Obvestila za študente

 

Sklep o razpisu nadomestnih volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru

Prorektorica za študentska vprašanja UM je 15. 1. 2024 izdala Sklep o razpisu nadomestnih volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru št. 023/2024/01/830 JŽV.

Kandidature se vloži preko spletnega obrazca, ki je dostopen na povezavi https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=TkbxjrYonUSVvuZp7j0IrIQSHh8rMi9Jhia78k_mI1pUNU5WUThBOFlYU0JVUkJUODZaU0xaMEVJUy4u

Kandidature je potrebno skladno s 3. točko sklepa oddati z uporabo kandidatove osebne digitalne identitete UM najkasneje do 29. 1. 2024 do 10 ure. Obvezna priloga tega obraza je veljavno potrdilo o vpisu kandidata, ki se ga predloži preko spletnega obrazca.

Priloga: Sklep o razpisu nadomestnih volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru

 

Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur

Predsednica volilne komisije univerze za volitve študentov je 29. 1. 2024 izdala Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur. Priložen je seznam potrjenih popolnih kandidatur po članicah.

Priloga: Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur

 

Poročilo o izvoljenih kandidatih na nadomestnih volitvah v ŠS UM

Študentski svet FOV UM je 12. 2. 2024 podal Poročilo o izvoljenih kandidatih na nadomestnih volitvah v ŠS UM.

Priloga: Poročilo o izvoljenih kandidatih na nadomestnih volitvah v ŠS UM

 

Posodobljeno: 19.2.2024


Sklep o razpisu volitev člana in namestnika člana Disciplinskega sodišča 1. stopnje FOV UM iz vrst študentov

Dekan, red. prof. dr. Iztok Podbregar je 21. 11. 2023 izdal Sklep o razpisu člana in namestnika člana Disciplinskega sodišča 1. stopnje FOV UM iz vrst študentov.

Člana disciplinskega sodišča in njegovega namestnika iz vrst študentov voli Študentski svet članice.

Kandidaturo je potrebno, skladno s V. točko sklepa oddati najkasneje do 28. 11. 2023 do 10. ure (datum in ura dospetja) v zaprti kuverti v dekanat FOV, Kidričeva cesta 55 a, 4000 Kranj, s pripisom: »Kandidatura za člana Disciplinskega sodišča 1. stopnje iz vrst študentov- NE ODPIRAJ« oziroma »Kandidatura za namestnika člana Disciplinskega sodišča 1. stopnje iz vrst študentov- NE ODPIRAJ«.

Priloga: Sklep o razpisu člana in namestnika člana Disciplinskega sodišča 1. stopnje FOV UM iz vrst študentov

 

Sklep o imenovanju komisije za pregled kandidatur

Red. prof. dr. Iztok Podbregar, dekan FOV UM je 22. 11. 2023 izdal Sklep o imenovanju komisije za pregled kandidatur v postopku volitev člana in namestnika člana Disciplinskega sodišča 1. stopnje iz vrst študentov.

Komisija se sestane 28. 11. 2023 ob 12. uri v sejni sobi FOV.

Priloga: Sklep o imenovanju komisije za pregled kandidatur

 

Sklep o imenovanju komisije za pritožbe

Red. prof. dr. Iztok Podbregar, dekan FOV UM je 22. 11. 2023 izdal Sklep o imenovanju komisije za pritožbe v postopku volitev člana in namestnika člana Disciplinskega sodišča 1. stopnje iz vrst študentov.

Komisija se sestane 4. 12. 2023 ob 12. uri v sejni sobi FOV.

Priloga: Sklep o imenovanju komisije za pritožbe

 

Posodobljeno: 22.11.2023


Objavljen je Sklep o razpisu delnih ponovnih volitev v Študentski svet FOV UM in FS UM

Študentske svete letnikov, študentske svete absolventov in študentske svete doktorskih študentov se voli na splošnih, neposrednih in tajnih volitvah izmed študentov posameznega letnika, absolventov, doktorskih študentov.

