Magistriranje

Navodila v postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Fakultete za organizacijske vede UM, izdana s strani dekana, red. prof. dr. Iztoka Podbregarja dne 16. 7. 2019.

Postopki in roki, določeni s tem navodilom, ne tečejo v času od 15.7. – 15.8.

OPOMBA ZA OSEBE BREZ STATUSA: Predvideno je plačilo prispevka za pripravo in zagovor diplomskih in magistrskih del za osebe brez statusa skladno z določilom 22. in 35. člena Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru. Prispevek bo potrebno poravnati po veljavnem ceniku za študijsko leto (spletna stran->študij->cenik) v višini in roku, navedenih na izstavljenem računu, ki je vezan na datum izdaje sklepa o zaključnem delu in ne na datum oddaje prijave teme zaključnega dela.

Študent mora za opravljanje manjkajočih obveznosti biti v tekočem študijskem letu aktiven (podaljšanje digitalne identitete). Stanje študija se uredi z obrazcem, ki je objavljen na spletni strani: Osebe brez statusa.

PRIJAVA TEME ZAKLJUČNEGA DELA

V prilogi so objavljene razpisne teme magistrskih del, ki so jih katedre razpisale za študijsko leto 2019/2020.

Razpisane teme zaključnih del v študijskem letu 2019/2020

Skladno z Navodili v postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje, študent izbere temo magistrskega dela na osnovi razpisanih tem ali po lastni presoji v dogovoru s predvidenim mentorjem.

Študent študijskega programa druge stopnje je dolžan prijaviti temo zaključnega dela najkasneje v zadnjem semestru študijskega programa.

Študent vpiše podatke v elektronski obrazec: Prijava teme zaključnega dela. Po zaključenem vnosu natisnete obrazec v celoti (2 lista) in skupaj s prilogami (soglasje institucije in dispozicijo) oddate v podpis mentorju in morebitnemu somentorju. Urejeno dokumentacijo potem oddate v referat za študentske zadeve.

Obvezna priloga prijave teme zaključnega dela je:

 • soglasje podjetja, v kolikor bo zaključno delo izdelano v sodelovanju z delovnim okoljem. S sklepom Senata FOV, SE-1226, je soglasje podjetja obvezna priloga pri prijavi teme zaključnega dela.
 • v soglasju z mentorjem pripravljena dispozicija,  ki naj praviloma vsebuje:
  • naslov,
  • opredelitev oz. opis problema ter raziskovalna vprašanja, ki so predmet zaključnega dela,
  • cilje in teze,
  • predpostavke in omejitve,
  • predvidene metode,
  • predvideno strukturo poglavij (kazalo)
  • seznam predvidene literature in virov

Rok za izdelavo in oddajo zaključnega dela na študijskih programih druge stopnje je eno leto od dneva izdaje sklepa o zaključnem delu.

Študent lahko pred potekom roka za izdelavo zaključnega dela v referat vloži Vlogo za podaljšanje teme zaključnega dela. Podaljšanje veljavnosti teme se lahko odobri za največ eno leto oziroma izjemoma še enkrat za čas do največ šest mesecev, če je izdelava zaključnega dela v zaključni fazi in če je tema še aktualna.

Študent lahko med pisanjem zaključnega dela predlaga spremembo naslova odobrene teme s posebnim obrazcem Prijava spremembe teme zaključnega dela – sprememba naslova, pri tem pa ostane pretežni del vsebine teme nespremenjen.

Če se med pisanjem zaključnega dela pojavi utemeljen razlog, ki kaže na to, da sodelovanje med mentorjem (somentorjem) in študentom ne bo več mogoče, imata študent in mentor (somentor) pravico zahtevati spremembo z obrazcem Prijava spremembe teme zaključnega dela- sprememba mentorja ali/in somentorja.

Če študent do roka za izdelavo zaključnega dela ne odda zaključnega dela in pred potekom roka prav tako ne odda vloge za podaljšanje veljavnosti teme, mora oddati prijavo za novo temo zaključnega dela.

Študent po navodilih mentorja in Navodilih za izdelavo magistrskega dela (predloga magistrskega dela) izdela zaključno nalogo.

 

ODDAJA DOKUMENTACIJE ZA ZAGOVOR

se prične s privolitvijo mentorja in tudi somentorja, v kolikor je bil imenovan.

Pred vezavo zaključnega dela mora študent zaključno delo poslati v Word-ovi datoteki v tehnični pregled po elektronski pošti: tehnicni.fov@um.si skupaj s skeniranim sklepom o zaključnem delu. Velikost priponke naj ne presega 10MB.

Po tehničnem pregledu mora študent oddati zaključno delo v elektronski obliki na spletno stran Digitalne knjižnice Univerze v Mariboru. Navodila najdete na njihovi spletni strani.

Po oddaji pdf verzije v Digitalni knjižnici študent aktivira program plagiatorstva, poročilo o plagiatu na mail prejmejo študent in mentor ter somentor (v kolikor je bil imenovan). Na podlagi poročila mentor in somentor podpišeta Izjavo o ustreznosti zaključnega dela.

Prejeto Poročilo detektorja podobnih vsebin je potrebno posredovati na mail: tehnicni.fov@um.sida se preveri pravilnost oddaje elektronske verzije in zaključi oddaja v digitalni knjižnici.

Študent se mora pred oddajo dokumentacije za zagovor oglasiti v knjižnici FOV, kjer dobi potrdilo, da je vrnil vse knjige, ki si jih je izposodil. Potrdilo seveda dobi, če so knjige dejansko že vrnjene. Tudi študent, ki se ni nikoli vpisal v knjižnico FOV-a, mora pridobiti potrdilo, saj je bila uvedba tega ukrepa nujna zaradi izterjave knjig. 

Da študent lahko odda dokumentacijo za zagovor mora:

 • imeti opravljene vse študijske obveznosti vpisanega programa,
 • tema zaključnega dela mora biti veljavna (ne sme preteči rok veljavnosti teme).

Študent odda v referat za študentske zadeve (ne mentorju):

V primeru, da je študent v času študija opravil tudi dodatne aktivnosti povezane s študijem na FOV lahko odda vlogo za vpis dodatnih informacij o študentu povezanih s študijem na FOV, ki se mu vpišejo v prilogo k diplomi, le to pa študent prejeme na podelitvi zaključne listine.

O datumu in uri zagovora ter članih komisije je študent pisno obveščen.

Kontakt: Sandra Bajde