Opravljanje študijskih obveznosti za višji letnik

Vloga - opravljanje študijskih obveznosti za višji letnik

 

Komisija za študijske zadeve je na svoji 12. redni seji, dne 15. 4. 2021 sprejela sklepe kot sledijo v nadaljevanju:

 

1. Komisija za študijske zadeve soglaša, da se študentu ugodi opravljanje študijskih obveznosti za višji letnik ob predhodnem soglasju nosilca/izvajalca učne enote. Obravnava prošnje na Komisiji za študijske zadeve ni potrebna, v primeru, da je študent vpisan v letnik, je ponovno vpisan v letnik ali ima podaljšan status ter izpolnjuje pogoje skladno z določili 8. člena Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM, pri čemer se razume, da ima  študent (3. tč. 8. člena Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM),  ki je vpisan v 2. letnik doseženih 60 ECTS  tako za 1. kot za tekoči letnik.

 

2. Študent posreduje vlogo, lahko preko univerzitetnega e-naslova, z natančnimi podatki učne enote, ki bi jo želel opravljati za višji letnik, pristojnemu Referatu za študente. Le-ta preveri status študenta in opravljene ECTS točke po letnikih ter o tem obvesti nosilca/izvajalca učne enote. Nosilec/izvajalec učne enote presodi, če se študent lahko vključi v pedagoški proces učne enote, pri čemer upošteva, da mora študent opraviti vse študijske obveznosti pri predmetih višjega letnika skladno z akreditiranim učnim načrtom in organizacijskimi možnostmi. Odločitev sporoči Referatu za študente, ki v primeru  možnosti vključitve v pedagoški proces uredi vnos učne enote v študentsko evidenco in dostop do e - učnega okolja moodle. Referat za študente o odločitvi nosilca obvesti študenta.

 

3. Študentom, ki pristopajo k  študijskim obveznostim po prekinitvi študija kot osebe brez statusa opravljanje  študijskih obveznosti za višji letnik ni omogočeno.

 

Predsednica Komisije za študijske zadeve:

izr. prof. dr. Polona Šprajc

 

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.