Organizacija in management informacijskih sistemov

Naziv programa: Organizacija in management informacijskih sistemov

Naziv diplomanta: diplomirani organizator informatik (VS), diplomirana organizatorka informatičarka (VS)

Trajanje: študij traja tri leta oz. šest semestrov/180 ECTS

Način in oblike izvajanja študija:

 • redni in izredni način študija
 • izvedba predmetov do 55% na daljavo.
 • kombinirane metode in organizacijske oblike študija– avditorna predavanja in vaje in e-predavanja ter e-vaje. 

Cilj programa: Temeljni cilj programa je usposobiti kandidata za poklicno pot na področju informacijske znanosti in ga oskrbeti z znanji in veščinami, ki jih potrebuje strokovnjak s področja informacijskih sistemov. Tovrstni strokovnjaki so osredotočeni na področje integracije rešitev realiziranih z informacijsko tehnologijo in poslovnih procesov z namenom, da bi zadovoljili informacijske potrebe poslovanja, s tem pa zagotavljajo, da podjetja uspešno in učinkovito dosežejo zastavljene cilje. Strokovnjak za informacijske sisteme ima ključno vlogo pri določanju potreb in zahtev za organizacijski informacijski sistem in je aktiven pri njegovi specifi kaciji, zasnovi in implementaciji. Tovrstni strokovnjaki morajo dobro razumeti organizacijske principe in prakse, da bi lahko delovali kot most med tehničnimi in vodstvenimi oddelki v organizaciji ter jim s tem omogočili harmonično delo. Strokovnjaki za informacijske sisteme so poleg tega vključeni pri zasnovi tehnološko baziranih komunikacijskih sistemov in sistemov za podporo sodelovanju v organizaciji.

 • Opis
 • Predmetnik
 • Predmetno specifične kompetence

  Po končanem študiju je diplomant sposoben upravljati poslovne procese v organizaciji z organizacijsko-informacijskega vidika z namenom izboljšanja poslovanja organizacije in povečanja njene uspešnosti in konkurenčnosti. Tekom študija pridobi diplomant naslednja znanja in veščine:

  • širok pogled na poslovodenje iz organizacijskega, informacijskega, ekonomskega in projektnega vidika,
  • sposobnost analiziranja poslovnih procesov z informacijskega vidika in zavedanje pomembnosti informacijskega sistema pri zagotavljanju uspešnega in učinkovitega poslovanja organizacije,
  • sposobnost analiziranja potreb po informacijah v poslovnem sistemu organizacije ter v okolju organizacije,
  • zmožnost zasnove in uvedbe informacijskega sistema organizacije ob upoštevanju sodobnih trendov razvoja informacijske tehnologije in ob sodelovanju uporabnikov iz prakse,
  • poznavanje metod in tehnik za strokovno usposabljanje uporabnikov za potrebe razvoja, uporabe in vzdrževanja informacijskega sistema organizacije,
  • usposobljenost za razumevanje vloge in pomena celovitih programskih rešitev, ki lahko pripomorejo k izboljšanju poslovanja organizacije, ter razumevanje delovanja posameznih sestavin (modulov) take rešitve,
  • sposobnost uvedbe posamezne sestavine celovite programske rešitve v prakso ob upoštevanju celovite rešitve in problematike povezovanja s podobnimi rešitvami pri poslovnem partnerju,
  • zmožnost razvijanja prototipnih rešitev glede na problem, ki ga defi nira skupaj z naročnikom; zamisel rešitve zna predstaviti naročniku in predlagati pogoje in omejitve njene uvedbe.
  Profil diplomanta

  Sposobnosti organiziranja in izvedbe informatizacije za podporo poslovnim procesom v organizaciji.

 • 1. letnik (po prenovljenem učnem načrtu 2018)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Osnove kvantitativnih metod I A. Žnidaršič 7 90
  Angleški poslovni jezik A. Tratnik 5 51
  Osnove poslovodenja   M. Marič 6 63
  Osnove prava A. Igličar 6 63
  Računalništvo in informatika R. Leskovar, B. Šmitek 6 78
  Organizacija in management P. Šprajc 8 75
  Kadrovski management M. Bernik 7 63
  Osnove naravoslovja in tehnologije M. Senegačnik 8 63
  Osnove kvantitativnih metod II J. Jerebic 7 78

  2. letnik (po prenovljenem učnem načrtu 2018)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Uvod v informacijsko varnost A. Brezavšček 8 69
  Osnove kvantitativnih metod III A. Brezavšček, M. Urh 7 66
  Metode in tehnike sistemske analize R. Leskovar 7 69
  Računalniški sistemi in komunikacije G. Lenart 6 66
  Poslovne programske rešitve G. Lenart 6 66
  Osnove računalniškega programiranja B. Werber 6 66
  Upravljanje baz podatkov U. Rajkovič 6 66
  Izbirni predmet iz nabora   8 66
  Izbirni predmet iz nabora   6 66

  2. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 14 ECTS)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Razvoj spletnih in mobilnih aplikacij B. Werber 8 66
  Uvod v programski  jezik JAVA A. Škraba 8 66
  Inženiring kakovosti D. Maletič 6 66
  Tveganja in krizni management T. Ivanuša 6 66

  3. letnik (po prenovljenem učnem načrtu 2018)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Optimiranje in simulacija sistemov A. Škraba 6 63
  E-poslovanje G. Lenart 6 63
  Sistemi za podporo odločanju U. Rajkovič 6 63
  Multimedijski sistemi B. Šmitek 6 63
  Izbirni predmet iz nabora   6 63
  Strokovna praksa G. Vukovič 20 10
  Diplomsko delo M. Bernik, A. Žnidaršič 10 10

  3. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 6 ECTS)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Uvod v poslovno načrtovanje M. Marič 6 63
  Informacijske rešitve za upravljanje kadrovskih virov M. Kljajić Borštnar, A. Pucihar 6 63
  Okoljevarstveni inženiring M. Senegačnik 6 63

   

  Študent lahko del študijskih obveznosti opravi tudi na drugi fakulteti znotraj Univerze v Mariboru (UM), na drugi univerzi v Sloveniji ali v tujini.

  Več informacij: Mobilnost