Akademski zbor

Akademski zbor je najvišji organ fakultete, ki deluje na temelju akademske svobode in demokratičnega izražanja mnenj in stališč svojih članov. Sestavljajo ga kot člani vsi delavci, izvoljeni v naziv visokošolski učitelj, znanstveni delavec, asistent z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavec ne glede na naziv, ki so zaposleni na Univerzi v Mariboru in vsaj v 25 odstotkih znanstvene oziroma pedagoške obveze opravljajo na Fakulteti za organizacijske vede ter študenti, in sicer tako, da je njihovo število najmanj ena petina članov Akademskega zbora. Pri delu Akademskega zbora sodelujejo tudi drugi delavci Fakultete za organizacijske vede, ki svoje delo pretežno opravljajo na Fakulteti za organizacijske vede, in sicer tako da je njihovo število najmanj ena petina članov Akademskega zbora.

Mandatna doba članov Akademskega zbora Fakultete za organizacijske vede iz vrst študentov in drugih delavcev, ki sodelujejo pri delu Akademskega zbora, traja eno leto, pri zaposlenih delavcih, izvoljenih v nazive pa je vezana na zaposlitveni status. Člani akademskega zbora izmed zaposlenih članov za štiri leta izvolijo predsednika in njegovega namestnika.

Akademski zbor opravlja delo na podlagi zakona, ki ureja visoko šolstvo, Statuta UM in drugih splošnih aktov univerze in članice univerze, in sicer:

  • izvoli senat članice univerze,
  • izvoli Poslovodni odbor članice na predlog dekana članice,
  • obravnava in sprejema program razvoja članice univerze,
  • obravnava poročila o delu članice univerze ter daje predloge in pobude senatu članice univerze,
  • obravnava in sprejema poslanstvo, vizijo, strateški načrt in cilje razvoja članice univerze,
  • opravlja druge naloge, določene s Statutom UM.

Študenti, ki so člani Akademskega zbora, volijo člane senata članice univerze, ki so predstavniki študentov. Drugi delavci članice univerze, ki sodelujejo pri delu Akademskega zbora, sodelujejo pri obravnavi vprašanj iz tretje do šeste alineje prvega odstavka 4. člena tega pravilnika, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti drugih delavcev članice univerze.

Predsednica Akademskega zbora FOV: doc. dr. Vesna Novak

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.