Zgodovina revije Organizacija

Kot že omenjeno, v okviru publicistične dejavnosti še vedno deluje revija Organizacija, ki se je iz Organizacija in kadri preimenovala leta 1995.

Današnja revija je interdisciplinarna, znanstvena in strokovna revija, ki z objavami raziskovalnih člankov domačih in tujih avtorjev bistvene prispeva k informiranju zainteresirane domače in tuje strokovne javnosti o raziskavah s področja organizacijskih ved. V letu 2007 je bila uvedena elektronska verzija revije s prostim dostopom do polnih besedil člankov, število letnih izdaj pa se je zato zmanjšalo z 10 na 6 številk.

V letniku 2008 je revija Organizacija prešla na objavljanje izvirnih znanstvenih člankov praviloma v angleškem jeziku, strokovni članki in druga besedila pa so objavljeni v slovenskem jeziku. Na tak način se reviji še dodatno poskuša dvigovati prepoznavnost tako v domačem kot tujem prostoru.

Preko CSA baze ima revija Organizacija objavljene povzetke angleških člankov, ki so dostopni širši mednarodni strokovni javnosti. Poleg tega pa je trenutno vključena tudi v bibliografski bazi Inspec in Ergonomic Abstracts.

Fakulteta si želi revijo vključiti v bazo Thompson Scientific – ISI Master Journal List, zato se bo še naprej prilagajala formalnim zahtevam, ki se postavljajo za sprejem v bibliografsko bazo 1. kategorije, predvsem pa se bo še naprej strmela k izboljšanju kvalitete objavljenih člankov, saj je večji dotok predloženih člankov in manjše število izdaj v letu omogočata tudi uporabo strožjih kriterijev za sprejem v objavo.

Polna besedila člankov, dosegljiva na internetu in vključenost v internetne iskalnike in bibliografske baze sta bistveno razširila dostopnost revije in dvignila raven njene vključenosti v mednarodni prostor.

Znanstvene članke v angleškem jeziku, ki so objavljeni v reviji Organizacija, objavlja tudi spletna založba Versita iz Waršave. V prihodnosti se uvaja tudi dopolnjena različica računalniško podprtega sistema za podporo delu uredništva na osnovi prosto dostopne programske opreme OJS – Open Journal System, ki bo olajšal in okrepil komunikacijo med uredniki, avtorji in recenzenti. Uredništvo revije si prizadeva za vse višjo znanstveno in strokovno raven člankov, dosledno pa si želi uveljavljati standarde kakovostnih mednarodno uveljavljenih znanstvenih in strokovnih revij.

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.