Osebe brez statusa - nadaljevanje študija po prekinitvi

Osebe, ki jim je potekel status študenta in niso opravile predpisanih študijskih obveznosti v študijskem letu, kljub temu pa želijo nadaljevati z opravljanjem študijskih obveznosti, se prijavijo z obrazcem:

Vloge za nadaljevanje študija po prekinitvi bodo obravnavane na Komisiji za študijske zadeve (le ta odloča o morebitnih spremenjenih oz. dodatnih obveznostih) od oktobra dalje. V mesecu septembru prednostno izvajamo prijavno vpisni postopek za novince in študente (s statusom).

Na podlagi prošnje vam uredimo podaljšanje veljavnosti digitalne identitete (uporabniško ime + geslo) za tekoče študijsko leto in izdamo sklep, v kolikor je po pregledu vaših študijskih obveznosti ugotovljeno, da se je študijski program spremenil. 

V primeru spremembe študijskega programa Komisija za študijske zadeve osebi brez statusa, ki nadaljuje študij po prekinitvi, določi dodatne študijske obveznosti glede na spremenjeni študijski program in v skladu s 122. in 123. členom Statuta UM.

Informacije o spremembah študijskih programov so objavljene na povezavi http://www.fov.uni-mb.si/sl/studij/spremembe-studijskih-programov.

Oseba brez statusa je odgovorna, da odda v referat za študentske zadeve obrazec –Izvedba predmeta z izpitom najmanj 3 dni pred izvedbo vsakega posameznega predmeta - URNIK .

Izpitni red:

 

Prispevki (Cenik študija 2020/2021)

1. Na osnovi oddane prošnje za nadaljevanje študija po prekinitvi se osebi brez statusa izda račun za plačilo vpisnine v višini 11,20 €;

2. V primeru izdaje sklepa je oseba brez statusa pozvana k plačilu prispevka za izdajo sklepa v višini 18,10 €;

3. V skladu s potrjenim Cenikom UM za študijsko leto 2020/2021 in Navodilom o prispevkih in vrednotenju stroškov na UM, N19/2010-41 AG se osebam brez statusa dodatno zaračunavajo naslednje storitve:

  • Opravljanje izpita - 33,50 €.
  • Komisijski izpit - 83,80 €, (glej: Opravljanje izpitov).
  • izvedba predmeta z izpitom - 268,00 € (za 1. in 2. stopnjo) in 502,50 €  (za 3. stopnjo) (koriščenje še drugih oblik visokošolskega izobraževalnega dela kot so; predavanja, vaje, seminarji, vključitev v e - učno okolje MOODLE..) za posamezni predmet. Cena izvedbe predmeta z izpitom vključuje priključitev k študijskemu procesu, pristope k sprotnemu preverjanju znanja (ni pa možnosti pristopa k sprotnemu preverjanju znanja v primeru, kadar je posameznik predhodno že pristopil k opravljanju sprotnega preverjanja znaja ali izpita pri tej učni enoti) in tri pristope k izpitu, in sicer ne glede na vrsto izpita (tudi če mora študent skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM prisopiti h komisijskemu izpita). Veljavnost treh plačanih pristopov k izpitu je omejena, in sicer do konca tekočega študijskega leta. Ne glede na število plačanih pristopov k izpitu, opredeljenih v pogodbi, se za štetje skupnega števila pristopov k izpitu pri posamezni učni enoti upošteva Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM.
  • Prijava teme zaključnega dela za osebe brez statusa - 83,80 €.

Storitve iz točke 3 se poravna v višini in roku, navedenih na izstavljenem računuI. Pri plačilu računa morate obvezno navesti sklic, ki je naveden na računu. Za pravočasne odjave od izpitov, urejene v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM, N19/2010-41 AG (ter spremembe pravilnika!), se prispevek ne zaračunava. Opozarjamo vas, da hranite vsa potrdila o plačilih.

 

Napredovanje v višji letnik

Ko oseba brez statusa izpolni pogoje za napredovanje v višji letnik mora o tem pisno obvestiti referat za študentske zadeve, najkasneje v prvi polovici meseca septembra tekočega študijskega leta, in sicer z e-sporočilom (Zadeva: omogočanje e-vpisa po prekinitvi študija) na naslov:

- za VS študijski program na vs.fov@um.si,

- za UN študijski program na un.fov@um.si,

- za MAG študijski program na mag.fov@um.si in

- za DR študijski program na doktorski.fov@um.si.