Prijava/vpis za podiplomski študij

PRIJAVA

Drugi prijavni rok (rok za zapolnitev še prostih mest): 23. do 24. september 2019 do 12. ure (e -prijava)

V roku za zapolnitev bomo razpisali prosta mesta za redni in izredni študij za študijske programe 2. stopnje:

 - Inženiring poslovnih sistemov
 - Organizacija in management informacijskih sistemov
 - Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov

V roku za zapolnitev bomo razpisali prosta mesta za izredni študij za študijske programe 3. stopnje:

 - Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov
 - Organizacija in management informacijskih sistemov
 - Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov

Prijava poteka izključno preko portala EVŠhttps://portal.evs.gov.si/prijava/.

Kot pravočasne bodo upoštevane zgolj prijave, ki bodo do 24. septembra 2019 do 12. ure posredovane elektronsko v EVŠ. Fakulteta mora popolno dokumentacijo prejeti najkasneje 24. septembra 2019 do 18. ure, ne glede na vrsto prenosa pošiljke.

Popolna dokumentacije vsebuje:

 • natisnjeno in podpisano prijavo, ki je bila elektronsko poslana v eVŠ
 • overjeno fotokopijo potrdila o diplomiranju oz. diplomske listine
 • overjeno fotokopijo potrdila, iz katerega je razvidna povprečna ocena izpitov in posebej ocena zaključnega dela. Kandidatom Fakultete za organizacijske vede ni potrebno dostaviti dokumentacije)
 • dokazila o izpolnjevanju ostalih pogojev za vpis, skladno z razpisnimi določili (samo doktorski študij)

Dokumentacijo posredujete na Fakulteto za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, Kranj.

Podrobne informacije in navodila o prijavno vpisnem postopku so objavljene v splošnih določilih razpisa.

Splošna določila razpisa - prijavno vpisna navodila

Razpis Fakultete za organizacijske vede

Prijava eVŠ

Kontakt za podporo prijaviteljem pri izpolnjevanju prijave: ekc@gov.si ali 080 2002

VPIS

Vpis bo potekal, dne 26.9.2018 ob 16:00 uri na Fakulteti za organizacijske vede (predavalnica P111-pritličje), Kidričeva cesta 55/a, 4000 Kranj.

Zaradi izjemno kratkega prijavno vpisnega roka, bomo lahko sprejeli zgolj kandidate, ki izpolnjujejo formalne pogoje in se bodo na navedeni termin udeležili vpisa ter prinesli s seboj popolno vlogo/dokumentacijo.

Za vse kandidate (redni in izredni študij) so potrebne OBVEZNE priloge/dokumentacija:

 • IZPISNICA iz druge fakultete (v primeru menjave študijskega programa); v nasprotnem primeru vpis ni mogoč,
 • 1 NOVA fotografija v velikosti 3,5 x 4,5 cm za Obrazec za izdajo akademske izkaznice. (V kolikor ste bili na UM že vpisani od študijskega leta 2013/14 dalje, slike ne potrebujete, na vpis pa je potrebno prinesti akademsko izkaznico).
 • prazno kuverto, velikosti B5, na katero napišite vaš naslov in nalepite znamke v vrednosti 1,00 €
 • osebni dokument - na vpogled

KANDIDATI ZA IZREDNI ŠTUDIJ:

 • V primeru, da bo plačnik šolnine pravna oseba, je potrebno na vpis obvezno prinesti izpolnjeno in podpisano Izjavo plačnika o plačilu stroškov študija (OBVEZNA PRILOGA k pogodbi v primeru, da za plačilo šolnine FOV izstavi račun pravni osebi/plačniku).
 • V primeru, da bo plačnik šolnine fizična oseba, je potrebno v primeru plačila šolnine v dveh obrokih,  na vpis obvezno prinesti izpolnjeno, podpisano in overjeno Izjavo poroka o prevzemu dolga (OBVEZNA PRILOGA k pogodbi za študente samoplačnike, ki šolnino plačajo v obrokih).
 • 2 izvoda Pogodbe o izobraževanju (2. stopnja) oz. 2 izvoda Pogodbe o študiju in superviziji na študijskih programih 3. stopnje (3.stopnja), boste prejeli na vpisu
 • Okvirni program doktorskega študija , ki mora biti pred vpisom dogovorjen že med kandidatom in delovnim mentorjem (samo kandidati za 3. stopnjo)

Vse podrobne informacije o stroških šolnine in pogojih šolnine so objavljeni na  povezavi:

Cenik in načini plačevanja šolnine