Dekan

Dekan je strokovni vodja članice univerze. Dekan članice ima tudi druga pooblastila, ki jih določajo Statut, splošni akti univerze, ali pa jih nanj prenese rektor univerze.

Dekan članice univerze zagotavlja zakonitost dela in učinkovitost poslovanja članice in za svoje delo odgovarja rektorju univerze, Akademskemu zboru članice, senatu članice in Upravnemu odboru univerze.

Dekana članice univerze imenuje rektor univerze na predlog Senata članice univerze za dobo štirih let.

V. d. dekanice Fakultete za organizacijske vede: izr. prof. dr. Polona Šprajc