Vodstvo

Vodstvo fakultete sestavljajo dekan, prodekani in tajnik fakultete. Dekana in prodekane imenuje rektor na predlog senata fakultete. Tajnik je izbran na javnem razpisu in ga po predhodnem mnenju senata fakultete in glavnega tajnika univerze imenuje rektor za dobo štirih let. Fakulteta ima tri prodekane, in sicer prodekana, zadolženega za izobraževalno dejavnost, prodekana zadolženega za raziskovalno dejavnost in prodekana zadolženega za študentska vprašanja. Prva dva prodekana sta iz vrst visokošolskih učiteljev, tretji je iz vrst zglednih študentov.

Dekan: red. prof. dr. Iztok Podbregar

V. d. prodekanice za izobraževalno dejavnost: izr. prof. dr. Polona Šprajc

V. d. prodekanice za mednarodno sodelovanje: izr. prof. dr. Anja Žnidaršič

V. d. prodekana za raziskovalno dejavnost: doc. dr. Damjan Maletič

Prodekanica za študentska vprašanja: Klavdija Kastelic

Tajnik fakultete: Uršula Bižič, univ. dipl. prav.

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.