Navodila - vpis (VS, UN, MAG)

 

 • Vpis v višji letnik
 • Absolventi
 • Ponavljanje / pod. statusa
 • Študent, ki ima izpolnjene pogoje za napredovanje v višji letnik in v primeru izrednega študija plačano šolnino predhodnih letnikov se lahko vpiše v višji letnik. Obvezno mora v študentskem AIPS-u  izpolniti anketo o pedagoškem delu in obremenitvi študentov.

  V referat za študentske zadeve posredujete:

  • VPISNI LIST: navodila za izpolnjevanje vpisnega lista so objavljena na študentskem AIPSu. Vpisni list morate izpolniti oz. preveriti točnost podatkov, natisniti in podpisati.  
  • PREDMETNIK – OBVEZNA priloga vpisnemu listu 

   Študent izbere izbirne predmete študijskega programa, na katerega je vpisan. V primeru morebitnih vprašanj v zvezi z izbirnostjo (npr. menjave predmeta) študent obvezno kontaktira prodekanico za izobraževalno dejavnost red. prof. dr. Polono Šprajc (polona.sprajc@um.si)  vendar, najkasneje do 20. 9. 2022.

  • ŠTUDENTSKO IZKAZNICO
  • priložite kuverto, velikosti A5, na katero napišete vaš naslov; vrnili vam bomo potrdilo o vpisu in študentsko izkaznico s hologramsko nalepko za študijsko leto 22/23

  Izredni študenti posredujete še:

  • POGODBO O IZOBRAŽEVANJU, ki jo FOV sklene s študentom. Izpolnite, podpišete in vrnete dva izvoda pogodbe. V V. členu pogodbe obkrožite način plačila in skladno s tem priložite ustrezno izjavo:
   • Izjavo plačnika o plačilu stroškov študija (obvezna priloga k pogodbi v primeru, da za plačilo šolnine FOV izstavi račun pravni osebi/plačniku) ali
   • Izjavo poroka o prevzemu dolga (obvezna priloga k pogodbi za študente samoplačnike, ki šolnino plačajo v obrokih).

  (V primeru, da potrebujete potrdilo o opravljenih izpitih, izrazite željo na vpisnem listu, zgoraj desno.)

  Navedeno dokumentacijo za vpis pošljete priporočeno po pošti na naslov Fakulteta za organizacijske vede UM, Kidričeva cesta 55a, Referat za študentske zadeve, 4000 KRANJ.

  Rok za oddajo dokumentacije je  od 2. avgusta do 20. septembra 2022. Prosimo vas, da dokumentacijo za vpis pošljete takoj, ko izpolnite pogoje, le tako vam bomo lahko vpis ažurno uredili in vrnili dokumentacijo v nekaj dneh. Glede na določila vpisnega postopka mora biti vpis zaključen (podatki že vneseni v bazo) najkasneje, do 30. septembra 2022.

  V skladu s Cenikom Univerze v Mariboru za študijsko leto 2022/2023 je potrebno plačati vpisne stroške v znesku 31,50 € in šolnino v primeru izrednega študija. Vpisne stroške in šolnino se poravna v višini in roku, navedenih na izstavljenem računu, ki ga boste prejeli PO VPISU.

  V izjemnih okoliščinah (v nujnih primerih) študente o spremembah obveščamo tudi po SMS-u. Študentom predlagamo, da SMS obveščanje na študentski spletni strani Aips ne odjavite.

  Kranj, maj 2022

   

   

                                                                                                                                               

   

 • Študent, ki se vpisuje v absolventski staž mora obvezno preko prijave v  AIPS, izpolniti anketo o pedagoškem delu in obremenitvi študentov.

  Status študenta preneha ob zaključku zadnjega semestra, če je študent v času študija (vključno od študijskega leta 2012/2013) ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer. V tem primeru ni možno vpisati absolventskega staža. 

