Cenik študija

Možnosti plačila šolnine

Študent podpiše Pogodbo o izobraževanju s fakulteto, ki jo s strani fakultete prejme skupaj z vabilom na vpis. Šolnina se plačuje na osnovi izstavljenega računa po vpisu.

  • Plačnik - podjetje poravna šolnino v enem obroku za letnik. Študent mora ob vpisu predložiti Izjavo plačnika o plačilu šolnine, izjava je obvezna priloga pogodbe.
  • Samoplačnik poravna šolnino za letnik v dveh obrokih (prvega po vpisu, drugega v mesecu marcu), v tem primeru mora priložiti Izjavo poroka, ki mora biti overjena pri notarju ali  na upravni enoti. Šolnino lahko poravna tudi v enem obroku za letnik s pripadajočim 5 % popustom.

Stroški šolnine in storitev za redni in izredni študij za študijsko leto 2023/2024

Upravni odbor Univerze v Mariboru je na svoji 21. redni seji, dne 26. 1. 2023  sprejel cenik storitev in šolnino za študijsko leto 23/24

1. Storitve se poravna v višini in roku, navedenih na izstavljenem računu, ki ga boste prejeli PO OPRAVLJENI STORITVI (izpiti, šolnina, vpisnina..). Pri plačilu računa morate obvezno navesti sklic, ki je naveden na računu. Opozarjamo vas, da hranite vsa potrdila o plačilih.

2. Izdaja sklepa oziroma odločbe Komisije za študijske zadeve na osnovi prošnje študenta - prispevek 18,10 € nakažite na:

  • IBAN: SI56 0110 0609 5916 533 - Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj;
  • REFERENCA: SI00 410_ _ _ _ _      ->     Pod REFERENCO obvezno vpišite vašo vpisno številko;
  • KODA NAMENA: STDY ;
  • NAMEN PLAČILA: plačilo stroškov sklepa oz. odločbe.

Potrdilo o vplačilu prispevka je obvezna priloga k prošnji.

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.