Osebe brez statusa - nadaljevanje študija po prekinitvi

Osebe, ki jim je potekel status študenta in niso opravile predpisanih študijskih obveznosti v študijskem letu, kljub temu pa želijo nadaljevati z opravljanjem študijskih obveznosti, se prijavijo z obrazcem:

Vloge za nadaljevanje študija po prekinitvi bodo obravnavane na Komisiji za študijske zadeve (le ta odloča o morebitnih spremenjenih oz. dodatnih obveznostih) od oktobra dalje. V mesecu septembru prednostno izvajamo prijavno vpisni postopek za novince in študente (s statusom).

Na podlagi prošnje vam uredimo podaljšanje veljavnosti digitalne identitete (uporabniško ime + geslo) za tekoče študijsko leto in izdamo sklep, v kolikor je po pregledu vaših študijskih obveznosti ugotovljeno, da se je študijski program spremenil. 

V primeru spremembe študijskega programa Komisija za študijske zadeve osebi brez statusa, ki nadaljuje študij po prekinitvi, določi dodatne študijske obveznosti glede na spremenjeni študijski program in v skladu s 122. in 123. členom Statuta UM. Večje spremembe študijskih programov 1. in 2. stopnje smo pričeli izvajati s pričetkom študijskega leta 2023/2024.

Prenova študijskih programov se bo uvajala postopno:

  • v študijskem letu 2023/2024 se uvede za 1. letnik,
  • v študijskem letu 2024/2025 za 2. letnik in
  • v študijskem letu 2025/2026 za 3. letnik. 

Oseba brez statusa je odgovorna, da odda v referat za študentske zadeve obrazec –Izvedba predmeta z izpitom najmanj 3 dni pred izvedbo vsakega posameznega predmeta - URNIK .

Izpitni red:

 

Prispevki (Cenik študija 2023/2024)

1. Na osnovi oddane prošnje za nadaljevanje študija po prekinitvi se osebi brez statusa izda račun za prispevek ob vpisu 29,50 €;

2. V primeru izdaje sklepa je oseba brez statusa pozvana k plačilu prispevka za izdajo sklepa v višini 18,10 €;

3. V skladu s potrjenim Cenikom UM za študijsko leto 2023/2024 in Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na UM št. 012/N 2/2023/412-SF se osebam brez statusa dodatno zaračunavajo naslednje storitve:

  • Opravljanje izpita - 37,90 €.
  • Komisijski izpit - 94,80 €, (glej: Opravljanje izpitov).
  • Izvedba predmeta z izpitom -pri izračunu cene posamezne učne enote se upošteva višina šolnine za posamezni študijski program, kot jo s cenikom potrdi UO UM, in število ECTS kreditnih točk te učne enote.
  • Prijava teme zaključnega dela 1. in 2. stopnje za osebe brez statusa - 94,80 €.
  • Podaljšanje veljavnosti teme zaključnega dela za osebe brez statusa 1. in 2. stopnje - 75,80 €.
  • Prijava teme doktorskega dela za osebe brez statusa - 189,50 €.

Storitve iz točke 3 se poravna v višini in roku, navedenih na izstavljenem računu. Pri plačilu računa morate obvezno navesti sklic, ki je naveden na računu. Za pravočasne odjave od izpitov, urejene v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM, N19/2010-41 AG (ter spremembe pravilnika!), se prispevek ne zaračunava. Opozarjamo vas, da hranite vsa potrdila o plačilih.

 

Napredovanje v višji letnik

Ko oseba brez statusa izpolni pogoje za napredovanje v višji letnik mora o tem pisno obvestiti referat za študentske zadeve, najkasneje v prvi polovici meseca septembra tekočega študijskega leta, in sicer z e-sporočilom (Zadeva: omogočanje e-vpisa po prekinitvi študija) na naslov:

- za VS študijski program na vs.fov@um.si,

- za UN študijski program na un.fov@um.si,

- za MAG študijski program na mag.fov@um.si in

- za DR študijski program na doktorski.fov@um.si.

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.