Kandidature je potrebno oddati najkasneje do konca kandidacijskega postopka, to je do dne 21. 11. 2023 do 10. ure.

Povezavo do obrazcev za kandidiranje in obvestila o poteku volitev najdete na: https://ssum.um.si/volitve/.

Priloga: Sklep o razpisu delnih ponovnih volitev v Študentski svet FOV UM in FS UM

 

Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane Študentskega sveta Fakultete za organizacijske vede UM

Volilna komisija univerze za volitve študentov je na svoji seji dne 21. 11. 2023 sprejela Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane študentskih svetov letnikov Fakultete za organizacijske vede UM.

Priloga: Seznam potrjenih popolnih kandidatur po volilnih enotah, Sklep o zavrnitvi kandidature

 

Poročilo o izvoljenih kandidatih  na dan 4. 12. 2023 

Volilna komisija univerze za volitve študentov je na svoji seji dne 4. 12. 2023 podala izid volitev kandidatov za člane študentskih svetov letnikov Fakultete za organizacijske vede UM.

Priloga: Poročilo o izvoljenih kandidatih  na dan 4. 12. 2023

 

 

Posodobljeno: 05.12.2023


Sklep o razpisu nadomestnih volitev v študentski svet Univerze v Mariboru

Prorektorica za študentska vprašanja Univerze v Mariboru je 6. 11. 2023 izdala Sklep o razpisu nadomestnih volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru. Skladno s 3. 2. točko sklepa je potrebno kandidature vložiti preko spletnega obrazca, do 21. 11. 2023 do 10.ure.

Obvezna priloga je veljavno potrdilo o vpisu kandidata.

Priloga: Sklep o razpisu nadomestnih volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru

 

Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane in namestnike članov Študentskega sveta Univerze v Mariboru

Volilna komisija univerze ta volitve študentov je na svoji seji dne 21. 11. 2023 sprejela Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane in namestnike članov Študentskega sveta Univerze v Mariboru

Priloga: Seznam popolnih kandidatur po članicah 

 

Posodobljeno: 21.11.2023


Objavljen je Sklep o razpisu volitev v študentske svete članic in drugih članic Univerze v Mariboru

Študentske svete letnikov, študentske svete absolventov in študentske svete doktorskih študentov se voli na splošnih, neposrednih in tajnih volitvah izmed študentov posameznega letnika, absolventov, doktorskih študentov.

Kandidature je potrebno oddati najkasneje do konca kandidacijskega postopka, to je do nedelje, 15. 10. 2023 do 23:59.

Povezavo do obrazcev za kandidiranje najdete v Sklepu o razpisu volitev in na: https://ssum.um.si/volitve/.

Priloga: Sklep o razpisu volitev v študentske svete članic in drugih članic Univerze v Mariboru

 
Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane Študentskega sveta Fakultete za organizacijske vede UM

Volilna komisija univerze za volitve študentov je na svoji seji dne 16. 10. 2023 sprejela Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane študentskih svetov letnikov Fakultete za organizacijske vede UM.

Priloga: Seznam potrjenih popolnih kandidatur po volilnih enotah FOV UM

 
Poročilo o izvoljenih kandidatih in obvestilo o izvedbi drugega kroga

Volilna komisija univerze za volitve študentov je izdala sklep o izvoljenih kandidatih in obvestilo o izvedbi drugega kroga  volitev v študentski svet FOV.

Priloga: Poročilo o izvoljenih kandidatih in obvestilo o izvedbi drugega kroga.

 

Poročilo o izvoljenih kandidatih na dan 6.11.2023 in po izvedenem  drugem krogu volitev na dan 9. 11. 2023

Volilna komisija univerze za volitve študentov je izdala sklep o izvoljenih kandidatih na dan 6.11.2023 in po izvedenem drugem  krogu volitev na dan 9. 11. 2023.

