Zgodovina založbe Moderna organizacija

V letu 1968 se pojavijo prvi zametki založniške dejavnosti, in sicer v obliki publicistične dejavnosti - izdajanja revije, ki se je imenovala Moderna organizacija. Izhajala je v okviru Višje šole za organizacijo dela kot nadaljevanje izhajanja časopisa Kadrovska politika.

Založba Moderna organizacija je bila ustanovljena 1971. leta kot založniška samostojna enota, Moderna organizacija v sklopu Višje šole za organizacijo dela. V tistem letu so bile izdane tudi prve knjižne publikacije s področij, ki jih je poučevala Višja šola za organizacijo dela, periodično pa je pod okriljem založbe pričela izhajati tudi revija Moderna organizacija, ki je izhajala v slovenskem in srbohrvaškem jeziku v nakladi 5700 izvodov in desetimi številkami letno. Kasneje leta 1972 se je le-ta preimenovala v revijo Organizacija in kadri.

Leta 1973 je založniška enota Moderna organizacija pričela delovati v okviru Višje šole za organizacijo dela kot notranja enota s svojim založniškim svetom, kasneje v letu 1975 pa je prešla skupaj z Raziskovalnim centrom in Centrom za funkcionalno izobraževanje in svetovanje pod okrilje takrat že Višje šole za organizacijo dela, ki se je iz Višje šole oblikovala v letu 1974.

Založba Moderna organizacija je ves čas skrbela za publicistično in založniško dejavnost zavoda. Ob dvajsetletnici zavoda, leta 1979, so bili opredeljeni glavni cilji revije Organizacija in kadri, kot spodbujanje raziskovalnega dela na področju organizacije dela, sistematično obravnavanje najbolj razširjenih metod in tehnik organiziranja dela, kratke informacije o največjih dosežkih organizacijske teorije in prakse pri nas in v svetu.

V času, ko je bil zavod organiziran kot višja in visoka šola, je imela Založba Moderna organizacija svoje prostore, razmnoževalnico in tiskarno za plosko tiskanje s skupnim sedežem na Tomšičevi ulici 7 v Kranju. Sledenje razvoju tiskarske stroke in uvajanje informacijske tehnologije v človekov vsakdan je kasneje, v letu 1994 pripeljalo do tega, da je založba oziroma fakulteta ukinila svojo tiskarno.

Od leta 1998 Založba Moderna organizacija deluje v novi stavbi Fakultete za organizacijske vede na Kidričevi cesti 55a, kjer je še vedno organizirana kot notranja enota v sklopu Inštituta za organizacijo in management oziroma Fakultete za organizacijske vede.

Tekom razvoja so se zahteve po vedno kakovostnejši izvedbi študijskega procesa večale in založniška dejavnost je temu skrbno sledila, saj je od samega začetka skrbela za izdajanje revije in vsega gradiva, ki ga je za izvajanje svoje izobraževalne dejavnosti potrebovala najprej Višja šola za organizacijo dela, nato Visoka šola za organizacijo dela in danes Fakulteta za organizacijske vede.

Založniška dejavnost v okviru Založbe Moderna organizacija je v preteklem obdobju doživela velik razvoj, saj je bilo v zadnjih petih letih za potrebe študentov izdanih 45 novih učbenikov oziroma knjig in 159 naslovov ponatisnjenih učbenikov.

Publikacije obsegajo vsebine različnih področij, ki jih v širšem smislu prekrivajo učni načrti študijskih usmeritev Fakultete za organizacijske vede. Knjige, skripte, elektronske publikacije oziroma učbeniki domačih in tujih avtorjev so namenjeni tako študentom in diplomantom kot širši javnosti. Pri založbi se izvaja prodaja knjig tudi preko spletne strani oziroma jih je možno kupiti v ekonomatu fakultete.

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.