Poslovodni odbor

Poslovodni odbor članice Univerze nadzira poslovanje članice v zadevah materialne narave glede odločitev, ki jih sprejme dekan članice pri upravljanju in razpolaganju s sredstvi, ki jih je članica Univerze pridobila v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.

Poslovodni odbor odloča o zadevah materialne narave glede razpolaganja s presežki sredstev, ki jih je članica Univerze ustvarila skladno s programom dela in finančnim načrtom ter zaključnim računom članice iz dejavnosti po 14. členu Statuta Univerze.

Poslovodni odbor članice Univerze ima tri do sedem članov, ki jih izvoli Akademski zbor članice na predlog dekana. Člani Poslovodnega odbora so lahko tudi drugi delavci članice. Dekan in tajnik članice Univerze sta člana Poslovodnega odbora po svojem položaju. Član poslovodnega odbora članice po svoji funkciji je tudi prodekan za študentska vprašanja.

Mandatna doba članov Poslovodnega odbora traja štiri leta.

Predsednik Poslovodnega odbora FOV: red. prof. dr. Iztok Podbregar

Člani poslovodnega odbora FOV:

  • izr. prof. dr. Mojca Bernik
  • Vesna Ćorić
  • red. prof. dr. Tomaž Kern
  • red. prof. dr. Anja Žnidaršič
  • Uršula Bižič, tajnik fakultete (članica po svojem položaju)
  • Timotej Matej Zagorc, prodekan za študentska vprašanja (član po svojem položaju)

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.