Prijava/vpis za podiplomski študij

 

PRIJAVA

Drugi prijavni rok (rok za zapolnitev še prostih mest) bo potekal od 21. do 22. septembra 2020 do 12. ure (e -prijava)

V drugem prijavnem roku se lahko prijavijo kandidati, ki niso oddali prijave v prvem roku, kandidati, ki po prvem roku niso bili sprejeti na želeni študiji in kandidati, ki so se v prvem roku prijavili na študijski program, ki se ne bo izvajal. Neodvisno od prve prijave lahko drugo prijavo oddajo tudi kandidati, ki se v drugem roku prijavljajo na študijske programe, ki se izvajajo kot izredna oblika študija. Vse ostale kandidate bo sistem opozoril na to, da prijava ni mogoča.

Več informacij: Razpis za vpis v podiplomske študijske programe UM:  https://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Strani/podiplomski-razpis-2020-21.aspx

Razpis za vpis Fakultete za organizacijske vede

V roku za zapolnitev prostih mest bomo razpisali prosta mesta za redni in izredni študij za študijske programe 2. stopnje:

 -  Inženiring poslovnih sistemov
 -  Organizacija in management informacijskih sistemov
 -  Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov

 -  Managament v zdravstvu in socialnem varstvu – samo izredni študij

V roku za zapolnitev bomo razpisali prosta mesta za izredni študij za študijske programe 3. stopnje:

 - Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov
 - Organizacija in management informacijskih sistemov
 - Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov

Prijava poteka izključno preko portala EVŠhttps://portal.evs.gov.si/prijava/.

Kontakt za podporo prijaviteljem pri izpolnjevanju prijave: ekc@gov.si ali 080 2002

Kot pravočasne bodo upoštevane zgolj prijave, ki bodo do 22. septembra 2020 do 12. ure posredovane elektronsko v EVŠ. Fakulteta mora popolno dokumentacijo prejeti najkasneje 22. septembra 2020 do 18. ure na elektronski naslov:

Kandidati za 3. stopnjo - DOK študij doktorski.fov@um.si

Kandidati za 2 stopnjo - MAG študij mag.fov@um.si  

Popolna dokumentacije vsebuje:

 • overjeno fotokopijo potrdila o diplomiranju oz. diplomske listine
 • overjeno fotokopijo potrdila, iz katerega je razvidna povprečna ocena izpitov in posebej ocena zaključnega dela. Kandidatom Fakultete za organizacijske vede ni potrebno dostaviti dokumentacije)
 • dokazila o izpolnjevanju ostalih pogojev za vpis, skladno z razpisnimi določili (samo doktorski študij)

VPIS 3. stopnja (DOK)

Sprejeti kandidati bodo vabilo na vpis prejeli na elektronski naslov naveden na prijavi za vpis. Vpis bo predvidoma izveden do ponedeljka 28. septembra 2020.

VPIS 2. stopnja (MAG)

Vpis bo potekal, v četrtek 24. 9. 2020 ob 17:00 uri na Fakulteti za organizacijske vede (predavalnica P 301), Kidričeva cesta 55/a, 4000 Kranj.

Zaradi izvajanja gradbenih del je vhod v stavbo Fakultete za organizacijske vede zaprt. Vstop v stavbo je možen preko požarnih stopnic v pritličju nasproti vhoda v športno dvorano, kamor usmerjajo nameščene informativne table.

Zaradi varnosti vseh nas, se ob 16.55 uri zberemo na travnati površini ob parku FOV in na fakulteto vstopimo skupaj.

Kandidate izrecno opozarjamo, da se ravnajo skladno z navodili in upoštevajo vse zaščitne ukrepe (uporaba zaščitnih mask, varnostna razdalja, razkuževanje rok, …).

Zaradi izjemno kratkega prijavno vpisnega roka, bomo lahko sprejeli zgolj kandidate, ki izpolnjujejo formalne pogoje in se bodo na navedeni termin udeležili vpisa ter prinesli s seboj popolno vlogo/dokumentacijo.

Za vse kandidate (redni in izredni študij) so potrebne OBVEZNE priloge/dokumentacija:

 • IZPISNICA iz druge fakultete (v primeru menjave študijskega programa); v nasprotnem primeru vpis ni mogoč,
 • Original oz. overjene fotokopije dokumentacije, ki ste jih poslali po elektronski pošti (diplomska listina oz. potrdilo o zaključenem študiju in potrdilo o opravljenih izpitih),
 • 1 NOVA fotografija v velikosti 3,5 x 4,5 cm za Obrazec za izdajo akademske izkaznice. (V kolikor ste bili na UM že vpisani od študijskega leta 2013/14 dalje, slike ne potrebujete, na vpis pa je potrebno prinesti akademsko izkaznico).
 • prazno kuverto, velikosti B5, na katero napišite vaš naslov in nalepite znamke v vrednosti 1,00 €
 • osebni dokument - na vpogled

KANDIDATI ZA IZREDNI ŠTUDIJ:

 • V primeru, da bo plačnik šolnine pravna oseba, je potrebno na vpis obvezno prinesti izpolnjeno in podpisano Izjavo plačnika o plačilu stroškov študija (OBVEZNA PRILOGA k pogodbi v primeru, da za plačilo šolnine FOV izstavi račun pravni osebi/plačniku).
 • V primeru, da bo plačnik šolnine fizična oseba, je potrebno v primeru plačila šolnine v dveh obrokih,  na vpis obvezno prinesti izpolnjeno, podpisano in overjeno Izjavo poroka o prevzemu dolga (OBVEZNA PRILOGA k pogodbi za študente samoplačnike, ki šolnino plačajo v obrokih).
 • 2 izvoda Pogodbe o izobraževanju boste prejeli na vpisu

Vse podrobne informacije o stroških šolnine in pogojih šolnine so objavljeni na  povezavi:

Cenik in načini plačevanja šolnine