Cenik študija

Možnosti plačila šolnine

Študent podpiše Pogodbo o izobraževanju s fakulteto, ki jo s strani fakultete prejme skupaj z vabilom na vpis. Šolnina se plačuje na osnovi izstavljenega računa po vpisu.

  • Plačnik - podjetje poravna šolnino v enem obroku za letnik. Študent mora ob vpisu predložiti Izjavo plačnika o plačilu stroškov študija, izjava je obvezna priloga pogodbe.
  • Samoplačnik poravna šolnino za letnik v dveh obrokih (prvega po vpisu, drugega v mesecu marcu), v tem primeru mora priložiti Izjavo poroka, ki mora biti overjena pri notarju ali  na upravni enoti. Šolnino lahko poravna tudi v enem obroku za letnik s pripadajočim 5 % popustom.
  • Gorenjska banka ponuja ugodne kredite za študente FOV 
Stroški storitev za redni in izredni študij za študijsko leto 2019/2020

1. Storitve se poravna v višini in roku, navedenih na izstavljenem računu, ki ga boste prejeli PO OPRAVLJENI STORITVI (izpiti, šolnina, vpisnina..). Pri plačilu računa morate obvezno navesti sklic, ki je naveden na računu. Za odjave od izpitov, urejene v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM, N19/2010-41 AG, se prispevek ne zaračunava. Opozarjamo vas, da hranite vsa potrdila o plačilih.

2. Izdaja sklepa oziroma odločbe - prispevek 18,10€ nakažite na:

  • IBAN: SI56 0110 0609 5916 533 - Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj;
  • REFERENCA: SI00 410_ _ _ _ _      ->     Pod REFERENCO obvezno vpišite vašo vpisno številko;
  • KODA NAMENA: STDY ;
  • NAMEN PLAČILA: plačilo stroškov sklepa oz. odločbe.

Potrdilo o vplačilu prispevka je obvezna priloga k prošnji.