Služba za računovodske zadeve

Služba skrbi za pravilno in pravočasno evidentiranje poslovnih dogodkov v poslovne knjige, pripravo zaključnega računa in finančnega načrta fakultete ter ostalih poročil, obračun plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja in izvaja računovodski nadzor prejetih in izdanih knjigovodskih listih ter vodi evidence osnovnih sredstev in drobnega inventarja.

Službo za računovodske zadeve vodi: Vesna Ćorić

Obračunavanje obveznosti: Alenka Bratina

Terjatve in honorarji: Mateja Potočnik

Obračun plač in drugih prejemkov: Nataša Mihelič