Prijava/vpis za podiplomski študij

PRIJAVA - ROK ZA ZAPOLNITEV PROSTIH MEST

Od 21. do 22. septembra 2022 do 12. ure bo v okviru Razpisa za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2021/2022 potekal prijavni rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest.

Prijavo za vpis je potrebno oddati elektronsko in sicer preko portala EVŠ, več informacij:

 https://moja.um.si/novice/Strani/podiplomski_razpis_rok_za_zapolnitev_mest_2022.aspx

V roku za zapolnitev prostih mest bomo razpisali prosta mesta za redni in izredni študij za študijske programe 2. stopnje (samo za SLO in EU državljane):

 -  Inženiring poslovnih sistemov (redni in izredni študij)
 -  Organizacija in management informacijskih sistemov (redni in izredni študij)
 -  Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov (redni in izredni študij)
 - Management v zdravstvu in socialnem varstvu (izredni študij)

V roku za zapolnitev bomo razpisali prosta mesta za izredni študij za študijske programe 3. stopnje (samo za SLO in EU državljane):

 - Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov 
 - Organizacija in management informacijskih sistemov
 - Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov

PRIJAVNO VPISNA NAVODILA IN POGOJI

Splošna določila razpisa 

Razpis Fakultete za organizacijske vede

Interdisciplinarni študijski program Management v zdravstvu in socialnem varstvu Fakultete za organizacijske vede in Fakultete za zdravstvene vede

Podrobne informacije: https://moja.um.si/bodoci-studentje/Strani/vpis-podiplomski.aspx

Prijava eVŠ (e- prijava) 

POSREDOVANJE DOKAZIL K PRIJAVI

Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno-sprejemnem postopku veljajo skenirani dokumenti ali fotografije izvirnih listin in drugih zahtevanih dokumentov. Zaradi stanja v povezavi s COVID-19 se v skladu s 108. členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZZUOOP) v prijavno-sprejemnem postopku za študijsko leto 2022/23 prijave za vpis in vsa k prijavi zahtevana dokazila vlagajo po elektronski poti preko informacijskega sistema eVŠ, če je identiteto vložnika/-ce mogoče ugotoviti. Identiteta prijaviteljev/-ic se bo preverjala na podlagi EMŠO (za državljane/-ke Republike Slovenije) oziroma kopije osebnega dokumenta (za državljane/-ke ostalih držav članic Evropske unije zadostuje osebna izkaznica ali potni list, za državljane/-ke držav nečlanic Evropske unije pa zgolj potni list).

Priloge k prijavi za vpis kandidat/-ka odda hkrati s prijavo za vpis. Zadnji rok za oddajo prilog 22. 9. 2022 ob 12. uri! Po tem roku oddaja prilog ni več mogoča. V primeru, da kandidat zahtevane dokumentacije ne bo posredoval do roka, se prijava za vpis zavrže kot nepopolna, skladno s 67. členom ZUP-a. 

Navodila za oddajo dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev so objavljena na portalu eVŠ  in na spletni strani YouTube: oddaja prilog hkrati s prijavo za vpis in oddaja prilog, ko je prijava za vpis že oddana.

Obvezne priloge k prijavi za kandidate 2. stopnje – magistrski študij (Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov, Organizacija in management informacijskih sistemov, Inženiring poslovnih sistemov):

 • overjeno fotokopijo/izvirna potrdila o diplomiranju oz. diplomske listine
 • overjeno/izvirno fotokopijo potrdila, iz katerega je razvidna:
  • povprečna ocena študija brez zaključnega dela
  • posebej ocena zaključnega dela

Obvezne priloge k prijavi za kandidate 2. stopnje študijskega programa Management v zdravstvu in socialnem varstvu:

 • overjeno fotokopijo/izvirna potrdila o diplomiranju oz. diplomske listine
 • overjeno/izvirno fotokopijo potrdila, iz katerega je razvidna povprečna ocena študija z zaključnim delom

Obvezne priloge k prijavi za kandidate 3. stopnje - doktorski študij:

 • overjeno fotokopijo/izvirna potrdila o diplomiranju oz. diplomske listine
 • overjeno/izvirno fotokopijo potrdila, iz katerega je razvidna:
  • povprečna ocena študija brez zaključnega dela
  • posebej ocena zaključnega dela
 • dokazila o izpolnjevanju ostalih pogojev za vpis, skladno z razpisnimi določili (samo doktorski študij)

VPIS

Sprejeti kandidati bodo vabilo na vpis prejeli na elektronski naslov naveden na prijavi za vpis, takoj po zaključenem prijavnem postopku.

Vpis za 2. stopnjo bo predvidoma potekal v petek, dne 23. 9. 2022 ob 16:30. uri, za 3. stopnjo pa bo vpis  izveden do srede 28. 9. 2022 (podrobne informacije bodo zapisane v vabilu)

Vpis mora biti  v celoti zaključen, najkasneje do 30. septembra 2022.

Cenik - študent, ki bo plačal šolnino obročno si mora zagotoviti poroka

KONTAKTI:

 • kontakt za podporo prijaviteljem pri izpolnjevanju prijave: ekc@gov.si ali 080 2002 in 00386 1 478 85 90 za klice iz tujine.

         

 

 

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.