Oddajanje prošenj

ODDAJANJE PROŠENJ (vezano na vpisno obdobje)

Prošnje obravnava in presoja Komisija za študijske zadeve (KŠZ) skladno z Navodili za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 214. členom Statuta UM 

Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 in sklepov 1. korespondenčne seje Senata Univerze v Mariboru z dne 22. 8. 2023 so bila na Univerzi v Mariboru sprejeta tudi Interventna navodila za presojo prošenj študentov v času razmer, nastalih zaradi naravne nesreče (posledica razsežnosti poplav iz avgusta 2023).

1. ČASOVNICA ZA ODDAJO PROŠENJ

VRSTA PROŠNJE

SKRAJNI ROK ODDAJE PROŠNJE (popolne vloge)

Podaljšanje statusa

          četrtek,  24. avgust 2023

Vpis v višji letnik, ponavljanje letnika in ostale prošnje vezane na vpisno obdobje

          ponedeljek,  11. september 2023

V primeru izjemnih okoliščin študent odda vlogo do navedenega datuma, tudi v primeru, da še nima objavljenih vseh rezultatov izpitov (opombo navedite na prošnji)

Obravnavane bodo pravočasne in popolne vloge, ki bodo oddane do skrajnih rokov oddaje prošnje.

2. POPOLNA VLOGA - MORA VSEBOVATI:

- Obrazec - Prošnjo, ki mora biti razumljivo napisana in lastnoročno podpisana ter oddana na obrazcih:

Izredni študenti imajo pri ponavljanju letnika tudi finančne obveznosti kot sledi iz določila 14. člena Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru.

66. člen Zakona o visokem šolstvu: Študenti lahko enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti na prejšnji smeri ali študijskem programu.

Študenti, ki želijo spremeniti način na istem študijskem programu v 1. letniku dodiplomskega ali podiplomskega študija, se morajo prijaviti kot drugi kandidati (novinci). Prijavo za vpis je potrebno oddati na spletnem portalu https://portal.evs.gov.si/prijava/. Informacije o prijavnem postopku so zapisane v splošnih določilih Razpisa za vpis v dodiplomske študijske programe za študijsko leto 2023/2024 oz. Razpisa za vpis v podiplomske študijske programe za študijsko leto 2023/2024.  Predlagamo, da predhodno kontaktirate referat za študente, še posebno tuji študenti, da ugotovimo, na katera vpisna mesta lahko kandidirate.

- Dokazila (glej navodila za presojo prošenj) za vse navedene razloge, s katerimi prošnjo utemeljujete.

- Fotokopijo potrdila o plačilu stroškov za izdajo sklepa v znesku 18,10 EUR. Znesek izdaje sklepa oz. odločbe nakažite na:

IBAN: SI56 0110 0609 5916 533 - Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj;

REFERENCA: SI00 410_ _ _ _ _      ->     Pod REFERENCO obvezno vpišite vašo vpisno številko;

KODA NAMENA: STDY ;

NAMEN PLAČILA: plačilo stroškov sklepa oz. odločbe.

Popolna vloga - mora biti posredovana, najkasneje do roka, ki sta zapisana v časovnici za oddajo prošenj, na Fakulteto za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55 a, Kranj, s pripisom: » Komisija za študijske zadeve«.

3. PREDVIDENI TERMINI SEJ KOMISIJE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE (KŠZ):​​

31. avgust 2023

19. september 2023 - seja se prestavi na sredo, 20.9.2023. 

V juliju in avgustu seje Komisije za študijske zadeve niso predvidene.

Rezultati sklepov bodo objavljeni v nekaj dneh po seji KŠZ, v študentskem AIPS-u, kjer boste našli tudi povezavo z navodili za vpis in termini za vpis. Vpisi morajo biti zaključeni in vneseni v bazo AIPS, najkasneje do 30. septembra 2023. Pozivamo vas, da vpise uredite pravočasno.

4. OPOZORILO ZA ŽE VPISANE ŠTUDENTE, KI ŽELIJO MENJATI ŠTUDIJSKI PROGRAM

Skladno z razpisnimi določili študenti, ki želijo spremeniti študijski program in te pravice oz. pravice do ponavljanja letnika še niso izrabili, se morajo prijaviti tako kot drugi kandidati (novinci). Prijavo za vpis je potrebno oddati na spletnem portalu https://portal.evs.gov.si/prijava/. Informacije o prijavnem postopku so zapisane v splošnih določilih Razpisa za vpis v dodiplomske študijske programe 2023/24 oz. v Razpisu za vpis v podiplomske študijske programe 2023/24.

Predlagamo, da predhodno kontaktirate referat za študente, še posebno tuji študenti, da ugotovimo, na katera vpisna mesta lahko kandidirate.

 

 

 

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.