Oddaja dokumentacije za zagovor

Oddaja dokumentacije za zagovor se prične s privolitvijo mentorja in tudi somentorja, v kolikor je bil imenovan.

Pred vezavo zaključnega dela mora študent zaključno delo poslati v Word-ovi datoteki v tehnični pregled po elektronski pošti: tehnicni.fov@um.si skupaj s skeniranim sklepom o zaključnem delu. Velikost priponke naj ne presega 10MB.

Po tehničnem pregledu mora študent oddati zaključno delo v elektronski obliki na spletno stran Digitalne knjižnice Univerze v Mariboru. Navodila najdete na njihovi spletni strani.

Po oddaji pdf verzije v Digitalni knjižnici študent aktivira program plagiatorstva, poročilo o plagiatu na mail prejmejo študent in mentor ter somentor (v kolikor je bil imenovan). Na podlagi poročila mentor in somentor podpišeta Izjavo o ustreznosti zaključnega dela.

Prejeto Poročilo detektorja podobnih vsebin je potrebno posredovati na mail: tehnicni.fov@um.sida se preveri pravilnost oddaje elektronske verzije in zaključi oddaja v digitalni knjižnici.

Študent se mora pred oddajo dokumentacije za zagovor oglasiti v knjižnici FOV, kjer dobi potrdilo, da je vrnil vse knjige, ki si jih je izposodil. Potrdilo seveda dobi, če so knjige dejansko že vrnjene. Tudi študent, ki se ni nikoli vpisal v knjižnico FOV-a, mora pridobiti potrdilo, saj je bila uvedba tega ukrepa nujna zaradi izterjave knjig. 

Da študent lahko odda dokumentacijo za zagovor mora:

  • imeti opravljene vse študijske obveznosti vpisanega programa,
  • tema zaključnega dela mora biti veljavna (ne sme preteči rok veljavnosti teme).

******************************************************************************************************************************

Zagovori zaključnih del potekajo na daljavo preko orodja MS Teams.

Za pričetek priprave postopka zagovora zaključnega dela na daljavo, nam na e-naslov diplomanti.fov@um.si posredujte scan naslednjih dokumentov:

  • zaključno nalogo v .pdf (verzija, ki ste jo oddali v DKUM)
  • podpisano Izjavo o objavi osebnih podatkov
  • Izjavo o ustreznosti zaključnega dela (podpisano s strani vašega mentorja – v kolikor podpisa ne boste pridobili, zadostuje tudi kopija sporočila, v katerem mentor potrjuje ustreznost zaključnega dela. Podpis izjave mentorja bomo lahko uredili tudi naknadno v referatu)
  • Poročilo detektorja plagiatov
  • Potrdilo iz knjižnice

Navedeno dokumentacijo nam morate poslati iz univerzitetnega e-naslova.

Do datuma zagovora mora študent v referat  poslati tudi en izvod trde vezave zaključnega dela, a izvod ostane v knjižnici na fakulteti. Na koncu vezanega izvoda mora biti vezana Izjava o avtorstvu in istovetnosti tiskane in elektronske oblike zaključnega dela in Sklep o začasni nedostopnosti zaključnega dela - v kolikor imate začasno nedostopnost odobreno, kot določa 12.a člen Navodil v postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje FOV.  
V kolikor želite potrjen izvod zaključne naloge imeti tudi vi, nam prosim pošljite dva vezana izvoda.

V primeru, da je študent v času študija opravil tudi dodatne aktivnosti povezane s študijem na FOV lahko odda vlogo za vpis dodatnih informacij o študentu povezanih s študijem na FOV, ki se mu vpišejo v prilogo k diplomi, le to pa študent prejeme na podelitvi zaključne listine.

O datumu in uri zagovora ter članih komisije je študent pisno obveščen. Vsa navodila o izvedbi zagovora zaključnega dela na daljavo študenti prejmejo po e-pošti, s strani referata tekom postopka priprave zagovora zaključnega dela.  

Kontakt: Sandra Bajde

 

 

 

 

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.