Kakovost na FOV

Na Fakulteti za organizacijske vede posvečamo kakovosti veliko pozornost in si prizadevamo biti fakulteta z visoko kulturo kakovosti. Zavedamo se, da kakovost ne more in ne sme biti delegirana »od zgoraj«, ampak se mora roditi in rasti v vsakem posamezniku, ki sodeluje v kakem izmed procesov na poljubnem nivoju delovanja fakultete. V ta namen je bila oblikovana strategija managementa kakovosti, ki se je skušamo pri svojem delovanju držati in jo tudi dopolnjevati.

Strategija managementa kakovosti na FOV

Skladno z našo temeljno vizijo razvoja, ki je postati najbolj razpoznavna visokošolska organizacija na področju organizacije in managementa v Sloveniji ter razpoznaven in poznan partner na področju visokošolskega izobraževanja ter raziskovanja na našem matičnem področju v Evropi, se na FOV zavezujemo, da bomo:

 • razvijali kulturo kakovosti,
 • v proces izvajanja managementa kakovosti vključevali vse zainteresirane strani: učitelje, študente, nepedagoški del zaposlenih, partnerje iz gospodarstva in negospodarstva ter ostalo zainteresirano javnost,
 • neprestano izvajali dejavnosti managementa kakovosti glede na kazalnike kakovosti v okviru FOV in v okviru UM,
 • redno, vsaj enkrat letno, izvajali samoevalvacije,
 • občasno izvajali evalvacije na nivoju UM,
 • občasno izvajali evalvacije, ki bodo vodene s strani neodvisnih institucij,
 • o vseh dejavnostih in rezultatih obveščali zainteresirane strani.

Zavedamo se, da moramo upoštevati načela managementa kakovosti, še zlasti:

 • vodenje: poslanstvo in usmeritev FOV ter skrb za primerno delovno okolje in odnose med zaposlenimi morajo biti s strani vodstva fakultete jasno opredeljene,
 • sodelovanje zaposlenih: zavedamo se, da le popolna vključenost vseh zaposlenih na vseh nivojih lahko doprinese k višji kakovosti izobraževalnega procesa in s tem boljši učinkovitosti in tržni prepoznavnosti FOV,
 • upoštevanje procesnega in sistemskega pristopa: z uvedbo sistema managementa kakovosti na FOV bomo lažje obvladovali procese na področju kakovosti izobraževalnega procesa; ta pristop omogoča tudi neprestano izboljševanje vseh ključnih in podpornih procesov, ki se izvajajo na FOV. Zavedamo se, da morajo biti odgovornosti in dolžnosti za uvajanje, vzdrževanje in izvajanje sistema managementa kakovosti na FOV jasno opredeljene.
 • stalno izboljševanje kakovosti: prizadevamo si, da slednje postane jasen cilj vsakega posameznika na FOV,
 • odločanje na dejstvih: zavedamo se, da je smotrne odločitve ustrezno sprejeti le na podlagi konkretnih rezultatov, zato se zavedamo pomena izvajanja samoevalvacij, evalvacij, anket študentov in drugih analiz za ugotavljanje stanja kakovosti na FOV.

Interno kontrolo kakovosti na FOV izvaja Komisija za ocenjevanje kakovosti senata FOV.

Komisija spremlja stanje na področju kakovosti na FOV na podlagi metodologije, ki je predpisana s Kazalniki kakovosti na Univerzi v Mariboru. Ti kazalniki zajemajo ocenjevanje na področju pedagoške in raziskovalne dejavnosti in tudi pri aktivnostih tržne dejavnosti. Komisija o svojem delu poroča Senatu Fakultete za organizacijske vede in Komisiji za kakovost Univerze v Mariboru. Delo Komisije je javno.

Zunanjo kontrolo kakovosti ali institucionalno zunanjo evalvacijo izvajajo za to pooblaščene institucije.

Samoevalvacijska poročila in akcijski načrti ukrepov za izboljšanje kakovosti

Zapisniki sej Komisije za kakovost FOV

Zapisniki sej Komisije za kakovost FOV in vodstva FOV

Povezave