Komisije

Za obravnavanje in proučevanje vprašanj in dajanje mnenj, predlogov in stališč z delovnega področja Senata fakultete ima senat naslednje stalne komisije:

 • Komisija za znanstveno raziskovalne zadeve;
 • Komisija za študijske zadeve;
 • Komisija za ocenjevanje kakovosti;
 • Komisija za mednarodno sodelovanje;
 • Habilitacijska komisija senata

Komisija za študijske zadeve, Komisija za znanstveno raziskovalne zadeve in Komisija za mednarodno sodelovanje obravnavajo zadeve s svojega delovnega področja in dajejo predloge Senatu fakultete, v zadevah, ki so posebej določene v Statutu, pa lahko tudi samostojno odločajo.

Habilitacijska komisija Senata Fakultete za organizacijske vede je pristojna za obravnavo vlog za izvolitev v nazive in predlaganje strokovnih poročevalcev Senatu Fakultete za organizacijske vede. Kandidatovo vlogo na članici obravnava Habilitacijska komisija v roku enega meseca oziroma najkasneje na naslednji seji poda mnenje glede kandidatovega izpolnjevanje meril za izvolitev v naziv. Habilitacijska komisija predlaga strokovne poročevalce upoštevajoč področje dela kandidata in neodvisno od kandidata. 

Komisija za študijske zadeve, Komisija za znanstveno raziskovalne zadeve in Komisija za mednarodno sodelovanje imajo po sedem članov in jo sestavljajo: prodekan za področje dejavnosti komisije in štirje člani, ki jih imenuje Senat fakultete izmed visokošolskih učiteljev oziroma znanstvenih delavcev ter dva študenta. Mandatna doba članov komisij traja štiri leta, mandat članov iz vrst študentov pa eno leto.


Komisija za znanstveno raziskovalne zadeve

Predsednik: doc. dr. Damjan Maletič

Člani vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev:

 • red. prof. dr. Robert Leskovar
 • red. prof. dr. Marko Ferjan
 • doc. dr. Janja Jerebic
 • doc. dr. Matjaž Maletič

Članici Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve iz vrst študentov:

 • Katja Pinterič
 • Zala Bergoč

Komisija za študijske zadeve

Predsednica: izr. prof. dr. Polona Šprajc

Člani iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev:

 • red. prof. dr. Eva Jereb
 • red. prof. dr. Andrej Škraba
 • izr. prof. dr. Alenka Brezavšček
 • doc. dr. Benjamin Urh

Članici Komisije za študijske zadeve iz vrst študentov:

 • Nina Milinković
 • Klavdija Kastelic

Komisija za ocenjevanje kakovosti

Predsednica: izr. prof. dr. Alenka Brezavšček

Člani iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev:

 • doc. dr. Vesna Novak
 • doc. dr. Matjaž Maletič
 • doc. dr. Marjeta Marolt
 • asist. dr. Doroteja Vidmar

Članica iz vrst nepedagoških delavcev:

 • Špela Odlazek Kološa

Člana Komisije za ocenjevanje kakovosti iz vrst študentov:

 • Sara Debenec
 • Vladimir Todorović

Komisija za mednarodno sodelovanje

Predsednik: izr. prof. dr. Anja Žnidaršič (po pooblastilu izr. prof. dr. Polona Šprajc)

Člani iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev:

 • red. prof. dr. Andreja Pucihar
 • izr. prof. dr. Polona Šprajc
 • doc. dr. Mojca Bernik
 • doc. dr. Benjamin Urh

Člana Komisije za mednarodno sodelovanje iz vrst študentov:

 • Tibor Šergan Bajželj
 • Zala Bergoč

Habilitacijska komisija Senata FOV

Predsednik: doc. dr. Damjan Maletič

Člani iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev:

 • red. prof. dr. Mirjana Kljajić Borštnar
 • izr. prof. dr. Alenka Brezavšček
 • izr. prof. dr. Polona Šprajc
 • doc. dr. Miha Marič

Člana Habilitacijske komisije Senata FOV iz vrst študentov:

 • Klavdija Kastelic
 • Vladimir Todorović

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.