Pogoji za napredovanje, ponavljanje, AB

 
Napredovanje v višji letnik: 

- VS (1. stopnja), UN (1. stopnja) in MAG (2. stopnja) študijskih programih             Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov / Inženiring poslovnih sistemov, Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov, Organizacija in management  informacijskih sistemov:

Pogoji za napredovanje v 2. letnik - VS in UN programa (1. stopnja):

  • študent napreduje v 2. letnik, če je z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbral najmanj 40 ECTS.

Pogoji za napredovanje v 3. letnik - VS in UN programa (1. stopnja):

  • študent napreduje v 3. letnik, če je opravil vse obveznosti 1. letnika (zbral 60 ECTS) in je v 2. letniku zbral najmanj 45 ECTS.

Pogoji za napredovanje v 2. letnik - MAG programa (2. stopnja):

  • študent napreduje v 2. letnik, če je z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbral najmanj 45 ECTS.

- VS študijskem programu Management v športu 1. stopnje:

Pogoji za napredovanje v 2. letnik:

  • študent napreduje v 2. letnik, če je z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbral najmanj 40 ECTS.

Pogoji za napredovanje v 3. letnik:

  • študent napreduje v 3. letnik, če je opravil vse obveznosti 1. letnika (zbral 60 ECTS) in je v 2. letniku zbral najmanj 40 ECTS.

- VS študijskem programu Krizni management 1. stopnje:

Pogoji za napredovanje v 2. letnik:

  • študent napreduje v 2. letnik, če je z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbral najmanj 47 ECTS.

Pogoji za napredovanje v 3. letnik:

  • študent napreduje v 3. letnik, če je opravil vse obveznosti 1. letnika (zbral 60 ECTS) in je v 2. letniku zbral najmanj 48 ECTS.
Ponavljanje letnika

Študent lahko enkrat v času študija ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti na prejšnji smeri ali študijskem programu.

Ponavljanje letnika se ne šteje kot redno napredovanje, kar pomeni, da se v primeru sprememb študijskega programa študentu lahko določijo dodatne študijske obveznosti.

Ponavljanje letnika odobri Komisija za študijske zadeve članice univerze študentu, ki je:

  • redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in
  • opravil obveznosti vpisanega letnika v obsegu vsaj 30 ECTS.

Ponavljanje letnika lahko izjemoma dovoli komisija tudi študentu, ki je redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in opravil obveznosti v obsegu manj kot 30 in ne manj kot 15 ECTS vpisanega letnika, če so nastopili upravičeni razlogi, ki po tem Statutu omogočajo podaljšanje statusa študenta.
Zoper določitev Komisije za študijske zadeve je v roku 8 dni dopustna pritožba na Univerzitetno komisijo za pritožbe študentov. Odločba Univerzitetne komisije za pritožbe študentov je dokončna.

Absolventski staž

Sprememba Zakona o visokem šolstvu - pravica do koriščenja absolventskega staža:

Z 31. 5. 2012 je začel veljati Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12; v nadaljevanju ZUJF) in z njim Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (členi ZUJF: od 57. do 60. in od 216. do 220. člena ter končna določba ZUJF - 251. člen), s katerim se spreminja tudi status študenta ter s tem pravica do koriščenja absolventskega staža.

S študijskim letom 2012/2013 so se uveljavlile spremembe glede trajanja oziroma prenehanja statusa študenta.

Za študente, vpisane v študijske programe prve ali druge stopnje v študijskem letu 2012/2013, ki so do zaključka študijskega leta 2011/2012 že uveljavljali pravico, da enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu, NI SPREMEMB. To pomeni, da jim status študenta preneha, če ne dokončajo študija v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra (absolvent je).

Za študente, vpisane v študijske programe prve ali druge stopnje v študijskem letu 2012/2013,ki do zaključka študijskega leta 2011/2012 niso uveljavili pravice, da enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu, velja, da jim status študenta preneha ob zaključku zadnjega semestra, če so v času študija, to je vključno od študijskega leta 2012/2013 ponavljali letnik ali spremenili študijski program ali smer (ni absolventa).

 

Več informacij:

 

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.