Oddajanje prošenj

OBVESTILO ŠTUDENTOM - IZJEMNO NAPREDOVANJE, PONAVLJANJE LETNIKA IN PODALJŠANJE STATUSA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

V študijskem letu 2019/2020 bo na Fakulteti za organizacijske vede UM pedagoški proces zimskega in letnega semestra, ne glede na izredne razmere COVID-19 izveden v celoti – izvedene vse kontaktne ure/prilagojeno izvedene vse kontaktne ure.

Skladno s sklepom Senata UM, ki je bil sprejet 23. 4. 2020, bodo študenti za vpis v študijsko leto 2020/2021   tako dokazovali upravičene razloge za izjemno napredovanje in ponavljanje skladno s 70. členom ZVIS (in ne z naslova COVID-19 – 49. določila  Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Enako velja tudi za študente, ki želijo podaljšati status iz upravičenih razlogov.

Navodila in rokovnik za oddajanje prošnje skladno z  Navodili za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85.,121. ter 214. členom Statuta UM, bodo terminsko posodobljena v mesecu juliju 2020.

 

ARHIV -  vpis v študijsko leto  2019/2020

Prošnje obravnava in presoja Komisija za študijske zadeve skladno z Navodili za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85.,121. ter 214. členom Statuta UM (v nadaljevanju Navodila za presojo prošenj)

Še posebej bodite pozorni na člene v Navodilih za presojo prošenj, ki navajajo izjemne okoliščine, v katerih ste opravičeni do oddaje prošenj ter na navedbe dokazil, ki se upoštevajo kot ustrezna za posamezni upravičeni razlog.

Prošnjo morate oddati na obrazcih, ki so objavljeni  v povezavah na tem dokumentu in obvezno priložiti dokumentacijo, ki je zahtevana za posamezni primer. Prošnja mora biti pravočasna, razumljiva in  lastnoročno podpisana.

Izpis sklepov iz zapisnika Komisije za študijske zadeve (KŠZ) bo predvidoma v dveh delovnih dneh od seje KŠZ objavljen na spletni strani fakultete oz. v študentskem  AIPS-u.

Opozarjamo vas, da se vpisujete do datumov, ki  jih skupaj z rezultati objavimo na spletni strani, le tako lahko ažurno opravimo vse vpisne postopke. Vpisi morajo biti zaključeni in vneseni v bazo AIPS, najkasneje do 30. septembra.

V kolikor vaši prošnji ne bo ugodeno in boste opravljali študijske obveznosti kot oseba brez statusa, spremljajte informacije na spletni strani – študij po prekinitvi - osebe brez statusa.

Nepravočasna vloga se zavrže.

Obvezna priloga k prošnji je dokumentacija, s katero utemeljujete izjemne okoliščine in  fotokopija potrdila o plačilu v znesku 18,10 €,  za sklep oz. odločbo (Navodila o prispevkih o vrednotenju stroškov na UM, cenik UM)

Znesek izdaje sklepa oz. odločbe nakažite na:

IBAN: SI56 0110 0609 5916 533 - Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj;

REFERENCA: SI00 410_ _ _ _ _      ->     Pod REFERENCO obvezno vpišite vašo vpisno številko;

KODA NAMENA: STDY ;

NAMEN PLAČILA: plačilo stroškov sklepa oz. odločbe.

 1.Podaljšanje statusa (214. člen Statuta UM)

Prošnje za podaljšanje statusa, kjer navajate razloge, ki so nastali  zaradi izjemnih okoliščin, oddate v referat za študentske zadeve skupaj z ustrezno dokumentacijo, najkasneje do torka 27. avgusta 2019. 

Obravnavo in rezultate teh prošenj lahko pričakujete najkasneje v drugem tednu septembra 2019, ko bo na spletni strani tudi objava rezultatov in datum vpisa.

2.Vpis v višji letnik (podredno ponavljanje letnika- v kolikor izpolnjujete pogoje za ponavljanje) (85., 121. člen Statuta UM)

Študent, ki odda prošnjo za vpis v višji letnik in izpolnjuje tudi pogoje za ponavljanje letnika, obkroži  na obrazcu tudi točko 7 »Podredno prosim za ponovni vpis, v kolikor prošnja za izjemni vpis v višji letnik ne bo odobrena«, v kolikor mu vpis v višji letnik ne bi bil odobren. V nasprotnem primeru študent lahko ostane brez statusa.

Prošnje oddate najkasneje do petka 13. septembra 2019, (po jesenskem izpitnem obdobju, tudi v primeru, da še ne bi prejeli rezultatov izpitov, imate pa razloge za uveljavljanje izjemnih okoliščin). Rezultati KŠZ in rok vpisa bo predvidoma objavljen na spletni strani, najkasneje v zadnjem tednu septembra 2019 (vpis mora biti zaključen do 30. septembra!).

3.Ponavljanje letnika (121.člen Statuta UM)

Prošnjo za ponavljanje letnika mora študent oddati tudi, če izpolnjuje pogoje za ponavljanje letnika (ima zbranih vsaj 30 ECTS obveznosti vpisanega letnika).

V izjemnih okoliščinah študent lahko odda prošnjo za ponavljanje letnika, z opravljeno manj kot polovico obveznosti (manj kot 30 ECTS) in ima izpolnjenih najmanj 15 ECTS.

Izredne študente opominjamo, da imajo pri ponavljanju letnika tudi finančne obveznosti kot sledi iz določila 18. člena Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru.

Prošnje lahko oddate najkasneje do petka 13. septembra 2019, (po jesenskem izpitnem obdobju, tudi v primeru, da še ne bi prejeli rezultatov izpitov, imate pa razloge za uveljavljanje izjemnih okoliščin). Rezultati KŠZ in rok vpisa bo predvidoma objavljen na spletni strani, najkasneje v zadnjem tednu septembra 2019 (vpis mora biti zaključen do 30. septembra!).

Posebej vas opozarjamo na 66. člen Zakona o visokem šolstvu: Študenti lahko enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti na prejšnji smeri ali študijskem programu. Študent je odgovoren za izkazane vpisne podatke.

V primeru sprememb študijskega programa se študentu, ki ponavlja letnik lahko določijo dodatne obveznosti glede na prenovljeni študijski program. 

4. Menjava študijskega programa – opozorilo za že vpisane študente

Informacije o prijavno vpisnem postopku so zapisane v splošnih določilih Razpisa za vpis v dodiplomske študijske programe 2019/20 oz. v Razpisu za vpis v podiplomske študijske programe 2019/20 (rubrika že vpisani študenti).

Predlagamo, da predhodno kontaktirate referat za študente.

5. Ostale prošnje:

Prošnjo oddate, najkasneje do petka,13. septembra 2019.

           Prošnjo za pridobitev posebnega statusa študenta ali študenta invalida lahko oddate tudi med študijskim letom.

Julij, 2019