Oddajanje prošenj

 

ODDAJANJE PROŠENJ

OBVESTILO ŠTUDENTOM - IZJEMNO NAPREDOVANJE, PONAVLJANJE LETNIKA IN PODALJŠANJE STATUSA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

V študijskem letu 2019/2020 je bil na Fakulteti za organizacijske vede UM pedagoški proces zimskega in letnega semestra, ne glede na izredne razmere COVID-19 izveden v celoti – izvedene vse kontaktne ure/prilagojeno izvedene vse kontaktne ure.

Skladno s sklepom Senata UM, ki je bil sprejet 23. 4. 2020, bodo študenti za vpis v študijsko leto 2020/2021   tako dokazovali upravičene razloge za izjemno napredovanje in ponavljanje skladno s 70. členom ZVIS (in ne z naslova COVID-19 – 49. določila  Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Enako velja tudi za študente, ki želijo podaljšati status iz upravičenih razlogov.

Interventna navodila za presojo prošenj študentov v času trajanja nevarnosti širjenja nalezljive bolezni (COVID – 19).

Prošnje obravnava in presoja Komisija za študijske zadeve skladno z Navodili za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 214. členom Statuta UM 

66. člen Zakona o visokem šolstvu: Študenti lahko enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti na prejšnji smeri ali študijskem programu.

  • Časovnica za oddajo prošenj

VRSTA PROŠNJE

SKRAJNI ROK ODDAJE PROŠNJE

Podaljšanje statusa

              25. avgust 2020

Vpis v višji letnik, ponavljanje letnika, ostale prošnje vezane na vpisno obdobje

              11. september 2020

* V primeru izjemnih okoliščin študent odda vlogo do navedenega datuma, tudi v primeru, da še nima objavljenih vseh rezultatov (opombo navedite na prošnji)

Obravnavane bodo pravočasne in popolne vloge, ki bodo oddane do skrajnih rokov oddaje prošnje.

  • Popolna vloga mora vsebovati:

1. Prošnjo, ki mora biti razumljivo napisana (na spodaj objavljenih obrazcih) in lastnoročno podpisana ter oddana na obrazcih:

Izredni študenti imajo pri ponavljanju letnika tudi finančne obveznosti kot sledi iz določila 18. člena Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru.

Študenti, ki želijo spremeniti način na istem študijskem programu v 1. letniku dodiplomskega študija, se morajo prijaviti kot drugi kandidati (novinci). Prijavo za vpis je potrebno oddati na spletnem portalu https://portal.evs.gov.si/prijava/. Informacije o prijavnem postopku so zapisane v splošnih določilih Razpisa za vpis v dodiplomske študijske programe 2020/20Predlagamo, da predhodno kontaktirate referat za študente, še posebno tuji študenti, da ugotovimo, na katera vpisna mesta lahko kandidirate.

  • Posebni status študenta
  • Morebitne ostale prošnje -  ni obrazca, študent prošnjo napiše razumljivo, v obliki dopisa.

2. Dokazila (glej navodila za presojo prošenj) za vse navedene razloge, s katerimi prošnjo utemeljujete.

3. Fotokopijo položnice o plačilu stroškov za izdajo sklepa v znesku 18,10 EUR. Znesek izdaje sklepa oz. odločbe nakažite na:

IBAN: SI56 0110 0609 5916 533 - Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj;

REFERENCA: SI00 410_ _ _ _ _      ->     Pod REFERENCO obvezno vpišite vašo vpisno številko;

KODA NAMENA: STDY ;

NAMEN PLAČILA: plačilo stroškov sklepa oz. odločbe.

Popolna dokumentacija mora biti posredovana, najkasneje do roka zapisana v časovnici za oddajo prošenj, na Fakulteto za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55 a, Kranj, s pripisom: » Komisija za študijske zadeve«.

OBVESTILO - obisk fakultete zaradi gradbenih del omejen

  • Opozorilo za že vpisane študente, ki želijo menjati študijski program

Skladno z razpisnimi določili študenti, ki želijo spremeniti študijski program in te pravice oz. pravice do ponavljanja letnika še niso izrabili, se morajo prijaviti tako kot drugi kandidati (novinci). Prijavo za vpis je potrebno oddati na spletnem portalu https://portal.evs.gov.si/prijava/. Informacije o prijavnem postopku so zapisane v splošnih določilih Razpisa za vpis v dodiplomske študijske programe 2020/21 oz. v Razpisu za vpis v podiplomske študijske programe 2020/21 - rubrika že vpisani študenti.

Predlagamo, da predhodno kontaktirate referat za študente, še posebno tuji študenti, da ugotovimo, na katera vpisna mesta lahko kandidirate.

  • Predvideni termini sej Komisije za študijske zadeve (KŠZ):

2. september 2020

17. september 2020

V juliju in avgustu seje Komisije za študijske zadeve niso predvidene.

Rezultati sklepov bodo objavljeni v nekaj dneh po seji KŠZ, v študentskem AIPS-u, kjer boste našli tudi povezavo z navodili za vpis in termini za vpis. Vpisi morajo biti zaključeni in vneseni v bazo AIPS, najkasneje do 30. septembra 2020. Pozivamo vas, da vpise uredite pravočasno.

 

 

 

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.