Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov

Naziv programa: Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov

Naziv diplomanta:

 • diplomirani organizator kadrovskih in izobraževalnih sistemov (VS), 
  diplomirana organizatorka kadrovskih in izobraževalnih  sistemov (VS)

          (za generacije študentov, vpisanih v 1. letnik od 2018/19 dalje)
 

 • diplomirani organizator (VS), diplomirana organizatorka (VS)
        (za generacije študentov, vpisanih v 1. letnik do vključno 2017/18)

Trajanje: študij traja tri leta oz. šest semestrov/180 ECTS

Način in oblike izvajanja študija:

 • redni in izredni način študija
 • izvedba predmetov do 55% na daljavo.
 • kombinirane metode in organizacijske oblike študija– avditorna predavanja in vaje in e-predavanja ter e-vaje. 

Cilj programa: Cilj programa je usposobiti študente za pripravo strokovnih podlag v organizacijah na številnih področjih, kot so: odnosi med delodajalci in delojemalci, ekonomske in socialne pravice zaposlenih, učinkovito prilagajanje trgu dela in novim oblikam zaposlovanja ter pridobivanje in izbira ljudi kot nosilcev najpomembnejšega razvojnega dejavnika - človeškega kapitala. Diplomanti bodo svoja znanja s področja razvoja človeških virov, vzpostavljanja vseživljenjskega učenja in oblikovanja znanjskih organizacij, ki temeljijo na ustvarjalnosti zaposlenih, lahko uporabili v praksi tako v gospodarstvu kot negospodarstvu.

 • Opis
 • Predmetnik 2022/23
 • Predmetnik 2023/24
 • Predmetno specifične kompetence

  Diplomant je usmerjen izrazito aplikativno. Usposobljen je za uporabo metodološkega znanja pri reševanju praktičnih problemov. Obvladuje operativno organiziranje in usklajevanje kadrovske in izobraževalne dejavnosti v organizacijah. Izvaja operativno delo na področju iskanja in izbire kadrov, zaposlovanja in odpuščanja delavcev, dograjevanja sistemizacije, analize zahtevnosti, vrednotenja in nagrajevanja dela. Načrtuje in organizira procese kariernega razvoja, izobraževanja in napredovanja kadrov, motiviranja za ustvarjalno delo, urejanje delovno-pravnih razmerij ter družbenega standarda delavcev. Usposobljen je za sodelovanje pri raziskovanju potreb po novem znanju, ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih, merjenje delovnega vzdušja, delovne motivacije in kakovosti odnosov med zaposlenimi.

  Njegovo kompetentnost močno podpirajo znanja s področja kadrovskega managementa, kadrovskih informacijskih sistemov, sistemske analize, organizacije poslovnih sistemov, izvajanja projektnega dela, sistemov za podporo pri odločanju, poznavanja poslovnih funkcij v organizaciji idr.

  Profil diplomanta

  Sposobnosti obvladovanja, operativnega organiziranja in usklajevanja kadrovskih, izobraževalnih in organizacijskih dejavnosti v organizaciji.

 • 1. letnik (po prenovljenem učnem načrtu 2018)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Osnove kvantitativnih metod I J. Jerebic 7 90
  Angleški poslovni jezik A. Tratnik 5 51
  Osnove poslovodenja   M. Marič 6 63
  Osnove prava A. Igličar 6 63
  Računalništvo in informatika R. Leskovar, A. Baggia 6 78
  Organizacija in management P. Šprajc 8 75
  Kadrovski management M. Bernik 7 63
  Osnove naravoslovja in tehnologije M. Senegačnik 8 63
  Osnove kvantitativnih metod II J. Jerebic 7 78

  2. letnik (po prenovljenem učnem načrtu 2018)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Kadri in upravljanje kritične infrastrukture T. Ivanuša 7 66
  Osnove izobraževanja E. Jereb 8 69
  Tveganja in krizni management   T. Ivanuša 6 66
  Metode in tehnike planiranja kadrov M. Bernik 7 66
  Organizacija pisarniškega poslovanja E. Jereb 8 69
  Poslovno komuniciranje M. Ferjan 6 66
  Marketing G. Vukovič 6 66
  Izbirni predmet iz nabora   6 66
  Izbirni predmet iz nabora   6 66

  2. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 12 ECTS)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Ergonomija Z. Balantič 6 66
  Delovno pravo B. Vavtar 6 66
  Poslovne programske rešitve G. Lenart 6 66

  * Izbirni predmet  se izvede v primeru zadostnega števila vpisanih študentov na posamezni izbirni predmet

  3. letnik (po prenovljenem učnem načrtu 2018)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Proces zaposlovanja V. Novak 6 63
  Upravljanje organizacijskega vedenja G. Miglič 6 63
  Uvod v poslovno načrtovanje M. Marič 6 63
  Informacijske rešitve za upravljanje kadrovskih virov M. Kljajić Borštnar, A. Pucihar 6 63
  Izbirni predmet iz nabora   6 63
  Strokovna praksa G. Vukovič 20 10
  Diplomsko delo M. Bernik, A. Brezavšček 10 10

  3. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 6 ECTS)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Sistemi za podporo odločanju U. Rajkovič 6 63
  Okoljevarstveni inženiring M. Senegačnik 6 63
   

   

  Študent lahko del študijskih obveznosti opravi tudi na drugi fakulteti znotraj Univerze v Mariboru (UM), na drugi univerzi v Sloveniji ali v tujini.

  Več informacij: Mobilnost

 • Predmetniki in učni načrti, ki začnejo veljati za generacije študentov vpisane v 1. letnik v študijskem letu 2023/24 so dosegljivi TUKAJ

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.