Organizacija in management informacijskih sistemov

Naziv programa: Organizacija in management informacijskih sistemov

Naziv diplomanta: diplomirani organizator informatik (UN), diplomirana organizatorka informatičarka (UN)

Trajanje: študij traja tri leta oz. šest semestrov

Način in oblike izvajanja študija:

 • redni način študija
 • izvedba predmetov do 55% na daljavo.
 • kombinirane metode in organizacijske oblike študija– avditorna predavanja in vaje in e-predavanja ter e-vaje. 

Cilj programa: Temeljni cilj programa je usposobiti kandidata za poklicno pot na področju informacijske znanosti in ga oskrbeti z znanji in veščinami, ki jih potrebuje strokovnjak s področja informacijskih sistemov. Tovrstni strokovnjaki so osredotočeni na področje integracije rešitev realiziranih z informacijsko tehnologijo in poslovnih procesov z namenom, da bi zadovoljili informacijske potrebe poslovanja, s tem pa zagotavljajo, da podjetja uspešno in učinkovito dosežejo zastavljene cilje.

Strokovnjak za informacijske sisteme ima ključno vlogo pri določanju potreb in zahtev za organizacijski informacijski sistem in je aktiven pri njegovi specifikaciji, zasnovi in implementaciji. Tovrstni strokovnjaki morajo dobro razumeti organizacijske principe in prakse, da bi lahko delovali kot most med tehničnimi in vodstvenimi oddelki v organizaciji ter jim s tem omogočili harmonično delo. Strokovnjaki za informacijske sisteme so poleg tega vključeni pri zasnovi tehnološko baziranih komunikacijskih sistemov in sistemov za podporo sodelovanju v organizaciji.

 • Opis
 • Predmetnik
 • Predmetno specifične kompetence

  Po končanem študiju je diplomant sposoben upravljati poslovne procese v organizaciji z organizacijsko-informacijskega vidika z namenom izboljšanja poslovanja organizacije in povečanja njene uspešnosti in konkurenčnosti. Tekom študija pridobi diplomant naslednja znanja in veščine:

  • širok pogled na poslovodenje iz organizacijskega, informacijskega, ekonomskega in projektnega vidika,
  • sposobnost analiziranja poslovnih procesov z informacijskega vidika in zavedanje pomembnosti informacijskega sistema pri zagotavljanju uspešnega in učinkovitega poslovanja organizacije,
  • sposobnost analiziranja potreb po informacijah v poslovnem sistemu organizacije ter v okolju organizacije,
  • zmožnost zasnove in uvedbe informacijskega sistema organizacije ob upoštevanju sodobnih trendov razvoja informacijske tehnologije in ob sodelovanju uporabnikov iz prakse,
  • poznavanje metod in tehnik za strokovno usposabljanje uporabnikov za potrebe razvoja, uporabe in vzdrževanja informacijskega sistema organizacije,
  • usposobljenost za razumevanje vloge in pomena celovitih programskih rešitev, ki lahko pripomorejo k izboljšanju poslovanja organizacije, ter razumevanje delovanja posameznih sestavin (modulov) take rešitve,
  • sposobnost uvedbe posamezne sestavine celovite programske rešitve v prakso ob upoštevanju celovite rešitve in problematike povezovanja s podobnimi rešitvami pri poslovnem partnerju,
  • zmožnost razvijanja prototipnih rešitev glede na problem, ki ga defi nira skupaj z naročnikom; zamisel rešitve zna predstaviti naročniku in predlagati pogoje in omejitve njene uvedbe.
  Profil diplomanta

  Sposobnosti upravljanja informacijskih sistemov za podporo poslovnim procesom v organizaciji.

 • 1. letnik (po prenovljenem učnem načrtu 2018)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Kvantitativne metode I A. Žnidaršič 6 102
  Angleški poslovni jezik A. Tratnik 5 51
  Pravo v organizaciji A. Igličar 5 63
  Teorije organizacije in managementa P. Šprajc 6 60
  Organizacijsko vedenje G. Miglič 6 63
  Organizacija poslovnih procesov T. Kern 7 63
  Management kadrovskih virov M. Bernik 6 63
  Računalništvo in informatika R. Leskovar 7 63
  Informacijske in komunikacijske tehnologije

  B. Šmitek, B. Werber

  6 69
  Uvod v poslovodenje M. Marič 6 63

  2. letnik (po prenovljenem učnem načrtu 2018)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Baze podatkov U. Rajkovič 7 63
  Sistemska analiza R. Leskovar 8 63
  Razvoj poslovnih aplikacij B. Werber 7 63
  Management tveganj in krize  

  I.Podbregar

  8 90
  Poslovni informacijski sistemi A. Pucihar 6 63
  Kvantitativne metode III  A. Brezavšček 6 75
  Kvantitativne metode II J. Jerebic 6 78
  Razvoj poslovnih modelov A. Pucihar 6 63
  Izbirni predmet iz nabora   6 75

  2. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 6 ECTS)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Elektronsko upravljanje z dokumenti B. Šmitek 6 75
  Marketing G. Vukovič 6 75
  Delovno pravo B. Vavtar 6 75

  3. letnik (po prenovljenem učnem načrtu 2018)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Poslovno komuniciranje M. Ferjan 6 63
  Modeliranje in simulacija sistemov A. Škraba 6 63
  Digitalno poslovanje A. Pucihar 6 63
  Management projektov T. Kern 8 63
  Informacijska varnost A. Brezavšček 6 63
  Projekt izgradnje informacijskega sistema R. Leskovar 6 63
  Izbirni predmet iz nabora   6 63
  Prosto izbirni predmet*   6 63
  Diplomsko delo Z. Balantič, A. Žnidaršič 10 10

  * Prosto izbirni predmet v obsegu 6 ECTS si lahko študent izbere iz:
  - nabora izbirnih predmetov vpisanega študijskega programa;
  - ponudbe prosto izbirnih predmetov drugih članic Univerze v Mariboru oz. katere koli druge univerze, za študijsko leto.
  Število ur je odvisno od izbranega predmeta. 

  3. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 12 ECTS)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Proces odločanja U. Rajkovič 6 63
  Spletno programiranje A. Baggia 6 63
  Programski jezik JAVA A. Škraba 6 63

   

  Študent lahko del študijskih obveznosti opravi tudi na drugi fakulteti znotraj Univerze v Mariboru (UM), na drugi univerzi v Sloveniji ali v tujini.

  Več informacij: Mobilnost