Priznanje izpitov

Priznanje izpitov lahko uveljavljate po vpisu in prošnje oddajate čez celo študijsko leto.

Priznanje izpitov, opravljenih na FOV

Študent, ki uveljavlja priznanje izpitov opravljenih na FOV naj izpolni obrazec (Prošnja za priznanje izpitov opravljenih na FOV)  in ga odda v referat za študentske zadeve.

Priznanje izpitov, opravljenih na drugih fakultetah

Študent, ki želi uveljavljati priznanje izpita, ki ga je opravil na drugi fakulteti, naj izpolni obrazec (Prošnja za priznanje izpita opravljenega na drugi fakulteti) in ga odda v referat za študentske zadeve. Kolikor uveljavljate izpitov, toliko izpolnite prošenj, le tako vam ažurneje lahko posredujemo odgovor na vsako prošnjo posebej. K prošnji obvezno priložite:

  • potrdilo o opravljenem izpitu; obvezno priložite original (v primeru, da uveljavljate priznanje izpitov za več predmetov, lahko eni prošnji priložite original potrdilo, ostalim prošnjam pa kopijo potrdila.);
  • potrjen vsebinski program predmeta;
  • potrdilo o plačilu stroškov za izdajo Odločbe o priznanju izpita opravljenega izven Univerze v Mariboru; kopija potrdila ali natisnjeno potrdilo, če poravnate stroške preko e-poslovanja. Študenti, ki uveljavljajo izpit opravljen na Univerzi v Mariboru, ne plačajo teh stroškov.
    • znesek: 18,10 € (Cenik UM za štud. leto 2018/2019) za izdajo odločbe za vsak posamezni predmet, ki ga študent uveljavlja.
    • transakcijski račun fakultete: 0110 0609 5916 533
    • sklicna številka: na plačilni nalog (položnico), pred plačilom obvezno vpišite sklicno številko, ki je enaka vaši vpisni številki (410_ _ _ _ _ ).
Vloga za izdajo učnih načrtov za priznanje izpitov na drugi fakulteti

Osebe, ki želijo uveljavljati opravljen izpit na FOV za priznanje izpita na drugi fakulteti izpolnijo ustrezno vlogo. Za obrazec nas kontaktirajte na elektronski naslov vs.fov@um.si