Priloga: Poročilo o izvoljenih kandidatih

 
Skupno poročilo o izvoljenih kandidatih v študentske svete članic in drugih članic Univerze v Mariboru

Volilna komisija univerze za volitve študentov je 10. 11. 2023 izdala Skupno poročilo o izvoljenih kandidatih v študentske svete članic in drugih članic Univerze v Mariboru

Priloga: Skupno poročilo o izvoljenih kandidatih v študentske svete članic in drugih članic Univerze v Mariboru

 

Posodobljeno: 10.11.2023


Objavljen je Razpis za izbor najboljšega študenta Univerze v Mariboru v študijskem letu 2022/2023.

Razpis je namenjen spodbujanju odličnosti in priznanju dosežkov študentov, ki so se izkazali v preteklem akademskem letu.

Študent mora prijavo na razpis oddati individualno, prijavijo pa se lahko študenti Univerze v Mariboru, ki imajo v študijskem letu 2022/2023 status študenta Univerze v Mariboru, so vpisani v:

A: najmanj 3. letnik I. st. študijskih programov ali
B: najmanj 3. letnik enovitega magistrskega študija ali
C: v študijski program II. stopnje;

so redno napredovali ter v preteklih letih študija niso prejeli nagrade za najboljšega študenta Univerze v Mariboru.

Prijava na razpis in zahtevane priloge je potrebno poslati najkasneje do 14. avgusta 2023 in sicer do 12. ure na Rektorat Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom »Razpis za najboljšega študenta UM«.

Vse v navedenem roku prispele prijave bo ocenila strokovna komisija za izbor najboljšega študenta na Univerzi v Mariboru.

NAGRADNI SKLAD: Izplačane nagrade za najboljšega študenta Univerze v Mariboru, ki za prvo mesto znaša 1.300 EUR, za drugo mesto 750 EUR in tretje mesto 450 EUR.

Celotno besedilo razpisa je objavljeno na: https://ssum.um.si/2023/05/um-objavlja-razpis-za-izbor-najboljsega-studenta-v-studijskem-letu-2022-2023-s-povisanim-denarnim-skladom/

Za morebitna dodatna vprašanja in informacije glede samega razpisa se lahko obrnite na ssz@um.si.

Priloga:
Razpis in obrazec za prijavo

 

Objavljeno: 25.7.2023


Javni poziv kandidatom za vpis v register strokovnjakov NAKVIS

Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu vabi kandidate – študente  za vpis v register strokovnjakov NAKVIS.

Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu je pripravila Javni poziv kandidatom za vpis v register strokovnjakov, ki je od 20. junija 2023 objavljen na https://www.nakvis.si/aktualno/objave/javni-poziv-kandidatom-za-vpis-v-register-strokovnjakov-3/

Strokovnjakinje in strokovnjaki agencije so med ključnimi deležniki, s katerimi skupaj sooblikujemo kakovost v visokem šolstvu. Skupina strokovnjakov/inj v postopku akreditacij in evalvacij zavodov ter študijskih programov pri ocenjevanju odigra osrednjo vlogo, zato je izjemno pomembno, da takšno vlogo prevzema strokovno podkovan in zavzet kader. K vpisu v register strokovnjakov vabijo tudi študente.

Prijave sprejemajo na info@nakvis.si.

 

Posodobljeno: 21.6.2023


Razpis postopka kandidiranja in imenovanja prodekana za študentska vprašanja Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru

Dekan, red. prof. dr. Iztok Podbregar je 18. 5. 2023 izdal Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekana za študentska vprašanja Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru.

Kandidat vloži svojo kandidaturo na predpisanem obrazcu za kandidaturo (Obr. K-PŠV), ki je priloga tega sklepa.

Kandidatura mora vsebovati ime in priimek kandidata, kontaktne podatke kandidata, datum in lastnoročni podpis kandidata, oziroma podano soglasje na obrazcu za kandidaturo ter podpisana izjava o varovanju osebnih podatkov.

