PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA

 

ŠTUDIJSKI KOLEDAR 2023/2024

 

Postopek prijave na izpit

Prijava na izpit je elektronska preko AIPSa (https://aips.um.si/). Rok e-prijave je najkasneje 7 dni pred izpitnim rokom! Študent je odgovoren za pravilno in popolno prijavo na izpit. Izvajalec (profesor ali asistent) sme opravljanje izpita dovoliti le kandidatom uvrščenim na seznam prijavljenih na izpit, ki izpolnjujejo pogoje za pristop k izpitu, določene z učnim načrtom posamezne učne enote.

Postopek odjave od izpita

Študent lahko odjavi izpit elektronsko najkasneje dva dni pred izpitom preko AIPS-a.

Študent, ki iz opravičljivih razlogov ne pride na izpit ali izpit pravočasno odjavi, lahko opravlja izpit v prvem naslednjem razpisanem roku.

Študent, ki brez opravičljivega razloga ne pristopi k izpitu na dan, ki je bil zanj določen, ali če izpita ne odjavi pravočasno, sme opravljati izpit šele v drugem naslednjem izpitnem roku. 

Če študent zaradi opravičljivega razloga ni pristopil k izpitu in izpita ni pravočasno odjavil, se upošteva, da je izpit odjavil pravočasno, če v roku 3 delovnih dni po izpitnem roku v referat dostavi ustrezna pisna dokazila. O ustreznosti dokazil v roku 3 dni odloči strokovna služba.

Študent, ki se je prijavil na izpit, ki je v skladu s cenikom UM plačljiv, tega ne plača, če se na podlagi dokazil ugotovi, da na izpit ni prišel iz opravičljivih razlogov ali ga je pravočasno odjavil, medtem ko je študent iz tretjega odstavka izpit dolžan plačati.

Klasična prijava na izpit

Študent se na izpit prijavlja elektronsko, v posameznih primerih pa tudi pisno s klasično prijavnico:

  • višanje ocene (prijavite se najmanj sedem dni pred razpisanim izpitnim rokom. V vrstico "vrsta preverjanja" napišite opombo "za boljšo oceno")
  • zadnji izpit pred diplomiranjem
  • strokovna praksa oz. praktikum

Komisijski izpiti

Pred izpitno komisijo se opravljajo:

  • izpiti na pisno zahtevo študenta ali nosilca učne enote,
  • izpiti z namenom zvišanja ocene ter
  • vsak 4. in nadaljnji pristop k izpitu.

Izpitna komisija ima predsednika in dva člana, ki jih imenuje dekan na predlog predstojnika katedre oz. oddelka, kjer so ustanovljeni inštituti pa lahko tudi na predlog predstojnika inštituta. V komisijo se imenuje tudi nosilec oz. izvajalec konkretne učne enote.

Način opravljanja komisijskega izpita je takšen, kot je določen v učnem načrtu posamezne učne enote.

Višanje ocene

Študent ima pred zaključkom študija pravico do popravljanja izpita iz vseh učnih enot, ki jih je že opravil, če želi zvišati oceno pri posamezni učni enoti. Posamezni izpit se lahko popravlja enkrat, kot komisijski izpit. Če študent pri popravljanju doseže nižjo oceno, velja prvotna, to je višja ocena.

Podrobnosti o preverjanju in ocenjevanje znanja in stroških izpitov

- Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru

- Podroben cenik Univerze v Mariboru

 

 

 

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.