Posebni status študenta

Posebni status študenta

Nekateri študenti se  srečujejo s posebnimi okoliščinami ali obremenitvami, ki preprečujejo ali ovirajo njihovo polno in učinkovito vključevanje ter sodelovanje v študijskem procesu. Za pridobitev potrebnih znanj in kompetenc ter uspešen zaključek študija so študenti s posebnim statusom upravičeni do prilagojenih pogojev za izobraževanje.

Za posamezne kategorije študentov s posebnim statusom se s Pravilnikom o študentih s posebnim statusom na UM oz. Pravilnikom o študijskem procesu študentov invalidov na UM urejajo postopki pridobitve posebnega statusa za različne kategorije študentov ter pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz posameznega statusa:

  • študenti kategorizirani športniki in trenerji kategoriziranih športnikov,
  • študenti priznani umetniki in kulturniki,
  • dolgotrajno bolni študenti,
  • študenti invalidi,
  • študenti funkcionarji (prorektor študent, prodekani študenti in sekretar Študentskega sveta Univerze v Mariboru),
  • drugi študenti, ki zaradi posebnih okoliščin potrebujejo prilagojene pogoje za izobraževanje (npr. izjemne socialne in družinske okoliščine, udeležba na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, vključenost v pomembne raziskovalne projekte idr.).

Na Fakulteti za organizacijske vede študentom invalidom zagotavljamo posebne prilagoditve v skladu z individualnimi potrebami posameznega študenta invalida in finančnimi zmožnostmi fakultete. Za študente invalide imamo urejen dostop do vseh predavalnic, referata za študentske zadeve, knjižnice, pred vhodom v stavbo je primerna klančina in znotraj stavbe Fakultete za organizacijske vede UM sta dve dvigali. Prav tako so za invalide prirejeni sanitarni prostori. Omogočeno je parkiranje osebnih vozil pred samim vhodom v stavbo Fakultete.

Pomembne informacije za študente invalide so objavljene tudi na spletnih straneh:

Društva študentov invalidov

Projekt »Prehod mladih«

Možnost pridobitve pripomočkov za študij za študente s posebnimi potrebami oz. invalide

Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru je tudi nosilka certifikata »Športnikom prijazno izobraževanje«, ki ga podeljuje Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ), za spodbudo aktivnosti na področju dvojne kariere športnikov.  Več na: http://www.olympic.si/sportniki/dvojna-kariera/projekti-dvojne-kariere/sportnikom-prijazno-izobrazevanje.

Vlogo za pridobitev posebnega statusa študenta na posebnem obrazcu (spodaj v povezavi) posreduje študent na Referat za študente. K vlogi obvezno priloži:

  • ustrezna dokazila glede na to, za katere vrste posebni status prosi
  • potrdilo o vplačanem prispevku za izdajo sklepa v znesku 18,10 EUR (skladno s potrjenim cenikom UM) Podatki za nakazilo:

IBAN: SI56 0110 0609 5916 533 - Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj;

REFERENCA: SI00 410_ _ _ _ _->Pod REFERENCO obvezno vpišite vašo vpisno številko;

KODA NAMENA: STDY ;

NAMEN PLAČILA: plačilo stroškov sklepa oz. odločbe.

O vlogi za pridobitev posebnega statusa odloča Komisija za študijske zadeve FOV, ki sprejme sklep, s katerim se študentu zaprošeni posebni status lahko dodeli ali ne. V sklepu se navede tudi obdobje, za katero se študentu dodeli status.

Brošura za študente s posebnimi statusi na Univerzi v Mariboru, katere priprava je bila načrtovana v okviru RSF do 2024 in v okviru delovne skupine za inkluzijo je objavljena je na spletni strani: https://moja.um.si/bodoci-studentje/SiteAssets/Strani/kandidati-za-vpis-s-posebnim-statusom/Posebni%20statusi%20na%20UM.pdf

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.