Prijava/vpis - dodiplomski študij

PRIJAVA

Rok za zapolnitev še prostih mest poteka od 24. do 25. septembra 2020 do 12. ure (e -prijava).

V tem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo:

 • Kandidati, ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku,
 • Kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov,
 • Kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal.

V roku za zapolnitev prostih mest razpisujemo naslednje študijske programe:

univerzitetnih študijskih programih – redni način študija:

 - Inženiring poslovnih sistemov
 - Organizacija in management informacijskih sistemov
 - Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov

in

visokošolskih strokovnih študijskih programih – izredni način študija:

- Inženiring poslovnih sistemov
- Organizacija in management informacijskih sistemov
- Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov

- Krizni management – (navodila na povezavi)

Podrobne informacije in navodila o prijavno vpisnem postopku so objavljene v splošnih določilih razpisa:

Oddaja prijave eVŠ - prijava poteka izključno elektronsko

Kontakt za podporo prijaviteljem pri izpolnjevanju prijave: ekc@gov.si ali 080 2002.​

Kot pravočasne bodo upoštevane zgolj prijave, ki bodo do 25. septembra 2020 do 12. ure posredovane elektronsko v EVŠ. Fakulteta mora popolno dokumentacijo prejeti najkasneje 25. septembra 2020 do 12. ure na elektronski naslov: un.fov@um.si

Prijave, za katere dokazila ne bomo pravočasno prejeli, bodo zavržene.

Zahtevana dokazila ob prijavi:

Za vse kandidate (redni in izredni študij) so potrebne OBVEZNE priloge/dokumentacija:

 • overjeno fotokopijo spričevala o maturi in obvestila o uspehu pri maturi oz. overjeno fotokopijo spričevala o zaključnem izpitu srednje šole (diploma).
 • overjeno fotokopijo spričeval 3. in 4. letnika srednje šole

VPIS

Vpis bo potekal, v ponedeljek, dne 28.9.2020 na Fakulteti za organizacijske vede (predavalnica P301), Kidričeva cesta 55/a, 4000 Kranj in sicer:

 • za redni študijob 9:00 uri in
 • za izredni študij ob 16:00 uri

Zaradi varnosti vseh nas, se 5 minut pred navedeno uro zberemo na travnati površini ob parku FOV in na fakulteto vstopimo skupaj.

Zaradi izvajanja gradbenih del je vhod v stavbo Fakultete za organizacijske vede zaprt. Vstop v stavbo je možen preko požarnih stopnic v pritličju nasproti vhoda v športno dvorano, kamor usmerjajo nameščene informativne table.

Kandidate izrecno opozarjamo, da se ravnajo skladno z navodili in upoštevajo vse zaščitne ukrepe (uporaba zaščitnih mask, varnostna razdalja, razkuževanje rok, …).

Zaradi izjemno kratkega prijavno vpisnega roka, bomo lahko sprejeli zgolj kandidate, ki so oddali pravočasno in popolno dokumentacijo ob prijavi, izpolnjujejo formalne pogoje in se bodo na navedeni termin udeležili vpisa ter prinesli s seboj tudi popolno vpisno dokumentacijo.

Za vse kandidate (redni in izredni študij) so potrebne OBVEZNE priloge/dokumentacija:

 • IZPISNICA iz druge fakultete (v primeru menjave študijskega programa, tudi kandidati, ki so študirali na nebolonjskih študijskih programih); v nasprotnem primeru vpis ni mogoč,
 • original oz. overjene fotokopije dokumentacije, ki ste jo poslali po elektronski pošti
 • 1 NOVA fotografija v velikosti 3,5 x 4,5 cm za Obrazec za izdajo akademske izkaznice. (V kolikor ste bili na UM že vpisani od študijskega leta 2013/14 dalje, slike ne potrebujete, na vpis pa je potrebno prinesti akademsko izkaznico).
 • prazno kuverto, velikosti B5, na katero napišite vaš naslov in nalepite znamke v vrednosti 1,00 €
 • kopijo potrdila o plačilu prispevka za izdajo sklepa, v znesku 18,10 €, v kolikor smo za vas pripravili informativno presojo priznanj izpitov (kandidati, ki se prepisujete iz nebolonjskega v bolonjski študijski program ali iz višje strokovnega študijskega programa na bolonjski študijski program). Podatki za nakazilo so objavljeni na spletni strani fakultete, zavihek Študij-Cenik študija. Sklep boste prevzeli na vpisu.
 • s strani višje strokovne šole originalno potrdilo o opravljenih izpitih na višje strokovni šoli – samo kandidati, ki jim je bila opravljena informativna presoja priznanj izpitov na osnovi kopije potrdila o opravljenih izpitih.
 • osebni dokument - na vpogled

Vpisni list boste izpolnili na vpisu.

KandidatiI za IZREDNI ŠTUDIJ (dodatne priloge):

 • V primeru, da bo plačnik šolnine pravna oseba, je potrebno na vpis obvezno prinesti izpolnjeno in podpisano Izjavo plačnika o plačilu stroškov (OBVEZNA PRILOGA k pogodbi v primeru, da za plačilo šolnine FOV izstavi račun pravni osebi/plačniku).
 • V primeru, da bo plačnik šolnine fizična oseba, je potrebno v primeru plačila šolnine v dveh obrokih,  na vpis obvezno prinesti izpolnjeno, podpisano in overjeno Izjavo poroka o prevzemu dolga (OBVEZNA PRILOGA k pogodbi za študente samoplačnike, ki šolnino plačajo v obrokih).
 • 2 izvoda Pogodbe o izobraževanju, boste prejeli na vpisu.

Podrobne informacije o stroških šolnine in pogojih šolnine so objavljeni na  povezavi:

Cenik in načini plačevanja šolnine