Poslovodni odbor

Poslovodni odbor članice Univerze nadzira poslovanje članice v zadevah materialne narave glede odločitev, ki jih sprejme dekan članice pri upravljanju in razpolaganju s sredstvi, ki jih je članica Univerze pridobila v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.

Poslovodni odbor odloča o zadevah materialne narave glede razpolaganja s presežki sredstev, ki jih je članica Univerze ustvarila skladno s programom dela in finančnim načrtom ter zaključnim računom članice iz dejavnosti po 14. členu Statuta Univerze.

Poslovodni odbor članice Univerze ima tri do sedem članov, ki jih izvoli Akademski zbor članice na predlog dekana. Člani Poslovodnega odbora so lahko tudi drugi delavci članice. Dekan in tajnik članice Univerze sta člana Poslovodnega odbora po svojem položaju. Član poslovodnega odbora članice po svoji funkciji je tudi prodekan za študentska vprašanja.

Mandatna doba članov Poslovodnega odbora traja štiri leta.

Predsednik Poslovodnega odbora FOV: red. prof. dr. Iztok Podbregar

Člani poslovodnega odbora FOV:

  • red. prof. dr. Tomaž Kern
  • red. prof. dr. Robert Leskovar
  • izr. prof. dr. Anja Žnidaršič
  • Uršula Bižič, tajnik fakultete (članica po svojem položaju)
  • Klavdija Kastelic, v.d. prodekana za študentska vprašanja (članica po svojem položaju)