Navodila - vpis 2020/21 - (VS, UN, MAG)

 

 • Vpis v višji letnik
 • Absolventi
 • Ponavljanje / pod. statusa
 • Študent, ki ima izpolnjen pogoj za napredovanje v višji letnik in v primeru izrednega študija plačano šolnino predhodnih letnikov se lahko vpiše v višji letnik. Obvezno mora v  AIPS-u  izpolniti anketo o pedagoškem delu in obremenitvi študentov.

  V referat za študentske zadeve posredujete:

  • VPISNI LIST: navodila za izpolnjevanje vpisnega lista so objavljena na študentskem AIPSu. Vpisni list morate izpolniti oz. preveriti točnost podatkov, natisniti in podpisati.  
  • PREDMETNIK – OBVEZNA priloga vpisnemu listu
  • ŠTUDENTSKO IZKAZNICO
  • priložite kuverto, velikosti B5, na katero napišete vaš naslov in nalepite znamke v vrednosti 1,00 €; vrnili vam bomo potrdilo o vpisu in študentsko izkaznico s hologramsko nalepko za študijsko leto 20/21.

  Izredni študenti posredujete še:

  • POGODBO O IZOBRAŽEVANJU, ki jo FOV sklene s študentom. Izpolnite, podpišete in vrnete dva izvoda pogodbe. V V. členu pogodbe obkrožite način plačila in skladno s tem priložite ustrezno izjavo:
   • Izjavo plačnika o plačilu stroškov študija (obvezna priloga k pogodbi v primeru, da za plačilo šolnine FOV izstavi račun pravni osebi/plačniku) ali
   • Izjavo poroka o prevzemu dolga (obvezna priloga k pogodbi za študente samoplačnike, ki šolnino plačajo v obrokih).
  • potrdilo o najemu kreditu v primeru, da boste najemojemalec pri Gorenjski banki d. d. Kranj; več informacij na spletni povezavi mailto https://fov.um.si/sl/studij/bodoci-studentiprijava/ugodna-posojila

  (V potrditev lahko priložite tudi druge obrazce, npr. za avtobusno karto. V primeru, da potrebujete potrdilo o opravljenih izpitih, izrazite željo na vpisnem listu, zgoraj desno.)

  Navedeno dokumentacijo za vpis pošljete priporočeno po pošti na naslov Fakulteta za organizacijske vede UM, Kidričeva cesta 55a, Referat za študentske zadeve, 4000 KRANJ.

  Rok za oddajo dokumentacije je  od 3. avgusta do 23. septembra 2020. Prosimo vas, da dokumentacijo za vpis pošljete takoj, ko izpolnite pogoje, le tako vam bomo lahko vpis ažurno uredili in vrnili dokumentacijo v nekaj dneh. Glede na določila vpisnega postopka mora biti vpis zaključen (podatki že vneseni v bazo) najkasneje, do 30. septembra 2020.

  V skladu s Cenikom Univerze v Mariboru za študijsko leto 2020/2021 je potrebno plačati vpisne stroške v znesku 25,50 € in šolnino v primeru izrednega študija. Vpisne stroške in šolnino se poravna v višini in roku, navedenih na izstavljenem računu, ki ga boste prejeli PO VPISU.

  V izjemnih okoliščinah (v nujnih primerih) študente o spremembah obveščamo tudi po SMS-u. Študentom predlagamo, da SMS obveščanje na študentski spletni strani Aips ne odjavite.

  Kranj, julij 2020

   

   

                                                                                                                                               

   

 • Študent, ki se vpisuje v absolventski staž mora obvezno preko prijave na AIPS, izpolniti anketo o pedagoškem delu in obremenitvi študentov.

  Posebej vas opozarjamo na  Spremembo Zakona o visokem šolstvu - pravica do koriščenja absolventskega staža:

  Z 31. 5. 2012 je začel veljati Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12; v nadaljevanju ZUJF) in z njim Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (členi ZUJF: od 57. do 60. in od 216. do 220. člena ter končna določba ZUJF - 251. člen), s katerim se spreminja tudi status študenta ter s tem pravica do koriščenja absolventskega staža.

  S študijskim letom 2012/2013 se uveljavljajo spremembe glede trajanja oziroma prenehanja statusa študenta.

  Za študente, vpisane v študijske programe prve ali druge stopnje v študijskem letu 2012/2013, ki so do zaključka študijskega leta 2011/2012 že uveljavljali pravico, da enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu, NI SPREMEMB. To pomeni, da jim status študenta preneha, če ne dokončajo študija v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra (absolvent je).