Obvezna priloga kandidature je:

  • potrdilo o vpisu na UM FOV v študijskem letu 2022/2023,
  • program dela,
  • motivacijsko pismo kandidata ter
  • Izjava o varovanju osebnih podatkov.

Kandidaturo z vsemi prilogami je potrebno oddati najkasneje do 26. 5. 2023 do 10. ure – upošteva se rok prispetja kandidature.

Kandidatura se odda:

  • fizično po pošti s priporočeno pošto v zaprti ovojnici, naslovljeno na »Univerza v Mariboru Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj« s pripisom »Kandidatura za prodekana za študentska vprašanja Fakultete za organizacijske vede - NE ODPIRAJ!« ali
  • osebno v dekanat Fakultete za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj v zaprti pisemski ovojnici, naslovljeno na »Univerza v Mariboru Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj« s pripisom »Kandidatura za prodekana za študentska vprašanja Fakultete za organizacijske vede - NE ODPIRAJ!«.

Prilogi:

Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekana za študentska vprašanja Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru

Obrazec za kandidaturo z Izjavo o varovanju osebnih podatkov

 
Sklep o imenovanju komisije za pregled kandidatur

Dekan, red. prof. dr. Iztok Podbregar je 23. 5. 2023 izdal Sklep o imenovanju komisije za pregled kandidatur v postopku kandidiranja in imenovanja prodekana za študentska vprašanja FOV UM.  Komisija se sestane 26. 5. 2023 ob 13.15 uri v sejni sobi.

Priloga: Sklep o imenovanju komisije za pregled kandidatur
 

Sklep o imenovanju komisije za pritožbe

Dekan, red. prof. dr. Iztok Podbregar je 23. 5. 2023 izdal Sklep o imenovanju komisije za pritožbe v postopku kandidiranja in imenovanja prodekana za študentska vprašanja FOV UM.  Komisija se sestane 1. 6. 2023 ob 13. uri v sejni sobi.

Priloga: Sklep o imenovanju komisije za pritožbe

 

Posodobljeno: 23.5.2023


Razpis postopka kandidiranja in volitev za člane Senata Fakultete za organizacijske vede iz vrst študentov

Dekan Fakultete za organizacijske vede, red. prof. dr. Iztok Podbregar, je 15. 3. 2023 izdal Sklep o razpisu postopka kandidiranja in volitev za člane Senata Fakultete za organizacijske vede iz vrst študentov.

Skladno s 3. točko sklepa kandidaturo lahko vloži vsak študent, ki izpolnjuje pogoje v skladu z določili Statuta UM in Splošnega akta o sestavi, volitvah, oblikovanju in delovanju senatov članic Univerze v Mariboru. Pravico kandidirati oziroma biti voljen za člana Senata Fakultete za organizacijske vede ima vsak študent s statusom študenta na Univerzi v Mariboru Fakulteti za organizacijske vede.

Kandidat vloži svojo kandidaturo na predpisanem obrazcu za kandidaturo, ki je priloga tega sklepa. Kandidatura mora vsebovati ime in priimek kandidata, naslov kandidata, datum in lastnoročni podpis kandidata. Obvezna priloga kandidature je potrdilo o vpisu na UM FOV v študijskem letu 2022/2023 oziroma podano soglasje na obrazcu za kandidaturo ter podpisana izjava o varovanju osebnih podatkov.

Kandidaturo je potrebno oddati najkasneje do 11. 4. 2023 do 10. ure – upošteva se rok prispetja kandidature.

Kandidatura se odda:

  • fizično po pošti s priporočeno pošto v zaprti ovojnici, naslovljeno na »Univerza v Mariboru Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj« s pripisom »Kandidatura za člana Senata Fakultete za organizacijske vede iz vrst študentov - NE ODPIRAJ!« ali
  • osebno v dekanat Fakultete za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj v zaprti pisemski ovojnici, naslovljeno na »Univerza v Mariboru Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj« s pripisom »Kandidatura za člana Senata Fakultete za organizacijske vede iz vrst študentov - NE ODPIRAJ!«.

