Komisije

Za obravnavanje in proučevanje vprašanj in dajanje mnenj, predlogov in stališč z delovnega področja Senata fakultete ima senat naslednje stalne komisije:

 • Komisija za znanstveno raziskovalne zadeve;
 • Komisija za študijske zadeve;
 • Komisija za ocenjevanje kakovosti;
 • Komisija za mednarodno sodelovanje;
 • Habilitacijska komisija senata

Komisija za študijske zadeve, Komisija za znanstveno raziskovalne zadeve in Komisija za mednarodno sodelovanje obravnavajo zadeve s svojega delovnega področja in dajejo predloge Senatu fakultete, v zadevah, ki so posebej določene v Statutu, pa lahko tudi samostojno odločajo.

Habilitacijska komisija Senata Fakultete za organizacijske vede je pristojna za obravnavo vlog za izvolitev v nazive in predlaganje strokovnih poročevalcev Senatu Fakultete za organizacijske vede. Kandidatovo vlogo na članici obravnava Habilitacijska komisija v roku enega meseca oziroma najkasneje na naslednji seji poda mnenje glede kandidatovega izpolnjevanje meril za izvolitev v naziv. Habilitacijska komisija predlaga strokovne poročevalce upoštevajoč področje dela kandidata in neodvisno od kandidata. 

Komisija za študijske zadeve, Komisija za znanstveno raziskovalne zadeve in Komisija za mednarodno sodelovanje imajo po sedem članov in jo sestavljajo: prodekan za področje dejavnosti komisije in štirje člani, ki jih imenuje Senat fakultete izmed visokošolskih učiteljev oziroma znanstvenih delavcev ter dva študenta. Mandatna doba članov komisij traja štiri leta, mandat članov iz vrst študentov pa eno leto.


Komisija za znanstveno raziskovalne zadeve

Predsednik: doc. dr. Damjan Maletič

Člani vrst visokošolski učiteljev in znanstvenih delavcev:

 • red. prof. dr. Robert Leskovar
 • red. prof. dr. Marko Ferjan
 • izr. prof. dr. Anja Žnidaršič
 • doc. dr. Matjaž Maletič

Člani Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve iz vrst študentov:

 • Nina Milinković
 • Mark Pralica

Komisija za študijske zadeve

Predsednik: izr. prof. dr. Polona Šprajc

Člani iz vrst visokošolski učiteljev in znanstvenih delavcev:

 • red. prof. dr. Eva Jereb
 • viš. pred. dr. Benjamin Urh
 • red. prof. dr. Andrej Škraba
 • izr. prof. dr. Alenka Brezavšček

Člani Komisije za študijske zadeve iz vrst študentov:

 • Nina Milinković
 • Klavdija Kastelic

Komisija za ocenjevanje kakovosti

Predsednik: izr. prof. dr. Anja Žnidaršič

Člani iz vrst visokošolski učiteljev in znanstvenih delavcev:

 • doc. dr. Vesna Novak
 • izr. prof. dr. Alenka Brezavšček
 • doc. dr. Matjaž Maletič
 • doc. dr. Borut Werber
 • doc. dr. Marjeta Marolt

Članica iz vrst nepedagoških delavcev:

 • Špela Odlazek Kološa

Člana Komisije za ocenjevanje kakovosti iz vrst študentov:

 • Marina Đorđeski
 • Pia Katarina Lauko

Komisija za mednarodno sodelovanje

Predsednik: doc. dr. Damjan Maletič

Člani iz vrst visokošolski učiteljev in znanstvenih delavcev:

 • doc. dr. Mojca Bernik
 • red. prof. dr. Andreja Pucihar
 • doc. dr. Marjan Senegačnik
 • red. prof. dr. Goran Vukovič

Član Komisija za mednarodno sodelovanje iz vrst študentov:

 • Maruša Podbevšek
 • Katja Hrovatič

 

Habilitacijska komisija Senata FOV

Predsednik: doc. dr. Damjan Maletič

Člani iz vrst visokošolski učiteljev in znanstvenih delavcev:

 • Izr. prof. dr. Mirjana Kljajić Borštnar
 • Izr. prof. dr. Anja Žnidaršič
 • Izr. prof. dr. Polona Šprajc
 • Doc. dr. Miha Marič

Član Komisija za mednarodno sodelovanje iz vrst študentov:

 • Nina Milinković
 • Vladimir Todorović