Krizni management

Naziv programa: Krizni management

Naziv diplomanta: diplomirani krizni menedžer (VS), diplomirana krizna menedžerka (VS)

Trajanje: študij traja tri leta oz. šest semestrov/180 ECTS

Način in oblike izvajanja študija:

 • izredni način študija
 • izvedba predmetov do 55% na daljavo.
 • kombinirane metode in organizacijske oblike študija– avditorna predavanja in vaje in e-predavanja ter e-vaje. 

Cilj programa:

 • soočanje z negotovostjo in celovito obvladovanje tveganj,
 • izobraziti diplomante, ki bodo sposobni posredovanja in reševanja kriznih situacij na področju notranjega obvladovanja tveganj v organizacijah, zunanjega obvladovanja tveganj vezanih na organizacije in zunanjega obvladovanje tveganj, ki segajo izven okvira organizacij,
 • oblikovanje mednarodne mreže strokovnjakov, ki bo s primeri dobrih praks širila in izmenjevala znanje tudi izven slovenskega prostora,
 • izobraziti diplomante za upravljanje tveganj v notranjem in zunanjem okolju organizacij,
 • izobraziti diplomante za krizni management na različnih ravneh tj. ravneh organizacije, lokalne skupnosti, države in evropskega okolja,
 • izobraziti diplomante za preprečevanje kriz na organizacijski ravni v okolju,
 • diplomanti bodo pridobili managerske kompetence (oblikovanje strategij, postavitev ciljev, upravljanje operacij, upravljanje informacij, upravljanje ljudi in ostalih virov),
 • diplomanti bodo pridobili osebne kompetence (profesionalni razvoj, psihična in fizična kondicija, socialne veščine, samoobvladovanje),
 • ustvarjanje znanja, ki ga bo študijski program usmerjal v vse potrebne kompetence kriznega managerja,
 • prilagoditve tveganjem in procesom v javnem in zasebnem sektorju ter razjasnitev kompleksnosti področja kriznega managementa v organizacijah.
 • Opis
 • Predmetnik
 • Predmetno specifične kompetence

  Študent se v času študija seznani s ključnimi dejstvi, zakonitostmi in odvisnostmi s področja kriznega managementa ter metodološkimi pristopi in orodji/funkcijami procesa managementa in ostalih funkcij.

  Diplomant se v času študija usposobi za operativno izvajanje funkcij kriznega managementa v različnem spektru organizacij, tako v zasebnem kot v javnem ustroju.

  Študenta se v času študija vzgaja v duhu spoštovanja etike kriznega managementa, spoštovanja zakonodajnih okvirov in dobrih praks za izvajanje in reševanje kriz.

  Študij je usmerjen izrazito aplikativno.

  Strokovni profil študijskega programa tako diplomantu omogoča:

  • razvoj širokega spektra kompetenc s katerimi lahko učinkovito obvladuje področje kriznega managementa: od osnov kriznega managementa do metod kriznega odzivanja in kriznega managementa na višjem nivoju;
  • pridobitev kompetenc s področja psihologije, zakonodaje in informacijske podpore kriznemu managementu ter geografskemu informacijskemu sistemu;
  • študent prepozna različne ravni kritične infrastrukture na nacionalnem nivoju, nivoju državne in evropske skupnosti;
  • študent pridobi sposobnost za osnovno stopnjo kriznega upravljanja v organizacijah in v družbi tako na nacionalnem kot mednarodnem parketu;
  • študent izgradi osnove tujega – angleškega jezika na področju kriznega managementa;
  • študent pridobi sposobnost s področij psihologije, zakonodaje in informacijske podpore kriznemu upravljanju.
  • študent razvije širok spekter sposobnosti s katerimi lahko učinkovito obvladuje področje kadrov in sicer: sposobnost zavedanja o pomenu kadrovskega managementa v kriznem upravljanju, nadgradnja strateške vloge kadrovskega managementa za potrebe kriznega upravljanja, sposobnost uporabe osnovnih metod za obvladovanje kadrov v krizah, sposobnost obvladovanja kadrov v krizah.
  • študent prepozna različne ravni kritične infrastrukture na nacionalnem nivoju, nivoju državne in evropske skupnosti;
  • študent prepozna in pridobi kompetence s področja metod in tehnik projektnega dela za izvedbo procesov in projektov s področja kriznega managementa;
  • študent razvije in pridobi kompetence s področja kriznega komuniciranja;
  • študent pridobi sposobnost in temeljna znanja s področja kriznega upravljanja na področju letalstva.
  • reševati procese pred krizo, med krizo in po krizi s področja celovitega obvladovanja tveganj – notranja tveganja v organizaciji, zunanja tveganja organizacij (povezana z organizacijo in nepovezana z organizacijo),
  • uporabljati pravna znanja za upravljanje kriznih situacij,
  • uporabljati informacijske sisteme kriznega managementa, podatkovne baze in pravilno uporabljati informacije za odločanje pred, med in po krizi,
  • ustrezno prepoznati odgovornosti in pristojnosti, naloge in odnose v primeru kriznih situacij,
  • izdelati ustrezne načrte za upravljanje kriznih situacij ter reševanje kriznih situacij in izdelati načrte sanacij po krizah,
  • izdelati ustrezne načrte za reševanje in psihosocialno oskrbo vpletenih v krize ter izdelati ustrezne načrte za psihološko ter socialno rekonstrukcijo po krizah,
  • se pravočasno odzivati na različna tveganja notranjega in zunanjega okolja v času kriz, komunicirati z notranjim in zunanjim okoljem in krizno komunicirati z udeleženci kriz.
  Profil diplomanta

