Organizacija in management informacijskih sistemov

Naziv programa: bolonjski doktorski študijski program Organizacija in management informacijskih sistemov

Naziv diplomanta: doktor znanosti oz. doktorica znanosti, skrajšano dr.

Trajanje: Študij traja tri leta oz. šest semestrov

Prijavno vpisni postopek za študijski program

Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija UM - študijsko leto 2021/22


Cilj programa

Temeljni cilj doktorskega študijskega programa organizacija in management informacijskih sistemov je izobraziti vrhunske strokovnjake za informacijske sisteme z veliko širino razumevanja delovanja poslovnih okolji in sistemov ter razumevanje in obvladovanju  analitičnega inštrumentarija.

V času študija bodo študenti pridobili analitična znanja in sposobnosti kritičnega razmišljanja. Študentje morajo zaradi tega:

 • biti reševalci problemov in kritični misleci,
 • uporabljati sistemske koncepte pri razumevanju in opredelitvi problemov,
 • biti sposobni aplicirati klasične kakor tudi razvijati nove koncepte in znanja,
 • razumeti, da je sistem sestavljen iz ljudi, procesov, strojne opreme, programske opreme in podatkov.

Izkazovati morajo tudi trdna etična načela ter imeti sposobnost za dobro medčloveško komunikacijo in sposobnost za delo v timu.

Cilj doktorskega študija je, da študenta usposobi tako, da zna razvijati, zasnovati in implementirati rešitve z informacijsko tehnologijo tako, da izboljšajo delovanje organizacije. Zato mora biti diplomat sposoben:

 • razumeti zakonitosti v delovanju poslovnih in organizacijskih sisitemov;
 • razumeti in modelirati organizacijske procese in podatke, definirati in implementirati tehnične in procesne rešitve, voditi projekte in integrirati sisteme,
 • obvladovati tehnike za zbiranje, pretvorbo, prenašanje in shranjevanje podatkov in informacij,
 • aplicirati informacijsko tehnologijo v pomoč posameznikom, skupinam in organizacijam pri doseganju njihovih ciljev.

Informacijska dejavnost v organizacijskih sistemih deluje navznoter in navzven, lahko pa predstavlja tudi temeljno aktivnost organizacije. Perspektive osebnega razvoja so na tem področju odlične, saj ta poklic pokriva široka strokovna področja in je v stalnem stiku z novimi znanji in tehnologijami.


Pogoji za napredovanje v višji letnik

Na 3. stopnji študijskega programa Organizacija in management informacijskih sistemov, mora študent za napredovanje iz prvega v drugi letnik opraviti s študijskim programom določene obveznosti v obsegu 45 ECTS točk v tekočem letniku, pri čemer mora obvezno opraviti izpit iz predmeta Znanstveno proučevanje družboslovnih pojavov ter obveznosti iz individualnega raziskovalnega dela.

Pri napredovanju iz drugega v tretji letnik študijskega programa 3. stopnje, mora študent opraviti obveznosti v obsegu 51 ECTS točk iz tekočega letnika in vse obveznosti prvega letnika.

Kandidat, ki ni opravil vseh študijskih obveznosti, lahko na osnovi pisne vloge zaprosi Komisijo za znanstveno raziskovalne zadeve Senata FOV UM za vpis v višji letnik, če predloži dokumentacijo z opravičljivimi razlogi, skladno z določili UM.
Pogoji za ponavljanje letnika, izjemni vpis in podaljšanje statusa študenta so opredeljeni v:

 • Statutu UM,
 • Merilih za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 212. členom Statuta UM .

Vloge obravnava Komisija za znanstveno raziskovalne zadeve Senata FOV UM.

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik v istem študijskem programu, lahko enkrat v visokošolskem izobraževanju ponavlja letnik. Za ponavljanje se šteje tudi, če študent spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve študijskih obveznosti po prejšnjem programu ali prejšnji smeri. Ponavljanje letnika lahko odobri komisija za znanstveno raziskovalne zadeve skladno s pogoji za ponavljanje letnika opredeljenimi s Statutom UM.


Pogoji za dokončanje študija

Študent zaključi študij, ko izpolni vse s študijskim programom predvidene obveznosti ter napiše in uspešno zagovarja doktorsko disertacijo in tako skupno zbere najmanj 180 ECTS. 
Skladno s Pravilnikom o doktorskem študiju na UM mora imeti doktorski študent pred oddajo doktorske disertacije vsaj eno objavo znanstvena dela z izsledki raziskav s področja doktorske disertacije, in sicer v mednarodno priznanih znanstvenih revijah indeksiranih v JCR v enem od svetovnih jezikov, pri kateri je prvi avtor.