Priloge:

Sklep o razpisu postopka kandidiranja in volitev za člane Senata Fakultete za organizacijske vede iz vrst študentov

Kandidatura in izjava o varovanju osebnih podatkov

Rokovnik v postopku kandidiranja in volitev za člane Senata FOV iz vrst študentov

 

Sklep o imenovanju komisije za pregled kandidatur

Dekan, red. prof. dr. Iztok Podbregar je 29. 3. 2023 izdal Sklep o imenovanju komisije za pregled kandidatur v postopku kandidiranja in volitev za člane Senata FOV iz vrst študentov.  Komisija se sestane 11. 4. 2023 po 13. uri v sejni sobi.

Priloga: Sklep o imenovanju komisije za pregled kandidatur

 

Sklep o imenovanju komisije za pritožbe

Dekan, red. prof. dr. Iztok Podbregar je 29. 3. 2023 izdal Sklep o imenovanju komisije za pritožbe v postopku kandidiranja in volitev za člane Senata FOV iz vrst študentov.  Komisija se sestane 19. 4. 2023 po 13. uri v diplomski  sobi.

Priloga: Sklep o imenovanju komisije za pritožbe

 

Dodatek št. 1 k Sklepu o imenovanju komisije za pritožbe

Dekan, red. prof. dr. Iztok Podbregar je 18. 4. 2023 izdal Dodatek št. 1 k Sklepu o imenovanju komisije za pritožbe v postopku kandidiranja in volitev za člane Senata FOV iz vrst študentov.  Komisija se sestane 19. 4. 2023 po 13. uri v diplomski  sobi.

Priloga: Dodatek št. 1 k Sklepu o imenovanju komisije za pritožbe

 

Posodobljeno: 18.04.2023


Razpis volitev za člane Senata Univerze v Mariboru iz vrst visokošolskih učiteljev in študentov Univerze v Mariboru

Red. prof. dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru, je 2. 3. 2023 izdal Sklep o razpisu volitev za člane Senata Univerze v Mariboru iz vrst visokošolskih učiteljev in študentov Univerze v Mariboru, št. 021/2023/S 188/515-MP.

Kandidatura za člana Senata Univerze v Mariboru iz vrst visokošolskih učiteljev se skladno s III. točko sklepa dostavi na predpisanem obrazcu (obrazec 1), najkasneje do 12. 4. 2023 do 10. ure (datum in ura dospetja) v zaprti kuverti v vložišče Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor s pripisom: »Kandidatura za člana Senata UM iz vrst VŠU z navedbo članice – Ne odpiraj!«

V kandidaturi mora biti obvezno opredeljena članica in področje, za katero se vlaga kandidatura. Posamezni kandidat lahko kandidira samo za eno področje in samo za eno članico. Na obrazcu kandidature (obrazec 1) mora biti obvezno izpolnjen 1. del, ča vlaga kandidaturo kandidat, ali 2. del (a in b točka), če vlagajo kandidaturo predlagatelji kandidature iz vrst visokošolskih učiteljev.

Kandidatura za člana Senata Univerze v Mariboru iz vrst študentov se skladno s V. točko sklepa dostavi na predpisanem obrazcu (obrazec 2), najkasneje do 12. 4. 2023 do 10. ure (datum in ura dospetja) v zaprti kuverti v vložišče Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor s pripisom: »Kandidatura za člana Senata UM iz vrst študentov – Ne odpiraj!«

Priloge:

Sklep o razpisu volitev za člane Senata Univerze v Mariboru iz vrst visokošolskih učiteljev in študentov Univerze v Mariboru

Obrazec 1- Kandidatura za člana Senata UM - VŠU

Obrazec 2 – Kandidatura za člana Senata UM – študenti

Posodobljeno: 3.3.2023


Razpis volitev za člane Akademskega zbora Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru iz vrst študentov

Red. prof. dr. Iztok Podbregar, dekan Fakultete za organizacijske vede, je 21. 2. 2023 izdal Sklep o razpisu volitev za člane Akademskega zbora Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru iz vrst študentov.

