Postopek prijave teme zaključnega dela

Navodila v postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Fakultete za organizacijske vede UM

Postopki in roki, določeni s tem navodilom, ne tečejo v času od 15.7. – 15.8.

OPOMBA ZA OSEBE BREZ STATUSA: Skladno z določilom 15. člena Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru se strošek prijave teme zaključnega dela na 1., 2. ali 3. stopnji študija zaračuna vsem osebam brez statusa. Osebe brez statusa študenta plačajo tudi strošek za podaljšanje veljavnosti teme zaključnega dela. Strošek se poravnati po veljavnem ceniku za študijsko leto (spletna stran->študij->cenik) v višini in roku, navedenih na izstavljenem računu, ki je vezan na datum izdaje sklepa o zaključnem delu in ne na datum oddaje prijave teme zaključnega dela.

Študent mora za opravljanje manjkajočih obveznosti biti v tekočem študijskem letu aktiven (podaljšanje digitalne identitete). Stanje študija se uredi z obrazcem, ki je objavljen na spletni strani: Osebe brez statusa.

 • 1. stopnja (VS, UN)
 • 2. stopnja (MAG)
 • Študent študijskega programa prve stopnje je dolžan prijaviti temo zaključnega dela najkasneje do 31.3. v tretjem letniku študija.

  Študent vpiše podatke v elektronski obrazec: Prijava teme zaključnega dela. Po zaključenem vnosu natisnete obrazec v celoti (2 lista) in skupaj s prilogami (soglasje institucije in dispozicijo) oddate v podpis mentorju in morebitnemu somentorju. Urejeno dokumentacijo potem oddate v referat za študentske zadeve.

  Obvezna priloga prijave teme zaključnega dela je:

  • v soglasju z mentorjem pripravljena dispozicija (vzorec dispozicije),
  • soglasje podjetja, v kolikor bo zaključno delo izdelano v sodelovanju z delovnim okoljem (privatni ali javni sektor). S sklepom Senata FOV, SE-1226, je soglasje podjetja obvezna priloga pri prijavi teme zaključnega dela.

  Podpisano dokumentacijo za prijavo teme zaključnega dela študent lahko posreduje:

   - po pošti na naslov fakultete - Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj, ali
   - v elektronski obliki na e-naslov diplomanti.fov@um.si

  Študent lahko pred potekom roka za izdelavo zaključnega dela v referat vloži Vlogo za podaljšanje teme zaključnega dela. Podaljšanje veljavnosti teme se lahko odobri za največ eno leto. 

  Študent lahko med pisanjem zaključnega dela predlaga spremembo naslova odobrene teme s posebnim obrazcem Prijava spremembe teme zaključnega dela – sprememba naslova, pri tem pa ostane pretežni del vsebine teme nespremenjen.

  Če se med pisanjem zaključnega dela pojavi utemeljen razlog, ki kaže na to, da sodelovanje med mentorjem (somentorjem) in študentom ne bo več mogoče, imata študent in mentor (somentor) pravico zahtevati spremembo z obrazcem Prijava spremembe teme zaključnega dela- sprememba mentorja ali/in somentorja.

  Če študent do roka za izdelavo zaključnega dela ne odda zaključnega dela in pred potekom roka prav tako ne odda vloge za podaljšanje veljavnosti teme, mora oddati prijavo za novo temo zaključnega dela.

   

 • Študent študijskega programa druge stopnje je dolžan prijaviti temo zaključnega dela najkasneje v zadnjem semestru študijskega programa.

  Študent vpiše podatke v elektronski obrazec: Prijava teme zaključnega dela. Po zaključenem vnosu natisnete obrazec v celoti (2 lista) in skupaj s prilogami (soglasje institucije in dispozicijo) oddate v podpis mentorju in morebitnemu somentorju. Urejeno dokumentacijo potem oddate v referat za študentske zadeve.

  Obvezna priloga prijave teme zaključnega dela je:

  • v soglasju z mentorjem pripravljena dispozicija (vzorec dispozicije),
  • soglasje podjetja, v kolikor bo zaključno delo izdelano v sodelovanju z delovnim okoljem (privatni ali javni sektor). S sklepom Senata FOV, SE-1226, je soglasje podjetja obvezna priloga pri prijavi teme zaključnega dela.

  Rok za izdelavo in oddajo zaključnega dela na študijskih programih druge stopnje je eno leto od dneva izdaje sklepa o zaključnem delu.

  Podpisano dokumentacijo za prijavo teme zaključnega dela študent lahko posreduje:

   - po pošti na naslov fakultete - Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj, ali
   - v elektronski obliki na e-naslov mag.fov@um.si

  Študent lahko pred potekom roka za izdelavo zaključnega dela v referat vloži Vlogo za podaljšanje teme zaključnega dela. Podaljšanje veljavnosti teme se lahko odobri za največ eno leto. 

  Študent lahko med pisanjem zaključnega dela predlaga spremembo naslova odobrene teme s posebnim obrazcem Prijava spremembe teme zaključnega dela – sprememba naslova, pri tem pa ostane pretežni del vsebine teme nespremenjen.

  Če se med pisanjem zaključnega dela pojavi utemeljen razlog, ki kaže na to, da sodelovanje med mentorjem (somentorjem) in študentom ne bo več mogoče, imata študent in mentor (somentor) pravico zahtevati spremembo z obrazcem Prijava spremembe teme zaključnega dela- sprememba mentorja ali/in somentorja.

  Če študent do roka za izdelavo zaključnega dela ne odda zaključnega dela in pred potekom roka prav tako ne odda vloge za podaljšanje veljavnosti teme, mora oddati prijavo za novo temo zaključnega dela.

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.