Merila glede zahtevane znanstvene aktivnosti doktoranda pred promocijo

Po dokončanem študiju in s tem pridobljenim znanstvenim naslovom, morajo za uporabo le tega  izpolnjevati pogoje, ki jih predpisuje Pravilnik o doktorskem študiju na UM in 156., 157. člen Statuta UM (promocija doktorjev znanosti - znanstvene aktivnosti kandidata pred promocijo).

 • Opis
 • Predmetnik 2018/19
 • Predmetnik od 2019/20
 • Predmetno specifične kompetence

  Doktor znanosti s področja informacijskih sistemov je v prvi vrsti usmerjen v kreiranje, raziskovanje ter vodenje informacijskih podsistemov  različnih organizacijskih sistemih. Vsebine programov so oblikovane tako, da so pridobljena znanja poleg teoretičnih temeljev usmerjena tudi v praktično uporabo na različnih nivojih organiziranja in vodenja organizacija s področja informacijske dejavnosti. Tako je doktor znanosti opremljen tudi z znanji potrebnimi za raziskovalno delo s tehnologijami, ki podpirajo uporabo informacijskih sistemov v različnih zvrsteh industrije, financ, zavarovalništva, državne uprave, zdravstva, šolstva ter znanosti in raziskovanja.

  Predmetna kompetenca je ravnanje (veščina), ki se v  razvije do te mere, da posamezniku omogoči učinkovito opraviti aktivnost v delovnem procesu, na katero se nanaša. Predmetna kompetentnost pomeni neposredno uporabo specialističnega znanja. Predmetno specifične kompetence, ki jih pridobijo študentje, so:

  • poznavanje zahtevnejših metod analize delovanja informacijskih sistemov in sposobnosti sinteze novih metod analize;
  • obvladovanje zahtevnejših metod zasnove informacijskih sistemov;
  • obvladovanje metod in tehnik na področju dela v raziskovalnih institucij s področja informacijskih sistemov ;
  • pridobitev znanj s področij informacijskih sistemov, informacijskih tehnologij, programerskega inženirstva in računalništva;
  • obvladovanje strokovnih razmerij - naročniki in notranjimi ali zunanjimi razvijalci informacijskih sistemov.
  • sposobnost načrtovanja zahtevnih evalvacijskih metod informacijskih sistemov;
  • obvladovanje zahtevnih metod načrtovanja varnostni informacijskih sistemov.

  Obsežna teoretična podlaga pridobljena tekom študija omogoča kritičen odnos do problemov in sposobnost prepoznati zahteve okolja, časa in dolgoročne učinke. Zaradi širokega spektra znanj so usposobljeni za načrtovanje in razvoj strateških informacijskih sistemov (direktorski informacijski sistem, sistem za podporo pri odločanju itd.).

  Po končanem študiju je diplomant opremljen z orodji za reševanje najzahtevnejših znanstvenih ali praktičnih problemov in jih je sposoben reševati na širokem področju dela.  Obvladuje tiste managerske veščine, ki so potrebne za učinkovito delovanje organizacije.

 • 1. letnik (po veljavnem učnem načrtu 2015/16)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Znanstveno proučevanje družboslovnih pojavov

  Kljajić Borštnar M.,   Žnidaršič A.

  15 25
  Individualno raziskovalno delo I V sodelovanju z mentorjem 15  
  Informacijski sistemi Leskovar R. s sodelavci 10 20
  Izbirni predmet iz nabora   10 10
  Izbirni predmet iz nabora   10 10

  1. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 20 ECTS)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Teorija odločanja in odločitveni sistemi Rajkovič U. 10 10
  Odkrivanje znanja v podatkih Rajkovič V., Kljajić Borštnar M. 10 10
  Oblikovanje in inoviranje e-poslovnih modelov Pucihar A. 10 10
  Inženiring programske opreme Leskovar R. 10 10
  Metode izgradnje informacijskih sistemov Rajkovič U.,  Werber B. 10 10
  Sistemska dinamika in razvoj strategij Škraba A. 10 10
   izbirni predmet 1. letnika lahko študent izbere tudi v okviru izbirnih predmetov v 2. letniku

  2. letnik (po veljavnem učnem načrtu 2015/16)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Izbirni predmet iz nabora   10 10
  Izbirni predmet iz nabora   10 10
  Individualno raziskovalno delo II  V sodelovanju z mentorjem 10  
  Individualno raziskovalno delo III V sodelovanju z mentorjem 30  

  2. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 20 ECTS)