Skladno s IV. točko sklepa Kandidat vloži svojo kandidaturo na predpisanem obrazcu za kandidaturo, ki je priloga tega sklepa – Obrazec 1, ter obvezno priloži originalno potrdilo o vpisu za študijsko leto 2022/2023. Kandidaturo je potrebno dostaviti najkasneje do 8. 3. 2023 do 12:00 ure (datum in ura dospetja) v zaprti kuverti v tajništvo Univerze v Mariboru Fakultete za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj, (soba 604) s pripisom: »Kandidatura za člana Akademskega zbora Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru iz vrst študentov – Ne odpiraj!«.

Priloge:

Sklep o razpisu volitev za člane Akademskega zbora Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru iz vrst študentov,

Rokovnik o razpisu postopka kandidiranja za člane AZ FOV UM iz vrst študentov,

Obrazec 1 – Kandidatura za člana AZ iz vrst študentov

***

Sklep o imenovanju komisije za pregled kandidatur

Red. prof. dr. Polona Šprajc, po pooblastilu dekana red. prof. dr. Iztoka Podbregarja je 3. 3. 2023 izdala Sklep o imenovanju komisije za pregled kandidatur v postopku volitev članov Akademskega zbora Fakultete za organizacijske vede iz vrst študentov.

Priloga:

Sklep o imenovanju komisije za pregled kandidatur

***

Sklep o imenovanju volilne komisije

Red. prof. dr. Polona Šprajc, po pooblastilu dekana red. prof. dr. Iztoka Podbregarja je 3. 3. 2023 izdala Sklep o imenovanju volilne komisije v postopku volitev članov Akademskega zbora Fakultete za organizacijske vede iz vrst študentov.

Priloga:

Sklep o imenovanju volilne komisije

***

Seznam kandidatov za člane Akademskega zbora Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru iz vrst študentov

Predsednik volilne komisije je 14. 3. 2023 podal seznam popolnih kandidatur za člane Akademskega zbora Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru iz vrst študentov. 

Priloga:

Seznam kandidatov za člane Akademskega zbora Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru iz vrst študentov

Posodobljeno: 14. 3. 2023


Razpis rednih volitev predstavnika študentov v Upravni odbor Univerze v Mariboru

Red. prof. dr. Zdravko Kačič, rektor UM, je 17. 2. 2023 izdal Sklep o razpisu volitev predstavnika v Upravni odbor Univerze v Mariboru. Skladno s III. točko sklepa mora biti kandidatura vložena na predpisanem obrazcu. Kandidaturo je potrebno oddati najkasneje do 6. 3. 2023 (datum in ura dospetja) do 12. ure v zaprti kuverti v vložišče Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom: »NE ODPIRAJ! Kandidatura za člana Upravnega odbora UM iz vrst študentov«.

Prilogi:

Sklep o razpisu volitev predstavnika v Upravni odbor Univerze v Mariboru

Obrazec 1 – izjava – Kandidatura za člana UO UM iz vrst študentov

 
Seznam kandidatov za člana Upravnega odbora Univerze v  Mariboru iz vrst študentov

Predsednik volilne komisije univerze je 13. 3. 2023 skladno z 7. odst. V. točke Sklepa o razpisu volitev predstavnika študentov v Upravni odbor UM posredoval potrjen seznam kandidatov za člana Upravnega odbora Univerze v  Mariboru iz vrst študentov.

Priloga: Dokončen seznam popolnih kandidatur za člana Upravnega odbora UM iz vrst študentov

Posodobljeno: 13.3.2023


Razpis volitev v študentske svete članic in drugih članic Univerze v Mariboru

V. d. prorektorice za študentska vprašanja Univerze v Mariboru, študentka Nika Kotnik je izdala Sklep o razpisu volitev za študentske svete članic in drugih članic Univerze v Mariboru.

