Katedra za kadrovske sisteme

V okviru katedre za kadrovske sisteme sodelujejo visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci fakultete, ki raziskujejo in razvijajo področje kadrovskega managementa. Člani katedre za kadrovske sisteme:

 • sodelujejo pri pripravi študijskih programov in programov raziskovalnega dela;
 • obravnavajo vprašanja in probleme, ki nastanejo pri izvajanju študijskih programov, in usmerjajo, usklajujejo izobraževalno in znanstveno - raziskovalno delo;
 • z znanstvenoraziskovalno dejavnostjo, posebej s temeljnimi raziskavami, razvijajo znanstvene discipline, na katerih temeljijo študijski programi, ter znanstvene discipline s sorodnih ali interdisciplinarno povezanih področij;
 • skrbijo, da se znanstveno raziskovalni dosežki in nova spoznanja prenašajo v pedagoški proces in vnašajo v študijske programe na vseh ravneh študija;
 • razvijajo sodobne pedagoške metode in usklajujejo strokovno terminologijo;
 • spremljajo in analizirajo študijske uspehe in uspehe na znanstveno - raziskovalnem področju in o njih poročajo;
 • skrbijo za strokovni in znanstveni razvoj visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev;
 • predlagajo teme diplomskih del;
 • načrtujejo in verificirajo študijsko literaturo in druge pripomočke;
 • organizirajo strokovna posvetovanja in obravnavajo poročila o udeležbi na strokovnih posvetovanjih;
 • sodelujejo z organizacijami in enotami istih in sorodnih področij v okviru univerze in zunaj nje,
 • lahko izvajajo tudi programe vseživljenjskega učenja.

 

Predstojnik katedre: izr. prof. dr. Mojca Bernik

 • redni člani
  • red. prof. dr. Eva Jereb
  • red. prof. dr. Maja Meško
  • red. prof. dr. Goran Vukovič
  • izr. prof. dr. Mojca Bernik
  • izr. prof. dr. Miha Marič
  • doc. dr. Gozdana Miglič
  • doc. dr. Vesna Novak
  • doc. dr. Jasmina Žnidaršič
  • viš. pred. dr. Marko Urh

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.