  Za študente, vpisane v študijske programe prve ali druge stopnje v študijskem letu 2012/2013, ki do zaključka študijskega leta 2011/2012 niso uveljavili pravice, da enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu, velja, da jim status študenta preneha ob zaključku zadnjega semestra, če bodo v času študija, to je vključno od študijskega leta 2012/2013 ponavljali letnik ali spremenili študijski program ali smer (ni absolventa).

  V referat za študentske zadeve posredujete:

  • VPISNI LIST: navodila za izpolnjevanje vpisnega lista so objavljena na študentskem AIPSu. Vpisni list je potrebno izpolniti oz. preveriti točnost podatkov, natisniti in podpisati.
  • ŠTUDENTSKO IZKAZNICO
  • priložite kuverto, velikosti B5, na katero napišete vaš naslov in nalepite znamke v vrednosti 1,00 € , da vam bomo vrnili potrdilo o vpisu in študentsko izkaznico s hologramsko nalepko za študijsko leto 20/21.

  (V potrditev lahko priložite tudi druge obrazce, npr. za avtobusno karto. V primeru, da potrebujete potrdilo o opravljenih izpitih, izrazite željo na vpisnem listu, zgoraj desno.)

  Dokumentacijo za vpis pošljete po pošti na naslov Fakulteta za organizacijske vede UM, Kidričeva cesta 55a, Referat za študentske zadeve, 4000 KRANJ.

  Rok za oddajo dokumentacije je od 3. avgusta do 10. septembra 2020.  Glede na določila vpisnega postopka mora biti vpis zaključen (podatki že vneseni v bazo) najkasneje do 30. septembra 2020.

  V skladu s Cenikom Univerze v Mariboru za študijsko leto 2020/2021 je potrebno plačati vpisne stroške v znesku 25,50 €. Vpisne stroške  poravnate v višini in roku, navedenih na izstavljenem računu, ki ga boste prejeli po vpisu.

  V izjemnih okoliščinah (v nujnih primerih) študente o spremembah obveščamo tudi po SMS-u. Študentom predlagamo, da SMS obveščanje na študentski spletni strani Aips ne odjavite.

  Kranj, julij 2020

   

   

                                                                                                                                               

 • Študenti, ki izpolnjujejo pogoje za ponavljanje letnika ali podaljšanje statusa obvezno oddajo prošnjo na Komisijo za študijske zadeve, skladno z navodili za oddajanje prošenj.

  Takoj po objavi rezultatov komisije za študijske zadeve vpis uredite v študentskem  AIPS-u.

  Opozarjamo vas, da se vpisujete do datumov, ki  jih skupaj z rezultati KŠZ objavimo v AIPS, le tako lahko ažurno opravimo vse vpisne postopke, ki morajo biti zaključeni in vneseni v bazo AIPS, najkasneje do 30. septembra 2020.

  V referat za študentske zadeve posredujete:

  • VPISNI LIST: navodila za izpolnjevanje vpisnega lista so objavljena na študentskem AIPSu. Vpisni list je potrebno izpolniti oz. preveriti točnost podatkov, natisniti in podpisati.  
  • ŠTUDENTSKO IZKAZNICO
  • priložite kuverto, velikosti B5, na katero napišete vaš naslov in nalepite znamke v vrednosti 1,00 €, da vam bomo vrnili potrdilo o vpisu in študentsko izkaznico s hologramsko nalepko za študijsko leto 20/21.

  (V potrditev lahko priložite tudi druge obrazce, npr. za avtobusno karto. V primeru, da potrebujete potrdilo o opravljenih izpitih, izrazite željo na vpisnem listu, zgoraj desno.)

  Dokumentacijo za vpis pošljete po pošti na naslov Fakulteta za organizacijske vede UM, Kidričeva cesta 55a, Referat za študentske zadeve, 4000 KRANJ.

  V skladu s Cenikom Univerze v Mariboru za študijsko leto 2020/2021 je potrebno plačati vpisne stroške v znesku 25,50 €. Izredni študent, ki ponavlja letnik, plača šolnino, ki je enaka seštevku stroškov vseh neopravljenih obveznosti letnika, ki ga ponavlja (plačilo po tarifnem delu cenika 'Izvedba predmeta z izpitom'). Vpisne stroške in šolnino se poravna v višini in roku, navedenih na izstavljenem računu, ki ga boste prejeli po vpisu.

  V izjemnih okoliščinah (v nujnih primerih) študente o spremembah obveščamo tudi po SMS-u. Študentom predlagamo, da SMS obveščanje na študentski spletni strani Aips ne odjavite.

   

  Kranj, julij 2020

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.