Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov

Naziv programa: magistrski študijski program (2. stopnja) Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov

Naziv diplomanta:

 • magister kadrovskih in izobraževalnih sistemov, magistrica kadrovskih in izobraževalnih sistemov
  (za generacije študentov, vpisanih v 1. letnik od 2018/19 dalje)
   
 • magister organizator, magistrica organizatorka
  (za generacije študentov, vpisanih v 1. letnik do vključno 2017/18)

Trajanje: študij traja dve leti oz. štiri semestre/120 ECTS

Način in oblike izvajanja študija:

 • redni in izredni način študija
 • izvedba predmetov do 55% na daljavo.
 • kombinirane metode in organizacijske oblike študija– avditorna predavanja in vaje in e-predavanja ter e-vaje. 
 • Opis
 • Predmetnik 2022/2023
 • Predmetnik 2023/2024
 • Cilj programa

  Cilj magistrskega študija je usposobiti študente za organiziranje in obvladovanje kadrovskih in izobraževalnih sistemov, jim posredovati široko poslovno znanje, omogočiti razumevanje kadrovskih in izobraževalnih procesov in osvojiti metode in orodja za njihovo nenehno prenovo.

  Cilj magistrskega študija je tudi, da študenta usposobi za snovanje in implementacijo rešitev za izboljšanje kadrovskih in izobraževalnih procesov. Zato mora diplomant:

  • razumeti in modelirati kadrovske in izobraževalne procese, definirati in implementirati procesne rešitve, poznati pravne podlage procesov, voditi projekte in integrirati sisteme,
  • razvijati procese iskanja in izbire ljudi, meriti in vrednotiti njihove umske potenciale in kakovost znanja,
  • določati kompetence, ki jih zahteva delo, in oceniti dejanske kompetence zaposlenih,
  • uporabiti informacijska ekspertna orodja za izbiro ljudi na ključne organizacijske vloge,
  • voditi raziskovanje zadovoljstva zaposlenih, organizacijskega vzdušja, parametrov organizacijske kulture, delovne motivacije, ustvarjalnosti in odnosov ter komuniciranja,
  • obvladovati metode odkrivanja potreb po novem znanju in strokovno podpirati procese upravljanja znanja,
  • obvladati sodobne pristope v izobraževanju odraslih in sodobne metode študija,
  • usposobiti se za oblikovanje kadrovske strategije in razvojne politike, za vodenje kadrovskih sistemov ter upravljanje in vodenje izobraževalnih organizacij.

  Študenti si pridobijo splošne kompetence, ki jim omogočajo:

  • reševati probleme in kritično presojati,
  • uporabljati sistemske koncepte pri razumevanju in opredelitvi problemov,
  • biti sposobni aplicirati klasične kakor tudi nove koncepte in znanja,
  • razumeti, da je sistem sestavljen iz ljudi, procesov in ustrezno uporabljenih informacij,
  • pridobiti si trdna etična načela, veščine za učinkovito medosebno komunikacijo in sposobnost za delo v timu.
 • 1. letnik (po prenovljenem učnem načrtu 2018)

  Predmet Izvajalec/Nosilec ECTS Ure
  Statistika v raziskovanju K. Breznik 7 75
  Strategije doseganja ciljev E. Jereb 8 60
  Medkulturno poslovno okolje V. Novak 7 60
  Upravljanje in načrtovanje kadrovskih virov M. Bernik 8 60
  Modeli kompetenc I. Podbregar 7 60
  Management izobraževalnih procesov M. Ferjan 8 60
  Management tveganj I. Podbregar 8 60
  Izbirni predmet iz nabora   7 60

  1. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 7 ECTS)

  Predmet Izvajalec/Nosilec ECTS Ure
  Pristopi managementa kakovosti in odličnosti D. Maletič 7 60
  Trajnostni razvoj organizacije M. Maletič 7 60

  2. letnik (po prenovljenem učnem načrtu 2018)

  Predmet Izvajalec/Nosilec ECTS Ure
  Oblikovanje in vodenje timov G. Vukovič 8 60
  Podpora kadrom v digitalni dobi M. Kljajić Borštnar 8 60
  Odnosi z notranjimi javnostmi M. Ferjan 8 60
  Razvoj kadrov E. Jereb 7 60
  Sodobna organizacijska in managerska orodja   6 60
  Izbirni predmet iz nabora   7 60
  Izbirni predmet iz nabora   6 60
  Magistrsko delo Z. Balantič, J. Jerebic 10 10

  2. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 13 ECTS)

  Predmet Izvajalec/Nosilec ECTS Ure
  Kadri na trgu dela V. Novak 6 60
  Obvladovanje kritične infrastrukture v mednarodnem okolju T. Ivanuša 6 60

  Poslovna etika

  V. Novak 7 60
  Okoljski management M. Maletič, M. Senegačnik 7 60

  * Izbirni predmet  se izvede v primeru zadostnega števila vpisanih študentov na posamezni izbirni predmet

  Študent lahko del študijskih obveznosti opravi tudi na drugi fakulteti znotraj Univerze v Mariboru (UM), na drugi univerzi v Sloveniji ali v tujini.

  Več informacij: Mobilnost

 • Predmetniki in učni načrti, ki začnejo veljati za generacije študentov vpisane v 1. letnik v študijskem letu 2023/24 so dosegljivi TUKAJ

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.