Organizacija in management informacijskih sistemov

Naziv programa: bolonjski doktorski študijski program Organizacija in management informacijskih sistemov

Naziv diplomanta: doktor znanosti oz. doktorica znanosti, skrajšano dr.

Trajanje: Študij traja tri leta oz. šest semestrov

Prijavno vpisni postopek za študijski program

Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija UM - študijsko leto 2023/24


Cilj programa

Temeljni cilj doktorskega študijskega programa organizacija in management informacijskih sistemov je izobraziti vrhunske strokovnjake za informacijske sisteme z veliko širino razumevanja delovanja poslovnih okolji in sistemov ter razumevanje in obvladovanju  analitičnega inštrumentarija.

V času študija bodo študenti pridobili analitična znanja in sposobnosti kritičnega razmišljanja. Študentje morajo zaradi tega:

 • biti reševalci problemov in kritični misleci,
 • uporabljati sistemske koncepte pri razumevanju in opredelitvi problemov,
 • biti sposobni aplicirati klasične kakor tudi razvijati nove koncepte in znanja,
 • razumeti, da je sistem sestavljen iz ljudi, procesov, strojne opreme, programske opreme in podatkov.

Izkazovati morajo tudi trdna etična načela ter imeti sposobnost za dobro medčloveško komunikacijo in sposobnost za delo v timu.

Cilj doktorskega študija je, da študenta usposobi tako, da zna razvijati, zasnovati in implementirati rešitve z informacijsko tehnologijo tako, da izboljšajo delovanje organizacije. Zato mora biti diplomat sposoben:

 • razumeti zakonitosti v delovanju poslovnih in organizacijskih sisitemov;
 • razumeti in modelirati organizacijske procese in podatke, definirati in implementirati tehnične in procesne rešitve, voditi projekte in integrirati sisteme,
 • obvladovati tehnike za zbiranje, pretvorbo, prenašanje in shranjevanje podatkov in informacij,
 • aplicirati informacijsko tehnologijo v pomoč posameznikom, skupinam in organizacijam pri doseganju njihovih ciljev.

Informacijska dejavnost v organizacijskih sistemih deluje navznoter in navzven, lahko pa predstavlja tudi temeljno aktivnost organizacije. Perspektive osebnega razvoja so na tem področju odlične, saj ta poklic pokriva široka strokovna področja in je v stalnem stiku z novimi znanji in tehnologijami.


Pogoji za dokončanje študija in promocija doktorjev znanosti

Študent zaključi študij, ko izpolni vse s študijskim programom predvidene obveznosti ter napiše in uspešno zagovarja doktorsko disertacijo in tako skupno zbere najmanj 180 ECTS. 

Diplomantom študijskih programov prve, druge in tretje stopnje se po opravljenem zagovoru oz. po ugotovitvi, da so opravili vse s študijskim programom predvidene obveznosti, vroči potrdilo o uspešno zaključenem zagovoru. Vse pravice, povezane s pridobitvijo znanstvenega naslova doktor znanosti, pričnejo teči z dnem uspešno opravljenega zagovora doktorske disertacije.

Univerza v Mariboru organizira promocije doktorjev znanosti UM predvidoma štirikrat letno, dvakrat v zimskem, enkrat v pomladanskem in enkrat v jesenskem obdobju.

Kandidati za promocijo doktorjev znanosti morajo izpolnjevati pogoje, ki jih določa 157. člen Statuta UM, ter kriterije in merila, zapisana v 30. členu Pravilnika o doktorskem štud​iju na UM​.

Kriteriji in merila Fakultete za organizacijske vede UM glede zahtevane znanstvene aktivnosti kandidatov za pridobitev doktorata znanosti:

Doktorski študent mora imeti pred oddajo doktorske disertacije vsaj eno objavo iz doktorskega dela, pri kateri je prvi avtor. Za relevantno objavo štejejo znanstveni članki, objavljeni v revijah s faktorjem vpliva JCR, ki po vrednosti faktorja vpliva sodijo v zgornje tri četrtine kakovosti, in patenti s popolnim preizkusom.


 
 • Opis
 • Predmetnik 2022/23
 • Predmetnik 2023/24
 • Predmetno specifične kompetence

  Doktor znanosti s področja informacijskih sistemov je v prvi vrsti usmerjen v kreiranje, raziskovanje ter vodenje informacijskih podsistemov  različnih organizacijskih sistemih. Vsebine programov so oblikovane tako, da so pridobljena znanja poleg teoretičnih temeljev usmerjena tudi v praktično uporabo na različnih nivojih organiziranja in vodenja organizacija s področja informacijske dejavnosti. Tako je doktor znanosti opremljen tudi z znanji potrebnimi za raziskovalno delo s tehnologijami, ki podpirajo uporabo informacijskih sistemov v različnih zvrsteh industrije, financ, zavarovalništva, državne uprave, zdravstva, šolstva ter znanosti in raziskovanja.