V kolikor tudi ti želiš sooblikovati prihodnost študentov na Univerzi v Mariboru si poglej priložen Sklep o razpisu volitev in kandidiraj. Rok za oddajo vlog je 16. oktober 2022.

Več: Sklep o razpisu volitev v študentske svete članic in drugih članic UM

Predsednik volilne komisije univerze za volitve študentov je 17. 10. 2022 izdal Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur s pozivom k dopolnitvi, ki je nastal skladno s Sklepom o razpisu volitev v študentske svete članic in drugih članic Univerze v Mariboru.

Priloga: Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane Študentskega sveta Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru

Predsednik  volilne komisije univerze za volitve študentov je  21. 10. 2022 sprejel končne sezname potrjenih popolnih kandidatur, ki so nastali skladno s Sklepom o razpisu volitev v študentske svete članic in drugih članic Univerze v Mariboru ter sklepom Volilne komisije univerze za volitve študentov o dodatnem roku za oddajo kandidatur, z dne 18. 10.2022.

Priloga: Končni seznam potrjenih kandidatur za člane ŠS FOV

Volilna komisija univerze za volitve študentov je 7. 11. 2022 objavila Poročilo o izvoljenih kandidatih in obvestilo o poteku drugih krogov, ki so nastali skladno s Sklepom o razpisu volitev v študentske svete članic in drugih članic Univerze v Mariboru.

Priloga: Poročilo o izvoljenih kandidatih FOV na dan 7. 11. 2022 in obvestilo o izvedbi drugega kroga

Volilna komisija univerze za volitve študentov je podala Poročilo o izvoljenih kandidatih na dan 7. 11. 2022 in 10. 11. 2022

Priloga: Poročilo o izvoljenih kandidatih v Študentski svet Fakultete za organizacijske vede na dan 7. 11. 2022 in 10. 11. 2022

Volilna komisija univerze za volitve študentov je 14. 11. 2022 podala Skupno poročilo o izvoljenih kandidatih v študentske svete članic in drugih članic Univerze v Mariboru.

Priloga: Skupno poročilo o rezultatih volitev v študentske svete

Posodobljeno: 14.11.2022


Razpis volitev za nadomestnega predstavnika študentov v Senat Univerze

Rektor Univerze v Mariboru, red. prof. dr. Zdravko Kačič, je 7. 11. 2022 izdal Sklep o razpisu volitev za nadomestnega predstavnika študentov v Senat Univerze.

Skladno s 3. točko sklepa kandidat vloži svojo kandidaturo na predpisanem obrazcu za kandidaturo- obrazec 1 – ter obvezno priloži original potrdila o vpisu za študijsko leto 2022/2023 in podpisano izjavo o varovanju osebnih podatkov, najkasneje do 21. 11. 2022 do 12. ure (datum in ura dospetja) v zaprti kuverti v vložišče Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom »Kandidatura za nadomestnega člana Senata UM iz vrst študentov – NE ODPIRAJ!«.

Prilogi: 

Sklep o razpisu volitev za nadomestnega predstavnika študentov v Senat Univerze

Obrazec 1 – Kandidatura za nadomestnega člana Senata UM – študenti

Posodobljeno: 10.11.2022


Sklep o razpisu volitev za nadomestnega predstavnika študentov v Senat Univerze v  Mariboru

Red. prof. dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru je 6. 5. 2022 izdal Sklep o razpisu volitev za nadomestnega predstavnika študentov v Senat Univerze  v Mariboru.

Kandidaturo je potrebno skladno s III. točko sklepa oddati najkasneje do 13. 5. 2022 do 12. ure v zaprti kuverti v vložišče Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom »Kandidatura za nadomestnega člana Senata UM iz vrst študentov-NE ODPIRAJ!«

Priloga: 

Sklep o razpisu volitev za nadomestnega predstavnika študentov v Senat Univerze v  Mariboru,

Obrazec 1 – Kandidatura za nadomestnega člana Senata UM – študenti

Objavljeno: 6.5.2022

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.