  Predmet Noilec/Izvajalec ECTS Ure
  Izzivi Managementa kakovosti Maletič D. 10 10
  Sistemska ergonomija Balantič Z. 10 10
  Management poslovnih procesov in projektov Kern T. 10 10
  Obvladovanje razvoja produktov in tehnoloških procesov Maletič M., Roblek M. 10 10
  Trajnostni razvoj organizacije in inovativnost Maletič M. 10 10
  Organizacija tehnoloških sistemov Senegačnik M. 10 10
  Zagotavljanje kadrov v organizaciji Vukovič G. 10 10
  Razvoj in izobraževanje kadrov Jereb E. 10 10
  Interno komuniciranje Ferjan M. 10 10
  Organizacija kadrovske dejavnosti  Bernik M. 10 10
  Zanesljivosti, razpoložljivosti in varnost sistemov Brezavšček A. 10 10
  Sodobna organizacijska in managerska orodja Kovač J. 10 10
  Napredne kvantitativne metode v organizacijskih znanostih  Žnidaršič A. 10 10
  Analiza omrežij Žnidaršič A. 10 10
  Raziskovanje in dosežki v ekonomiki in računovodstvu   10 10
  Napredne optimizacijske metode v organizacijskih sistemih Kofjač D. 10 10

  3. letnik (po veljavnem učnem načrtu 2015/16)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS
  Individualno raziskovalno delo IV

  V sodelovanju z mentorjem

  30
  Doktorska disertacija V sodelovanju z mentorjem 30
 • 1. letnik (po veljavnem učnem načrtu od 2019/20 dalje)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Znanstveno proučevanje družboslovnih pojavov

  Kljajić Borštnar M., Žnidaršič A.

  9 20
  Informacijski sistemi Leskovar R., Baggia A 9 20
  Prenosljiva znanja Kljajić Borštnar M., Žnidaršič A  6 10
  Individualno raziskovalno delo  V sodelovanju z mentorjem 6  
  Sodobne teorije organizacije in managementa    Šprajc P. 9 10
  Izbirni predmet    9 10
  Individualno raziskovalno delo I     V sodelovanju z mentorjem 12  

  1. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 9 ECTS)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Teorija odločanja in odločitveni sistemi Rajkovič U. 9 10
  Odkrivanje znanja v podatkih Kljajić Borštnar M. 9 10
  Digitalizacija poslovnih modelov Pucihar A. 9 10
  Inženiring programske opreme Leskovar R. 9 10
  Metode izgradnje informacijskih sistemov Rajkovič U.,  Werber B. 9 10
  Sistemska dinamika in razvoj strategij Škraba A. 9 10

  2. letnik (po veljavnem učnem načrtu od 2019/20 dalje)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Izbirni predmet*    9 10
  Individualno raziskovalno delo II V sodelovanju z mentorjem 21  
  Individualno raziskovalno delo III V sodelovanju z mentorjem 30  

   izbirni predmet 2. letnika lahko študent izbere tudi v okviru nabora izbirnih predmetov v 1. letniku

  2. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 9 ECTS)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Napredni sistemi managementa kakovosti Maletič D. 9 10
  Ergonomija v digitalnem inženiringu Balantič Z. 9 10
  Management poslovnih procesov in projektov Kern T. 9 10
  Obvladovanje razvoja  Maletič M., Roblek M. 9 10
  Trajnostna organizacija in inovativnost Maletič M., Senegačnik M. 9 10
  Vloga naravoslovja in tehnologije v organizacijskih znanostih Senegačnik M. 9 10
  Obvladovanje oskrbovalnih verig   Roblek M., Mežnar D. 9 10
  Zagotavljanje kadrov v organizaciji Vukovič G., Marič M. 9 10
  Razvoj in izobraževanje kadrov Jereb E. 9 10
  Interno komuniciranje Ferjan M. 9 10
  Izbrana poglavja iz strateškega planiranja kadrov Bernik M. 9 10
  Strategije digitalnega marketinga  Vukovič G., Marič M. 9 10
  Teorija managementa negotovosti in tveganj Podbregar I. 9 10
  Zanesljivosti, razpoložljivosti in varnost informacijskih sistemov Brezavšček A. 9 10
  Organizacija in management v digitalni dobi Šprajc P. 9 10
  Napredne kvantitativne metode v organizacijskih znanostih Žnidaršič A. 9 10
  Analiza omrežij Jerebic J. 9 10
  Teorija kibernetike  Ivanuša T. 9 10
  Napredne optimizacijske metode v organizacijskih sistemih Kofjač D., Brezavšček A. 9 10

  3. letnik (po veljavnem učnem načrtu od 2019/20 dalje)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS
  Individualno raziskovalno delo IV

  V sodelovanju z mentorjem

  30
  Doktorska disertacija V sodelovanju z mentorjem 30

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.