  Diplomant študijskega programa 1. stopnje Krizni management (VS) je usposobljen za uporabo metodološkega znanja (analitika, simulacija in modeliranje) pri reševanju praktičnih problemov kriznega managementa. Obvladuje operativno krizno upravljanje v različnih organizacija, izvaja operativno delo na področju vodenja in koordiniranja kriznega odzivanja in načrtuje ter organizira delo s kadri, rešuje negotovosti in vzpostavlja osnovne mehanizme obvladovanja stresa v organizacijah v primeru kriznih razmer.

 • 1. letnik 

  Predmet Izvajalec ECTS Ure
  Osnove kriznega upravljanja in managementa I. Podbregar 6 75
  Terminologija na področju kriznega managementa v angleškem jeziku A. Tratnik 6 60
  Psihologija v kriznem upravljanju M. Meško 6 75
  Pravna ureditev upravljanja kriz B. Vavtar 6 75
  Informacijski sistemi za krizno upravljanje G. Lenart 6 75
  Kadri v krizah E. Jereb, G. Vukovič 8 75
  Osnove poznavanja kritične infrastrukture I. Podbregar 7 75
  Mehanizmi za krizno odločanje T. Ivanuša 8 75
  Geografski informacijski sistemi (GIS) M. Urh 7 75

  2. letnik 

  Predmet Nosilec ECTS Ure
  Krizno upravljanje in management na nacionalni in multikulturni ravni I. Podbregar 8 75
  Koordiniranje in vodenje kriznega odzivanja F. Ž. Županič 8 75
  Krizno komuniciranje P. Šprajc 7 75
  Negotovost in obvladovanje stresa v krizah I. Podbregar 7 75
  Analitika J. Jerebic 6 75
  Simulacija in modeliranje A. Škraba 6 75
  JRKB/E nevarnosti in organizacija odvračanja ogroženosti T. Ivanuša 6 75
  Izbirni predmet 1   6 75
  Prosto izbirni predmet*   6 75

  *Prosto izbirni predmet v obsegu 6 ECTS si lahko študent izbere iz:

  - nabora izbirnih predmetov vpisanega študijskega programa;

  - ponudbe nabora izbirnih predmetov študijskih programov 1. stopnje FOV UM in sicer Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov (VS), Organizacija in management informacijskih sistemov (VS) in Inženiring poslovnih sistemov (VS), za študijsko leto.

  Število ur je odvisno od izbranega predmeta. V tabeli je za prosto izbirni predmet predpostavljen predmet s 45 ur predavanj (21 a – P, 24 e - P) in 30 ur vaj (15 a – V, 15 e - V).

  2. letnik - nabor izbirnih predmetov

  Predmet Nosilec ECTS Ure
  Metode in tehnike projektnega dela T. Kern 6 75
  Management varnosti in varovanja na letalskem področju T. Ivanuša 6 75
  Osnove informacijske varnosti B. Markelj 6 75

  * Izbirni predmet  se izvede v primeru zadostnega števila vpisanih študentov na posamezni izbirni predmet

  3. letnik 

  Predmet Nosilec ECTS Ure
  Operativni priročnik kriznega upravljanja J. Žirovnik 6 75
  Management tveganj I. Podbregar 6 75
  Upravljanje in obvladovanje kritične infrastrukture v evropski skupnosti T. Ivanuša 6 75
  Etika v kriznih situacijah P. Šprajc 6 75
  Izbirni predmet 3   6 75
  Strokovna praksa G. Vukovič 20 10
  Diplomsko delo A. Brezavšček 10 10

  3. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 6 ECTS)

  Predmet Nosilec ECTS Ure
  Samozaščita civilnega prebivalstva za zagotavljanje preživetja T. Ivanuša 6 75
  Socialna prenova skupnosti M.Meško 6 75

  * Izbirni predmet  se izvede v primeru zadostnega števila vpisanih študentov na posamezni izbirni predmet

  Študent lahko del študijskih obveznosti opravi tudi na drugi fakulteti znotraj Univerze v Mariboru (UM), na drugi univerzi v Sloveniji ali v tujini.

  Več informacij: Mobilnost

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.