Management v zdravstvu in socialnem varstvu

V sodelovanju s Fakulteto za zdravstvene vede UM vam ponujamo sodoben in atraktiven podiplomski študijski program 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu, pri katerem so sodelovali mnogi priznani strokovnjaki iz prakse in omogoča nadgradnjo strokovnega znanja z managerskimi

Naziv programa: magistrski študijski program (2. stopnja): Management v zdravstvu in socialnem varstvu

Naziv diplomanta: magister zdravstveno – socialnega managementa, magistrica zdravstveno – socialnega managementa

Trajanje: študij traja dve leti oz. štiri semestre/120 ECTS

Način  izvajanja študija:

 • redni in izredni način študija

Cilj programa:

Temeljni cilj programa je oblikovanje diplomanta, ki ga skladno s pridobljenimi kompetencami v okviru študijskega programa potrebujejo zdravstvene, socialne in druge institucije, ki bodo diplomante zaposlovale z namenom, da bi uspešno in učinkovito poslovale in dosegale zastavljene cilje. Ker organizacija deluje kot odprti sistem in ker je sestavljena iz posameznih delov, ki so medsebojno povezani, je jasno, da morajo biti vsi deli organizacije dobro vodeni kar jasno nakazuje dejstvo - potrebo po strokovnjakih na vseh nivojih vodenja in upravljanja.

Diplomanti bodo pridobili sposobnost obvladanja uporabe raziskovalnih metod, postopkov in procesov ter kritične in samokritične presoje v delovnem okolju, prav tako bodo sposobni pripraviti analize delovnega procesa, sinteze in predvidevanja rešitev ter prenosa pridobljenega znanja za uporabo v praksi. Diplomati bodo sposobni delovati v timu, obenem pa bodo pridobili kompetence avtonomnosti pri izvajanju svojega strokovnega dela. Prav tako bodo med študijem pridobili znanja, ki bodo optimalno vplivala na njihov razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v delovnem okolju z uporabo etične refleksije in zavedanja zavezanosti profesionalni etiki.

Študenti si pridobijo naslednje splošne kompetence:

 • kongnitivne kompetence, ki so podlaga razumevanju, logičnemu sklepanju in predvidevanju,
 • osebnostne, ki so podlaga individualnemu zorenju, razvijanju odgovornosti in doseganju zrelosti,
 • operativne, ki so podlaga funkcionalni učinkovitosti in pismenosti,
 • odnosne, ki razvijajo vzajemnost in kooperativnost,
 • managerske, ki dejejo osnovo za razvoj upravljalskih in vodilnih organizacijskih vlog in
 • organizacijske, ki daje podlago za izrabo in koordinacijo razpoložljivih virov v času in prostoru.
 • Opis
 • Predmetnik
 • Spremembe študijskega programa
 • Predmetno specifične kompetence

  Študenti podiplomskega programa bodo pridobili potrebna znanja za:

  • Sposobnost razumevanja organiziranosti zdravstvenih in socialnih zavodov, spoznavanje novih vlog managerjev (formalna avtoriteta, medosebni odnosi, informacijska vloga, odločitvena vloga) ter spoznavanje novih metod dela.
  • Sposobnost razumevanja managementskih procesov, poznavanje managementskih funkcij in ekonomike v zdravstvenih in socialnih zavodih.
  • Sposobnost uporabe informacijskih sistemov in informacijsko komunikacijske tehnologije za uspešno in učinkovito vodenje in upravljanje ter za sprejemanje odločitev.
  • Sposobnost ravnanja z ljudmi in upravljanja z vsemi drugimi viri pri tem pa upoštevanje ekonomskih zmožnosti zdravstvenih in socialnih zavodov.
  • Razumevanje vplivov okoljskih dejavnikov na zdravje ljudi in zaposlenih ter vpliv drugih dejavnikov na sistem zdravstvenega in socialnega varstva.
  • Sposobnost načrtovanja in organiziranja delovanja zdravstvenih in socialnih zavodov na osnovi prepoznavanja epidemioloških stanj.
  • Sposobnost upoštevanja etičnih vidikov pri vodenju in upravljanju ter pri organiziranju dela v zdravstvenih in socialnih zavodih.
  • Sposobnost ocenjevanja, zagotavljanja in izboljševanja kakovosti v zdravstvenih in socialnih zavodih ter poznavanje evropskih in nacionalnih usmeritev za razvoj kakovosti.
  • Razumevanje pravne ureditve kot osnove za organiziranje in delovanje zdravstvenih in socialnih zavodov.
 • 1. letnik

  Predmet Izvajalec ECTS Ure
  Metodologija raziskovalnega dela v zdravstvenih in socialnih organizacijah

   S. Šostar Turk, G. Štiglic

  10 50
  Management v zdravstvenih in socialnih organizacijah P. Šprajc 8 30
  Informacijsko komunikacijske tehnologije v zdravstvenih in socialnih organizacijah

  V. Rajkovič, G. Štiglic

  10 50
  Etični vidiki v zdravstvenih in socialnih organizacijah B. Borstner 8 30
  Izbirni predmet 1   6 25
  Izbirni predmet 2   6 25
  Izbirni predmet 3   6 25
  Izbirni predmet 4   6 25

  1. letnik - nabor izbirnih predmetov

  Predmet Izvajalec ECTS Ure
  Kakovost v zdravstvenih in socialnih organizacijah M. Maletič 6 25
  Vpliv dejavnikov na sistem zdravstvenega in socialnega varstva M. Ovsenik 6 25
  Temeljni vidiki epidemiologije kot osnova za načrtovanje I. Eržen 6 25
  Metode dela v zdravstvenih in socialnih organizacijah K. Tušek Bunc 6 25
  Pravna ureditev v zdravstvenih in socialnih organizacijah B. Vavtar 6 25
  Zdravje, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje S. Kraljić 6 25

  2. letnik

  Predmet Izvajalec ECTS Ure
  Procesni management v zdravstvenih in socialnih organizacijah T. Kern 8 30
  Ekonomika v zdravstvenih in socialnih organizacijah N. Maher 8 30
  Ravnanje z ljudmi in komuniciranje v zdravstvenih in socialnih organizacijah M. Ferjan 7 30
  Vplivi okolja na zdravje S. Šostar Turk 7 30
  Izbirni predmet   6 25
  Magistrska naloga Z. Balantič 24 30

  2. letnik - nabor izbirnih predmetov

  Predmet Izvajalec ECTS Ure
  Sistemi razvoja kadrov v zdravstvenih in socialnih organizacijah G. Vukovič 6 25
  Standardizacija na področju zdravstvenega in socialnega varstva B. Ačko 6 25
  Voditeljstvo v zdravstveni negi I. Podbregar, M. Lorber  6 65

   

  Študent lahko del študijskih obveznosti opravi tudi na drugi fakulteti znotraj Univerze v Mariboru (UM), na drugi univerzi v Sloveniji ali v tujini.

  Več informacij: Mobilnost

 • Popisi sprememb študijskega programa 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu, po posameznih študijskih letih, so dostopni na naslednji povezavi:

  Spremembe študijskih programov