Management v zdravstvu in socialnem varstvu

Temeljni cilj programa je oblikovanje diplomanta, ki ga skladno s pridobljenimi kompetencami v okviru študijskega programa potrebujejo zdravstvene, socialne in druge institucije, ki bodo diplomante zaposlovale z namenom, da bi uspešno in učinkovito poslovale in dosegale zastavljene cilje. Ker organizacija deluje kot odprti sistem in ker je sestavljena iz posameznih delov, ki so medsebojno povezani, je jasno, da morajo biti vsi deli organizacije dobro vodeni kar jasno nakazuje dejstvo - potrebo po strokovnjakih na vseh nivojih vodenja in upravljanja.

Diplomanti bodo pridobili sposobnost obvladanja uporabe raziskovalnih metod, postopkov in procesov ter kritične in samokritične presoje v delovnem okolju, prav tako bodo sposobni pripraviti analize delovnega procesa, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledice le tega prenosa pridobljenega znanja za uporabo v praksi. Diplomati bodo sposobni delovati v timu ter bodo obenem pridobili kompetence avtonomnosti pri izvajanju svojega strokovnega dela, prav tako pa si bodo skozi študijski program pridobili znanja, ki bodo optimalno vplivala na njihov razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v delovnem okolju z uporabo etične refleksije in zavedanja zavezanosti profesionalni etiki.

Več informacij o študijskem programu ...