  Predmetna kompetenca je ravnanje (veščina), ki se v  razvije do te mere, da posamezniku omogoči učinkovito opraviti aktivnost v delovnem procesu, na katero se nanaša. Predmetna kompetentnost pomeni neposredno uporabo specialističnega znanja. Predmetno specifične kompetence, ki jih pridobijo študentje, so:

  • poznavanje zahtevnejših metod analize delovanja informacijskih sistemov in sposobnosti sinteze novih metod analize;
  • obvladovanje zahtevnejših metod zasnove informacijskih sistemov;
  • obvladovanje metod in tehnik na področju dela v raziskovalnih institucij s področja informacijskih sistemov ;
  • pridobitev znanj s področij informacijskih sistemov, informacijskih tehnologij, programerskega inženirstva in računalništva;
  • obvladovanje strokovnih razmerij - naročniki in notranjimi ali zunanjimi razvijalci informacijskih sistemov.
  • sposobnost načrtovanja zahtevnih evalvacijskih metod informacijskih sistemov;
  • obvladovanje zahtevnih metod načrtovanja varnostni informacijskih sistemov.

  Obsežna teoretična podlaga pridobljena tekom študija omogoča kritičen odnos do problemov in sposobnost prepoznati zahteve okolja, časa in dolgoročne učinke. Zaradi širokega spektra znanj so usposobljeni za načrtovanje in razvoj strateških informacijskih sistemov (direktorski informacijski sistem, sistem za podporo pri odločanju itd.).

  Po končanem študiju je diplomant opremljen z orodji za reševanje najzahtevnejših znanstvenih ali praktičnih problemov in jih je sposoben reševati na širokem področju dela.  Obvladuje tiste managerske veščine, ki so potrebne za učinkovito delovanje organizacije.

 • 1. letnik (po veljavnem učnem načrtu od 2019/20 dalje)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Znanstveno proučevanje družboslovnih pojavov

  Kljajić Borštnar M., Žnidaršič A.

  9 20
  Informacijski sistemi Leskovar R., Baggia A 9 20
  Prenosljiva znanja Kljajić Borštnar M., Žnidaršič A  6 10
  Individualno raziskovalno delo  V sodelovanju z mentorjem 6  
  Sodobne teorije organizacije in managementa    Šprajc P. 9 10
  Izbirni predmet    9 10
  Individualno raziskovalno delo I     V sodelovanju z mentorjem 12  

  1. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 9 ECTS)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Teorija odločanja in odločitveni sistemi Rajkovič U. 9 10
  Odkrivanje znanja v podatkih Kljajić Borštnar M. 9 10
  Digitalizacija poslovnih modelov Pucihar A. 9 10
  Inženiring programske opreme Leskovar R. 9 10
  Metode izgradnje informacijskih sistemov Rajkovič U.,  Werber B. 9 10
  Sistemska dinamika in razvoj strategij Škraba A. 9 10

  2. letnik (po veljavnem učnem načrtu od 2019/20 dalje)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Izbirni predmet*    9 10
  Individualno raziskovalno delo II V sodelovanju z mentorjem 21  
  Individualno raziskovalno delo III V sodelovanju z mentorjem 30  

   izbirni predmet 2. letnika lahko študent izbere tudi v okviru nabora izbirnih predmetov v 1. letniku

  2. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 9 ECTS)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Napredni sistemi managementa kakovosti Maletič D. 9 10
  Ergonomija v digitalnem inženiringu Balantič Z. 9 10
  Management poslovnih procesov in projektov Kern T. 9 10
  Obvladovanje razvoja  Maletič M., Roblek M. 9 10
  Trajnostna organizacija in inovativnost Maletič M., Senegačnik M. 9 10
  Vloga naravoslovja in tehnologije v organizacijskih znanostih Senegačnik M. 9 10
  Obvladovanje oskrbovalnih verig   Roblek M., Mežnar D. 9 10
  Zagotavljanje kadrov v organizaciji Vukovič G., Marič M. 9 10
  Razvoj in izobraževanje kadrov Jereb E. 9 10
  Interno komuniciranje Ferjan M. 9 10
  Izbrana poglavja iz strateškega planiranja kadrov Bernik M. 9 10
  Strategije digitalnega marketinga  Vukovič G., Marič M. 9 10
  Teorija managementa negotovosti in tveganj Podbregar I. 9 10
  Zanesljivosti, razpoložljivosti in varnost informacijskih sistemov Brezavšček A. 9 10
  Organizacija in management v digitalni dobi Šprajc P. 9 10
  Napredne kvantitativne metode v organizacijskih znanostih Žnidaršič A. 9 10
  Analiza omrežij Jerebic J. 9 10
  Teorija kibernetike  Ivanuša T. 9 10
  Napredne optimizacijske metode v organizacijskih sistemih Kofjač D., Brezavšček A. 9 10

  3. letnik (po veljavnem učnem načrtu od 2019/20 dalje)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS
  Individualno raziskovalno delo IV

  V sodelovanju z mentorjem

  30
  Doktorska disertacija V sodelovanju z mentorjem 30
 • Predmetniki in učni načrti, ki začnejo veljati za generacije študentov vpisane v 1. letnik v študijskem letu 2023/24 so dosegljivi TUKAJ

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.