zahtevnejših metod analize dela in sposobnosti sinteze novih metod analize;
  • poznavanje in zmožnost uporabe kompleksnejših metod za izračun števila potrebnih kadrov;
  • sposobnost sinteze kompleksnih sistemov internega komuniciranja;
  • sposobnost sinteze kompleksnih plačnih sistemov;
  • sposobnost sinteze kompleksnih izobraževalnih sistemov;
  • sposobnost načrtovanja zahtevnih evalvacij izobraževanja;
  • sposobnost znanstvenega pristopa k raziskovanju zadovoljstva zaposlenih, organizacijskega vzdušja, parametrov organizacijske kulture, delovne motivacije, ustvarjalnosti in odnosov ter komuniciranja med zaposlenimi;
  • obvladanje splošnih in specifičnih metod ter uporabe kadrovskih ekspertnih orodij za izbiro ključnih ljudi;
  • obvladanje znanstvenih metod odkrivanja potreb po novem znanju;
  • sposobnost strokovne podpore procesom upravljanja znanja;
  • sposobnost vodenja inovacijskih procesov;
  • sposobnost inoviranja kadrovsko-izobraževalnih procesov;
  • sposobnost vodenja in upravljanja kompleksnih kadrovskih sistemov ter izobraževalnih organizacij;
  • sposobnost vodenja in realizacije kadrovsko-izobraževalnih projektov;
  • sposobnost oblikovanja kadrovsko-izobraževalne strategije in razvojne politike organizacije.
 • 1. letnik (po veljavnem učnem načrtu 2015/16)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Znanstveno proučevanje družboslovnih pojavov

  Kljajić Borštnar M.,   Žnidaršič A.

  15 25
  Individualno raziskovalno delo I V sodelovanju z mentorjem 15  
  Kadrovski sistemi Ferjan M. 10 20
  Izbirni predmet iz nabora   10 10
  Izbirni predmet iz nabora   10 10

  1. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 20 ECTS)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Zagotavljanje kadrov v organizaciji Vukovič G. 10 10
  Razvoj in izobraževanje kadrov Jereb E. 10 10
  Interno komuniciranje Ferjan M. 10 10
  Organizacija kadrovske dejavnosti  Bernik M. 10 10

   izbirni predmet 1. letnika lahko študent izbere tudi v okviru izbirnih predmetov v 2. letniku

  2. letnik (po veljavnem učnem načrtu 2015/16)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Izbirni predmet iz nabora   10 10
  Izbirni predmet iz nabora   10 10
  Individualno raziskovalno delo II  V sodelovanju z mentorjem 10  
  Individualno raziskovalno delo III V sodelovanju z mentorjem 30  

  2. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 20 ECTS)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Izzivi Managementa kakovosti Maletič D. 10 10
  Sistemska ergonomija Balantič Z. 10 10
  Management poslovnih procesov in projektov Kern T. 10 10
  Obvladovanje razvoja produktov in tehnoloških procesov Maletič M.,  Roblek M. 10 10
  Trajnostni razvoj organizacije in inovativnost Maletič M. 10 10
  Organizacija tehnoloških sistemov Senegačnik M. 10 10
  Teorija odločanja in odločitveni sistemi Rajkovič U. 10 10
  Odkrivanje znanja v podatkih Rajkovič V.,  Kljajić Borštnar M. 10 10
  Oblikovanje in inoviranje e-poslovnih modelov Pucihar A. 10 10
  Inženiring programske opreme Leskovar R. 10 10
  Metode izgradnje informacijskih sistemov Rajkovič U.,  Werber B. 10 10
  Sistemska dinamika in razvoj strategij Škraba A. 10 10
  Zanesljivosti, razpoložljivosti in varnost sistemov Brezavšček A. 10 10
  Sodobna organizacijska in managerska orodja Kovač J. 10 10
  Napredne kvantitativne metode v organizacijskih znanostih Žnidaršič A. 10 10
  Analiza omrežij Žnidaršič A. 10 10
  Raziskovanje in dosežki v ekonomiki in računovodstvu   10 10
  Napredne optimizacijske metode v organizacijskih sistemih Kofjač D. 10 10

