Študij v tujini

Študent lahko opravi del študijskih obveznosti v tujini na podlagi:

 • programa Erasmus+ (Programske (sodelujoče) države so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija, Severna Makedonija in Srbija),

 

Dotacija programa Erasmus+ sofinancira le stroške bivanja v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Dotacija je lahko odobrena samo za čas trajanja rednih študijskih obveznosti v skladu s sprejemnim pismom in akademskim koledarjem na partnerski instituciji. Poleg dotacije programa Erasmus + so možne še druge dotacije kot so na primer Dodatek za študente z manj priložnostmi, Dodatek za zeleno potovanje, Dodatna sredstva iz naslova Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS in druge- Več informacij najdete na  https://erasmusplusum.si/studij/prijava/financna-dotacija-in-dodatki/

Študent, ki prejme Erasmus+ finančno dotacijo, je še naprej upravičen prejemati morebitno nacionalno štipendijo.

Študij na partnerski instituciji v tujini lahko/mora trajati najmanj 2 meseca in največ 12 mesecev.

 

Osnovni pogoji:

Na razpis se lahko prijavi študent, ki izpolnjuje naslednje osnovne pogoje za pridobitev statusa »Erasmus študenta«, ki jih določa program Erasmus+:

1. celoten čas študija v tujini bo imel aktiven status študenta na matični fakulteti Univerze v Mariboru;

2. v času študija v tujini ne bo presegel maksimuma skupnega trajanja mobilnosti (Erasmus študija in prakse).

Drugi pogoji:

 • študent mora biti v času izmenjave vpisan v najmanj 2. letnik dodiplomskega študija.
 • Študent ima v okviru programa Erasmus+ možnost mobilnosti do skupaj 12 mesecev na vsaki stopnji študija, pri čemer se lahko udeleži študija in/ali praktičnega usposabljanja tudi večkrat. Študent ima v okviru programa Erasmus+ možnost mobilnosti do skupaj 12 mesecev na vsaki stopnji študija, pri čemer se lahko udeleži študija in/ali praktičnega usposabljanja tudi večkrat. Študenti enovitega študijskega programa imajo možnost v času študija pridobiti finančno dotacijo za skupaj 24 mesecev izmenjave.
 • Študent v državi gostiteljici ne sme imeti: prijavljenega stalnega prebivališča, državljanstva oz. ne sme biti rojen v državi gostiteljici.
 • Študenti morajo za upravičenost do finančne dotacije v času študija v tujini zbrati najmanj:10 ECTS za trimester (3 mesece).
 • 20 ECTS za semester (6 mesecev) in 40 ECTS za študijsko leto (12 mesecev). Glede na trajanje študija se upošteva sorazmeren delež zbranih ECTS.
 • Študent mora bivati v kraju univerze gostiteljice celoten čas Erasmus študija.
 • Obdobje študija v tujini lahko vključuje tudi obdobje prakse, če je to načrtovano, in je lahko glede na okoliščine različno organizirano, in sicer lahko aktivnosti potekata druga za drugo ali hkrati. Za kombinacijo veljajo pravila za dodelitev sredstev in minimalno trajanje študijske mobilnosti.

 

Postopek

pred odhodom

      Študent preveri seznam partnerskih institucij na:

Študent izpolni prijavo na strani UM, kjer se prijavi z geslom za AIPS.

FOV obvesti študenta o terminu razgovora na študentov fakultetni e-mail.
Po zaključku izbirnega postopka obvestimo študenta in partnersko institucijo.
Študent prejme obvestilo partnerske institucije z navodili, katere dokumente in do kdaj jih je potrebno izpolniti.
Študent si izbere seznam predmetov, ki jih namerava opraviti v tujini. Seznam potrdi Erasmus koordinator na FOV.
Študent prejme Acceptance letter s strani partnerske institucije.
Študent pošlje prošnjo za finančno dotacijo na naslov:
Univerza v Mariboru
Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti
Slomškov trg 15
2000 Maribor

v tujini

Morebitne spremembe sporazuma se urejajo preko e-pošte.

po vrnitvi

Partnerska institucija izda potrdilo o opravljenih izpitih (Transcript of Records).
Po prejetju potrdila o opravljenih obveznostih FOV prizna dogovorjene obveznosti.
Študent pošlje na UM:
 •  potrdilo o opravljenih obveznostih in
 • odločbo o priznanju študijskih obveznosti,

da pridobi še zadnji del finančne dotacije.

Študent preveri seznam partnerskih institucij na:

Erasmus+ sporazumi;

 

Interni kriteriji za izbor kandidatov na FOV

 • prednost imajo študentje, ki so na FOV uspešno opravili več letnikov študija;
 • pri izboru želimo enakomerno zastopati vse smeri oz. programe študija, ki se izvajajo na FOV;
 • kvalieta motivacijskega pisma;
 • povprečna ocena študija;
 • mnenje komisije, ki sodeluje pri intervjuju kandidatov;
 • pretekle izmenjave študenta;
 • možnost lastnega sofinanciranja;
 • znanje tujih jezikov;
 • vključenost v obštudijske dejavnosti;
 • nastop.

 

Gradiva

 

Za dodatne informacije se obrnite na Erasmus + koordinatorki:

 • doc. dr. Jasmina Žnidaršič
 • asist. Marina Dežman, mag.

dosegljiva na naslovu erasmus.fov@um.si.

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.