Senat

Senat fakultete je strokovni organ fakultete, ki ga sestavljajo visokošolski učitelji in znanstveni delavci, ki so zaposleni na Univerzi v Mariboru. Člane senata voli Akademski zbor fakultete tako, da so enakopravno in ustrezno zastopane vse znanstvene discipline in strokovna študijska področja fakultete. V senat so izvoljeni tudi predstavniki študentov. Mandatna doba članov senata iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev je štiri leta, mandatna doba članov senata iz vrst študentov je eno leto. Študente v senat izvoli študentski svet fakultete. Dekan je po svojem položaju predsedujoči član senata ter ga sklicuje in vodi.

Za obravnavanje in proučevanje vprašanj in dajanje mnenj, predlogov in stališč z delovnega področja Senata fakultete ima senat naslednje stalne komisije:

 • Komisijo za študijske zadeve,
 • Komisijo za znanstvenoraziskovalne zadeve,
 • Komisijo za mednarodno sodelovanje,
 • Komisijo za ocenjevanje kakovosti.

Predsednica Senata FOV: izr. prof. dr. Polona Šprajc

Člani Senata iz vrst visokošolski učiteljev in znanstvenih delavcev:

 • red. prof. dr. Zvonko Balantič
 • izr. prof. dr. Alenka Brezavšček
 • red. prof. dr. Eva Jereb
 • izr. prof. dr. Mirjana Kljajić Borštnar
 • red. prof. dr. Tomaž Kern
 • red. prof. dr. Andreja Pucihar
 • izr. prof. dr. Polona Šprajc
 • lekt. dr. Alenka Tratnik
 • red. prof. dr. Goran Vukovič
 • izr. prof. dr. Anja Žnidaršič

Člani Senata iz vrst študentov:

 • Klavdija Kastelic
 • Nina Milinković
 • Vladimir Todorović