  3. letnik (po veljavnem učnem načrtu 2015/16)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS
  Individualno raziskovalno delo IV

  V sodelovanju z mentorjem

  30
  Doktorska disertacija V sodelovanju z mentorjem 30
 • 1. letnik (po veljavnem učnem načrtu od 2019/20 dalje)

  Predmet Nosiec/Izvajalec ECTS Ure
  Znanstveno proučevanje družboslovnih pojavov

  Kljajić Borštnar M., Žnidaršič A.

  9 20
  Kadrovski sistemi Ferjan M., Podbregar I. 9 20
  Prenosljiva znanja Kljajić Borštnar M., Žnidaršič A  6 10
  Individualno raziskovalno delo  V sodelovanju z mentorjem 6  
  Sodobne teorije organizacije in managementa    Šprajc P. 9 10
  Izbirni predmet    9 10
  Individualno raziskovalno delo I     V sodelovanju z mentorjem 12  

  1. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 9 ECTS)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Zagotavljanje kadrov v organizaciji Vukovič G., Marič M. 9 10
  Razvoj in izobraževanje kadrov Jereb E. 9 10
  Interno komuniciranje Ferjan M. 9 10
  Izbrana poglavja iz strateškega planiranja kadrov Bernik M. 9 10
  Strategije digitalnega marketinga  Vukovič G., Marič M. 9 10
  Teorija managementa negotovosti in tveganj Podbregar I. 9 10

  2. letnik (po veljavnem učnem načrtu od 2019/20 dalje)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Izbirni predmet*    9 10
  Individualno raziskovalno delo II V sodelovanju z mentorjem 21  
  Individualno raziskovalno delo III V sodelovanju z mentorjem 30  

   izbirni predmet 2. letnika lahko študent izbere tudi v okviru nabora izbirnih predmetov v 1. letniku

  2. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 9 ECTS)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Napredni sistemi managementa kakovosti Maletič D. 9 10
  Ergonomija v digitalnem inženiringu Balantič Z. 9 10
  Management poslovnih procesov in projektov Kern T. 9 10
  Obvladovanje razvoja  Maletič M., Roblek M. 9 10
  Trajnostna organizacija in inovativnost Maletič M., Senegačnik M. 9 10
  Vloga naravoslovja in tehnologije v organizacijskih znanostih Senegačnik M. 9 10
  Obvladovanje oskrbovalnih verig   Roblek M., Mežnar D. 9 10
  Teorija odločanja in odločitveni sistemi Rajkovič U. 9 10
  Odkrivanje znanja v podatkih Kljajić Borštnar M. 9 10
  Digitalizacija poslovnih modelov Pucihar A. 9 10
  Inženiring programske opreme Leskovar R. 9 10
  Metode izgradnje informacijskih sistemov Rajkovič U.,  Werber B. 9 10
  Sistemska dinamika in razvoj strategij Škraba A. 9 10
  Zanesljivosti, razpoložljivosti in varnost informacijskih sistemov Brezavšček A. 9 10
  Organizacija in management v digitalni dobi Šprajc P. 9 10
  Napredne kvantitativne metode v organizacijskih znanostih Žnidaršič A. 9 10
  Analiza omrežij Jerebic J. 9 10
  Teorija kibernetike  Ivanuša T. 9 10
  Napredne optimizacijske metode v organizacijskih sistemih Kofjač D., Brezavšček A. 9 10

  3. letnik (po veljavnem učnem načrtu od 2019/20 dalje)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS
  Individualno raziskovalno delo IV

  V sodelovanju z mentorjem

  30
  Doktorska disertacija V sodelovanju z mentorjem 30

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.