Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prorektorja iz vrst visokošolskih učiteljev za študijsko dejavnost UM