Management v športu

Naziv programa: Management v športu

Naziv diplomanta: diplomirani menedžer v športu (VS), diplomirana menedžerka v športu (VS)

Trajanje: študij traja tri leta oz. šest semestrov/180 ECTS

Način in oblike izvajanja študija: 

 • izredni način študija
 • izvedba predmetov od 50 % do 100% na daljavo (metode in organizacijske oblike študija so fleksibilne, kar pomeni, da je študentom športnikom dana možnost študija vzporedno s športno kariero. Iz tega razloga je velik delež e-študija. Pri tistih predmetih, pri katerih je to nujno (npr.: športna medicina, idr.) so učne vsebine posredovane s frontalno obliko ob možnosti aktivne participacije udeležencev v študijskem procesu). 

Cilj programa: Temeljni cilj študijskega programa 1. stopnje Management v športu (VS) je usposobiti eksperte, ki so sposobni izvajati delovne naloge na področju izvajanja funkcij procesa managementa v športnih organizacijah, organizacijah, ki ponujajo šport kot tržno storitev in v okviru športnih projektov: planiranje, organiziranje, vodenje, kontrola in motiviranje. Diplomanti bodo v teh organizacijah (športne organizacije, organizacije, ki ponujajo šport kot storitev in športni projekti) sposobni operativno izvajati poslovne funkcije: nabavo, trženje oziroma prodajo, kadrovsko, upravljalska – funkcija upravljanja s tveganji, planiranje, organiziranje, vodenje, nadzor in tudi operativno izvedbo projektov in posameznih dejavnosti znotraj projektov.  

 • Opis
 • Predmetnik 2022/2023
 • Predmetnik 2023/2024
 • Predmetno specifične kompetence

  Diplomant se v času študija seznani s ključnimi dejstvi, zakonitostmi in odvisnostmi s področja športa ter metodološkimi pristopi in orodji/funkcijami procesa managementa in poslovnih funkcij. Diplomant se v času študija usposobi za operativno izvajanje funkcij procesa managementa in poslovnih funkcij v športnih organizacijah, športnih projektih in športno-storitvenih organizacijah, saj vsebina študija posega tako v področje poslovnih ved, kot na področje športa. Študenta se v času študija vzgaja v duhu spoštovanja zakonitosti, športne in poslovne etike ter dobrih poslovnih praks. Študij je usmerjen izrazito aplikativno.

  Strokovni profil študijskega programa tako diplomantu omogoča:

  - razvoj širokega spektra kompetenc s katerimi lahko učinkovito obvladuje področje človeških virov, in sicer: planiranje, ocenjevanje intelektualnega potenciala, izbiranje, informiranje, motiviranje, nagrajevanje in napredovanje zaposlenih; določanje zahtevanih in dejanskih kompetenc; delovno-pravna razmerja; ugotavljanje potreb po novem znanju, načrtovanje, izvajanje, evalvacijo izobraževanja, prenos in upravljanje znanja.

  - pridobitev kompetence s področja vzgoje in izobraževanja za delo v okviru klubov oziroma športnih zvez (pedagogika, andragogika, didaktika, metodika, kurikulum, management v izobraževanju, e-izobraževanje).

  - pridobitev kompetence s področja projektnega managementa za samostojno izvedbo dogodkov, kar vključuje osnove planiranja, organiziranja, vodenja, kontrole poteka projektov.  Diplomant pridobi tudi temeljna znanja logistike.

  - pridobitev kompetence s področja marketinga in komuniciranja: oblikovanje marketinškega spleta, marketinško komuniciranje, odnosi z javnostmi, krizno komuniciranje.

  - pridobitev kompetenc, ki mu omogočajo obvladovanje informatike manjšega ali srednje velikega poslovnega sistema, kot tudi teoretična in praktična znanja o elektronskem poslovanju.

  - pridobitev tudi določenih znanj s področja managementa tveganj. Sposoben je samostojno izdelati program obvladovanja tveganj in kriz v športnih organizacijah.

  - pridobitev temeljnih znanj s področja športnih ved: kineziologije, športne prehrane, športne medicine in psihologije.

  Profil diplomanta

  Diplomant študijskega programa 1. stopnje Management v športu (VS)  je usposobljen za uporabo metodološkega znanja pri reševanju praktičnih problemov. Obvladuje operativno organiziranje športnih in drugih projektov in usklajevanje poslovnih dejavnosti v športnih, gospodarskih in negospodarskih organizacijah. Izvaja operativno delo na področju  vodenja, upravljanja in poslovodenja. Načrtuje in organizira procese s področja managementa . Usposobljen je za upravljanje  managerskega informacijskega sistema. Njegovo kompetentnost močno podpirajo znanja s področja  managementa, izvajanja projektnega dela, obvladovanja tveganj, marketinga,odnosov z javnostmi in  poznavanja poslovnih funkcij v organizaciji.

 • 1. letnik 

  Predmet Izvajalec ECTS Ure
  Strokovna terminologija v angleškem jeziku A. Tratnik 10 102
  Kineziologija M. Meško 10 102
  Management v športu E. Kolar 10 102
  Informacijski sistemi v športu G. Lenart 10 102
  Psihologija J. Krivec 10 102
  Management projektov v športu  T. Kern 10 102

  2. letnik 

  Predmet Nosilec ECTS Ure
  Management tveganj v športu I. Podbregar 10 102
  Kadrovski management M. Ferjan, E. Jereb 10 102
  Pravni vidiki športa  A. Igličar 10 102
  Marketing G. Vukovič 10 102
  Management športnih prireditev in objektov  E. Kolar 10 102
  Izbirni predmet iz nabora   10 102

  2. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 10 ECTS)

  Predmet Nosilec ECTS Ure
  Odnosi z javnostmi M. Ferjan 10 102
  Logistika v športu A. Lisec 10 102
  Prehrana športnikov N. Rotovnik Kozjek  10 102

  * Izbirni predmet  se izvede v primeru zadostnega števila vpisanih študentov na posamezni izbirni predmet

  3. letnik 

  Predmet Nosilec ECTS Ure
  Osnove športne medicine R. Kelc, M. Merc 10 102
  Športni turizem I. Podbregar, P. Šprajc 10 102
  Varnostni management v športu  I. Podbregar 10 102
  Izbirni predmet iz nabora   10 102
  Strokovna praksa G. Vukovič 10 102
  Diplomsko delo A. Brezavšček 10 102

  3. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 10 ECTS)

  Predmet Nosilec ECTS Ure
  Management športnih timov G. Vukovič 10 102
  Podatkovna analitika v športu  M. Kljajić Borštnar 10 102

  * Izbirni predmet  se izvede v primeru zadostnega števila vpisanih študentov na posamezni izbirni predmet

  Študent lahko del študijskih obveznosti opravi tudi na drugi fakulteti znotraj Univerze v Mariboru (UM), na drugi univerzi v Sloveniji ali v tujini.

  Več informacij: Mobilnost

 • Predmetniki in učni načrti, ki začnejo veljati za generacije študentov vpisane v 1. letnik v študijskem letu 2023/24 so dosegljivi TUKAJ

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.