Osebe brez statusa - nadaljevanje študija po prekinitvi

Osebe, ki jim je potekel status študenta in niso opravile predpisanih študijskih obveznosti v študijskem letu, kljub temu pa želijo nadaljevati z opravljanjem študijskih obveznosti, se prijavijo z obrazcem:

Vloge za nadaljevanje študija po prekinitvi bodo obravnavane na Komisiji za študijske zadeve (le ta odloča o morebitnih spemenjenih oz. dodatnih obveznostih) od oktobra dalje. V mesecu septembru prednostno izvajamo prijavno vpisni postopek za novince in študente (s statusom).

Na podlagi prošnje vam uredimo podaljšanje veljavnosti digitalne identitete (uporabniško ime + geslo) za tekoče študijsko leto in izdamo sklep, v kolikor je po pregledu vaših študijskih obveznosti ugotovljeno, da se je študijski program spremenil. 

V primeru spremembe študijskega programa Komisija za študijske zadeve osebi brez statusa, ki nadaljuje študij po prekintvi, določi dodatne študijske obveznosti glede na spremenjeni študijski program in v skladu s 122. in 123. členom Statuta UM.

Informacije o spremembah študijskih programov so objavljene na povezavi http://www.fov.uni-mb.si/sl/studij/spremembe-studijskih-programov.

Oseba brez statusa je odgovorna, da odda v referat za študentske zadeve obrazec – Izvedba predmeta z izpitom najmanj 3 dni pred izvedbo vsakega posameznega predmeta - URNIK .

Izpitni red:

 

Prispevki

1.  Oseba brez statusa ne plačuje vpisnih stroškov.

2. V primeru izdaje sklepa je oseba brez statusa pozvana k plačilu prispevka za izdajo sklepa v višini 18,10 €; Cenik študija

3. V skladu s potrjenim Cenikom UM za študijsko leto 2018/2019 in Navodilom o prispevkih in vrednotenju stroškov na UM, N19/2010-41 AG se osebam brez statusa dodatno zaračunavajo naslednje storitve:

  • Opravljanje izpita - 32,40 €.
  • Komisijski izpit - 81,00 €, (glej: Opravljanje izpitov).
  • izvedba predmeta z izpitom - 259,20 € (koriščenje še drugih oblik visokošolskega izobraževalnega dela kot so; predavanja, vaje, seminarji, vključitev v e - učno okolje MOODLE..) za posamezni predmet. Cena izvedbe predmeta z izpitom vključuje priključitev k študijskemu procesu, pristope k sprotnemu preverjanju znanja (ni pa možnosti pristopa k sprotnemu preverjanju znanja v primeru, kadar je posameznik predhodno že pristopil k opravljanju sprotnega preverjanja znaja ali izpita pri tej učni enoti) in tri pristope k izpitu, in sicer ne glede na vrsto izpita (tudi če mora študent skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM prisopiti h komisijskemu izpita). Veljavnost treh plačanih pristopov k izpitu je omejena, in sicer do konca tekočega študijskega leta. Ne glede na število plačanih pristopov k izpitu, opredeljenih v pogodbi, se za štetje skupnega števila pristopov k izpitu pri posamezni učni enoti upošteva Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM.
  • Prijava teme zaključnega dela za osebe brez statusa - 81,00 €.

Storitve iz točke 3 se poravna v višini in roku, navedenih na izstavljenem računu, ki ga boste prejeli PO OPRAVLJENI STORITVI. Pri plačilu računa morate obvezno navesti sklic, ki je naveden na računu. Za pravočasne odjave od izpitov, urejene v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM, N19/2010-41 AG (ter spremembe pravilnika!), se prispevek ne zaračunava. Opozarjamo vas, da hranite vsa potrdila o plačilih.

 

Napredovanje v višji letnik

Ko oseba brez statusa izpolni pogoje za napredovanje v višji letnik mora o tem pisno obvestiti referat za študentske zadeve, najkasneje v prvi polovici meseca septembra tekočega študijskega leta, in sicer z e-sporočilom (Zadeva: omogočanje e-vpisa po prekinitvi študija) na naslov:

- za VS študijski program na vs.fov@um.si,

- za UN študijski program na un.fov@um.si in

- za MAG študijski program na mag.fov@um.si.