Prijava/vpis - dodiplomski študij

PRIJAVA

Rok za zapolnitev še prostih mest od 25. do 26. september 2019 do 12. ure (e -prijava)

V roku za zapolnitev bomo razpisali prosta mesta na:

univerzitetnih študijskih programih – redni način študija:

 - Inženiring poslovnih sistemov
 - Organizacija in management informacijskih sistemov
 - Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov

in

visokošolskih strokovnih študijskih programih – izredni način študija:

- Inženiring poslovnih sistemov
- Organizacija in management informacijskih sistemov
- Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov
- Management v športu

- Krizni management – Novo v študijskem letu 2019/2020 (navodila na povezavi)

 

Prijava poteka izključno preko portala EVŠE-prijava.

Navodila za izpolnjevanje prijave

 

Kot pravočasne bodo upoštevane zgolj prijave, ki bodo do 26. septembra 2019 do 12. ure posredovane elektronsko v EVŠ. Fakulteta mora popolno dokumentacijo prejeti najkasneje 26. septembra 2019 do 18. ure, ne glede na vrsto prenosa pošiljke.

Popolna dokumentacije vsebuje:

Za vse kandidate (redni in izredni študij) so potrebne OBVEZNE priloge/dokumentacija:

 • natisnjeno in podpisano prijavo, ki je bila elektronsko poslana v eVŠ
 • overjeno fotokopijo spričevala o maturi in obvestila o uspehu pri maturi oz. overjeno fotokopijo spričevala o zaključnem izpitu srednje šole (diploma)
 • overjeno fotokopijo spričeval 3. in 4. letnika srednje šole

Dokumentacijo posredujete na Fakulteto za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, Kranj.

Podrobne informacije in navodila o prijavno vpisnem postopku so objavljene v splošnih določilih razpisa:

Kontakt za podporo prijaviteljem pri izpolnjevanju prijave: ekc@gov.si ali 080 2002.

 

VPIS

Vpis bo potekal, dne 27.9.2019 ob 15:00 uri na Fakulteti za organizacijske vede (predavalnica P111-pritličje), Kidričeva cesta 55/a, 4000 Kranj.

Zaradi izjemno kratkega prijavno vpisnega roka, bomo lahko sprejeli zgolj kandidate, ki izpolnjujejo formalne pogoje in se bodo na navedeni termin udeležili vpisa ter prinesli s seboj popolno vlogo/dokumentacijo.

Za vse kandidate (redni in izredni študij) so potrebne OBVEZNE priloge/dokumentacija:

 • IZPISNICA iz druge fakultete (v primeru menjave študijskega programa); v nasprotnem primeru vpis ni mogoč,
 • 1 NOVA fotografija v velikosti 3,5 x 4,5 cm za Obrazec za izdajo akademske izkaznice. (V kolikor ste bili na UM že vpisani od študijskega leta 2013/14 dalje, slike ne potrebujete, na vpis pa je potrebno prinesti akademsko izkaznico).
 • prazno kuverto, velikosti B5, na katero napišite vaš naslov in nalepite znamke v vrednosti 1,00 €
 • Kopijo potrdila o plačilu prispevka za izdajo sklepa, v znesku 18,10€, v kolikor smo za vas pripravili informativno presojo priznanj izpitov (kandidati, ki se prepisujete iz nebolonjskega v bolonjski študijski program ali iz višje strokovnega študijskega programa na bolonjski študijski program). Podatki za nakazilo so objavljeni na spletni strani fakultete, zavihek Študij-Cenik študija. Sklep boste prevzeli na vpisu.
 • S strani višje strokovne šole originalno potrdilo o opravljenih izpitih na višje strokovni šoli – samo kandidati, ki jim je bila opravljena informativna presoja priznanj izpitov na osnovi kopije potrdila o opravljenih izpitih.

KandidatiI za IZREDNI ŠTUDIJ:

 • V primeru, da bo plačnik šolnine pravna oseba, je potrebno na vpis obvezno prinesti izpolnjeno in podpisano Izjavo plačnika o plačilu stroškov (OBVEZNA PRILOGA k pogodbi v primeru, da za plačilo šolnine FOV izstavi račun pravni osebi/plačniku).
 • V primeru, da bo plačnik šolnine fizična oseba, je potrebno v primeru plačila šolnine v dveh obrokih,  na vpis obvezno prinesti izpolnjeno, podpisano in overjeno Izjavo poroka o prevzemu dolga (OBVEZNA PRILOGA k pogodbi za študente samoplačnike, ki šolnino plačajo v obrokih).
 • 2 izvoda Pogodbe o izobraževanju, boste prejeli na vpisu.

Vse podrobne informacije o stroških šolnine in pogojih šolnine so objavljeni na  povezavi

Cenik in načini plačevanja šolnine