Vodstvo

Vodstvo fakultete sestavljajo dekan, prodekani in tajnik fakultete. Dekana in prodekane imenuje rektor na predlog senata fakultete. Tajnik je izbran na javnem razpisu in ga po predhodnem mnenju senata fakultete in glavnega tajnika univerze imenuje rektor za dobo štirih let. Fakulteta ima tri prodekane, in sicer prodekana, zadolženega za izobraževalno dejavnost, prodekana zadolženega za raziskovalno dejavnost in prodekana zadolženega za študentska vprašanja. Prva dva prodekana sta iz vrst visokošolskih učiteljev, tretji je iz vrst zglednih študentov.

Dekan: red. prof. dr. Iztok Podbregar

Prodekanica za izobraževalno dejavnost: izr. prof. dr. Polona Šprajc

Prodekan za raziskovalno dejavnost: doc. dr. Damjan Maletič

V.d. prodekana za študentska vprašanja: Klavdija Kastelic

Tajnik fakultete: Uršula Bižič, univ. dipl. prav.