Oddaja dokumentacije za zagovor

Oddaja dokumentacije za zagovor se prične s privolitvijo mentorja in tudi somentorja, v kolikor je bil imenovan.

Pred vezavo zaključnega dela mora študent zaključno delo poslati v Word-ovi datoteki v tehnični pregled po elektronski pošti: tehnicni.fov@um.si skupaj s skeniranim sklepom o zaključnem delu. Velikost priponke naj ne presega 10MB.

Po tehničnem pregledu mora študent oddati zaključno delo v elektronski obliki na spletno stran Digitalne knjižnice Univerze v Mariboru. Navodila najdete na njihovi spletni strani.

Po oddaji pdf verzije v Digitalni knjižnici študent aktivira program plagiatorstva, poročilo o plagiatu na mail prejmejo študent in mentor ter somentor (v kolikor je bil imenovan). Na podlagi poročila mentor in somentor podpišeta Izjavo o ustreznosti zaključnega dela.

Prejeto Poročilo detektorja podobnih vsebin je potrebno posredovati na mail: tehnicni.fov@um.sida se preveri pravilnost oddaje elektronske verzije in zaključi oddaja v digitalni knjižnici.

Študent se mora pred oddajo dokumentacije za zagovor oglasiti v knjižnici FOV, kjer dobi potrdilo, da je vrnil vse knjige, ki si jih je izposodil. Potrdilo seveda dobi, če so knjige dejansko že vrnjene. Tudi študent, ki se ni nikoli vpisal v knjižnico FOV-a, mora pridobiti potrdilo, saj je bila uvedba tega ukrepa nujna zaradi izterjave knjig. 

Da študent lahko odda dokumentacijo za zagovor mora:

  • imeti opravljene vse študijske obveznosti vpisanega programa,
  • tema zaključnega dela mora biti veljavna (ne sme preteči rok veljavnosti teme).

Študent odda v referat za študentske zadeve (ne mentorju):

  • 3 izvode zaključnega dela (1 obvezno trdo vezan izvod za knjižnico, dva izvoda pa lahko vezana v spiralo ali trdo vezana). Na koncu vseh izvodov mora biti vezana Izjava o avtorstvu in istovetnosti tiskane in elektronske oblike zaključnega dela in Sklep o začasni nedostopnosti zaključnega dela - v kolikor imate začasno nedostopnost odobreno, kot določa 12.a člen Navodil v postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje FOV. 
  • Izjavo o ustreznosti zaključnega dela (ob oddaji mora biti podpisana s strani mentorja in se ne veže v zaključno delo), skupaj s Poročilom detektorja plagiatov (poročilo, v katerem je zajetih 95% enakih povedi iz drugih dokumentov, natisniti samo uvodno besedilo s seznamom podobnih del, podobnega besedila pa ne natisnete).
  • Izjavo o obajvi osebnih podatkov (se ne veže v zaključno delo)
  • potrdilo knjižnice.

V primeru, da je študent v času študija opravil tudi dodatne aktivnosti povezane s študijem na FOV lahko odda vlogo za vpis dodatnih informacij o študentu povezanih s študijem na FOV, ki se mu vpišejo v prilogo k diplomi, le to pa študent prejeme na podelitvi zaključne listine.

O datumu in uri zagovora ter članih komisije je študent pisno obveščen.

Kontakt: Sandra Bajde