  V referat za študentske zadeve posredujete:

  • VPISNI LIST: navodila za izpolnjevanje vpisnega lista so objavljena na študentskem AIPSu. Vpisni list je potrebno izpolniti oz. preveriti točnost podatkov, natisniti in podpisati.
  • ŠTUDENTSKO IZKAZNICO
  • priložite kuverto, velikosti A5, na katero napišete vaš naslov, da vam bomo vrnili potrdilo o vpisu in študentsko izkaznico s hologramsko nalepko za študijsko leto 22/23.

  (V primeru, da potrebujete potrdilo o opravljenih izpitih, izrazite željo na vpisnem listu, zgoraj desno.)

  Dokumentacijo za vpis pošljete po pošti na naslov Fakulteta za organizacijske vede UM, Kidričeva cesta 55a, Referat za študentske zadeve, 4000 KRANJ.

  Rok za oddajo dokumentacije je od 2. avgusta do 9. septembra 2022.  Glede na določila vpisnega postopka mora biti vpis zaključen (podatki že vneseni v bazo) najkasneje do 30. septembra 2022.

  V skladu s Cenikom Univerze v Mariboru za študijsko leto 2022/2023 je potrebno plačati vpisne stroške v znesku 31,50 €. Vpisne stroške  poravnate v višini in roku, navedenih na izstavljenem računu, ki ga boste prejeli po vpisu.

  V izjemnih okoliščinah (v nujnih primerih) študente o spremembah obveščamo tudi po SMS-u. Študentom predlagamo, da SMS obveščanje na študentski spletni strani Aips ne odjavite.

  Kranj, maj 2022

   

   

                                                                                                                                               

 • Študenti, ki izpolnjujejo pogoje za ponavljanje letnika ali podaljšanje statusa obvezno oddajo prošnjo na Komisijo za študijske zadeve (KŠZ), skladno z navodili za oddajanje prošenj.

  Takoj po objavi rezultatov komisije za študijske zadeve vpis uredite v študentskem  AIPS-u.

  Opozarjamo vas, da se vpisujete do datumov, ki  jih skupaj z rezultati KŠZ objavimo v študentski AIPS, le tako lahko ažurno opravimo vse vpisne postopke, ki morajo biti zaključeni in vneseni v bazo AIPS, najkasneje do 30. septembra 2022.

  V referat za študentske zadeve posredujete:

  • VPISNI LIST: navodila za izpolnjevanje vpisnega lista so objavljena na študentskem AIPSu. Vpisni list je potrebno izpolniti oz. preveriti točnost podatkov, natisniti in podpisati.  
  • ŠTUDENTSKO IZKAZNICO
  • priložite kuverto, velikosti A5, na katero napišete vaš naslov, da vam bomo vrnili potrdilo o vpisu in študentsko izkaznico s hologramsko nalepko za študijsko leto 22/23.

  (V primeru, da potrebujete potrdilo o opravljenih izpitih, izrazite željo na vpisnem listu, zgoraj desno).

  Dokumentacijo za vpis pošljete po pošti na naslov Fakulteta za organizacijske vede UM, Kidričeva cesta 55a, Referat za študentske zadeve, 4000 KRANJ.

  V skladu s Cenikom Univerze v Mariboru za študijsko leto 2022/2023 je potrebno plačati vpisne stroške v znesku 31,50 €. Izredni študent, ki ponavlja letnik, plača šolnino, ki je enaka seštevku stroškov vseh neopravljenih obveznosti letnika, ki ga ponavlja (plačilo po tarifnem delu cenika 'Izvedba predmeta z izpitom'). Vpisne stroške in šolnino se poravna v višini in roku, navedenih na izstavljenem računu, ki ga boste prejeli po vpisu.

  V izjemnih okoliščinah (v nujnih primerih) študente o spremembah obveščamo tudi po SMS-u. Študentom predlagamo, da SMS obveščanje na študentski spletni strani Aips ne odjavite.

   

  Kranj, maj 2022

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.