Kakovost na FOV

Na Fakulteti za organizacijske vede posvečamo kakovosti veliko pozornost in si prizadevamo biti fakulteta z visoko kulturo kakovosti. Zavedamo se, da kakovost ne more in ne sme biti delegirana »od zgoraj«, ampak se mora roditi in rasti v vsakem posamezniku, ki sodeluje v kakem izmed procesov na poljubnem nivoju delovanja fakultete. V ta namen je bila oblikovana strategija managementa kakovosti, ki se je skušamo pri svojem delovanju držati in jo tudi dopolnjevati.

Strategija managementa kakovosti na FOV

Skladno z našo temeljno vizijo razvoja, ki je postati najbolj razpoznavna visokošolska organizacija na področju organizacije in managementa v Sloveniji ter razpoznaven in poznan partner v Evropi na področju visokošolskega izobraževanja ter raziskovanja na interdisciplinarnih področjih s poudarkom na poslovnih in upravnih vedah, informacijskih in komunikacijskih tehnologijah, tehniki in proizvodnih tehnologijah, ki pokrivajo tako kadrovski management kot tudi inženiring znotraj teh področij, se na FOV zavezujemo, da bomo: 

 • razvijali kulturo kakovosti,
 • v proces izvajanja managementa kakovosti vključevali vse zainteresirane strani: učitelje, študente, nepedagoški del zaposlenih, partnerje iz gospodarstva in negospodarstva ter ostalo zainteresirano javnost,
 • neprestano izvajali dejavnosti managementa kakovosti glede na kazalnike kakovosti v okviru FOV in v okviru UM,
 • redno, vsaj enkrat letno, izvajali samoevalvacije,
 • občasno izvajali evalvacije na nivoju UM,
 • občasno izvajali evalvacije, ki bodo vodene s strani neodvisnih institucij,
 • o vseh dejavnostih in rezultatih obveščali zainteresirane strani.

 

Zavedamo se, da moramo upoštevati načela managementa kakovosti, še zlasti:

 • vodenje: poslanstvo in usmeritev FOV, skrb za primerno delovno okolje in odnose med zaposlenimi morajo biti s strani vodstva fakultete jasno opredeljeni,
 • sodelovanje zaposlenih: zavedamo se, da le popolna vključenost vseh zaposlenih na vseh nivojih lahko doprinese k višji kakovosti izobraževalnega procesa in s tem boljši učinkovitosti in tržni prepoznavnosti FOV,
 • upoštevanje procesnega in sistemskega pristopa: z uvedbo sistema managementa kakovosti na FOV lažje in učinkoviteje obvladovujemo procese na področju kakovosti izobraževalnega procesa; ta pristop omogoča tudi neprestano izboljševanje vseh ključnih in podpornih procesov, ki se izvajajo na FOV. Zavedamo se, da morajo biti odgovornosti in dolžnosti za uvajanje, vzdrževanje in izvajanje sistema managementa kakovosti na FOV jasno opredeljene,
 • stalno izboljševanje kakovosti: prizadevamo si, da slednje postane jasen cilj vsakega posameznika na FOV,
 • odločanje na dejstvih: zavedamo se, da je smotrne odločitve ustrezno sprejeti le na podlagi konkretnih rezultatov, zato se zavedamo pomena izvajanja samoevalvacij, evalvacij, anket študentov in drugih analiz za ugotavljanje stanja kakovosti na FOV,

Interno kontrolo kakovosti na FOV izvaja Komisija za ocenjevanje kakovosti senata FOV.

Komisija spremlja stanje na področju kakovosti na FOV UM z upoštevanjem predpisov, ki urejajo kakovost v visokem in višjem šolstvu v Republiki Sloveniji  ter internih dokumentov UM.  Skladno z merili Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu – NAKVIS se stanje na področju kakovosti spremlja na petih področjih in sicer: delovanje visokošolskega zavoda in vpetost v okolje, kadri, študenti, materialne razmere ter zagotavljanje in izboljševanje kakovosti, spreminjanje, posodabljanje in izvajanje študijskih programov. Komisija o svojem delu poroča Senatu FOV UM in Komisiji za ocenjevanje kakovosti na UM. Delo komisije je javno.

Zunanjo kontrolo kakovosti ali institucionalno zunanjo evalvacijo izvajajo za to pooblaščene institucije.

Dokumenti komisije za tekoče študijsko leto in predhodna tri leta so podani spodaj. Starejši dokumenti so dostopni na intranetnih straneh fakultete.

Povezave

 • 2023/24
 • 2022/23
 • 2021/22
 • 2020/21

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.