Oddajanje prošenj - vpis 2017/18

Prošnje obravnava in presoja Komisija za študijske zadeve skladno z Merili za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85.,121. ter 212. členom Statuta UM (v nadaljevanju Merila za presojo prošenj) Opomba: Merila za presojo prošenj še niso aktualizirana glede na novo veljavni Statutu UM, kjer je aktualni 214. člen - podaljšanje statusa (prejšnji 212. člen).

Še posebej bodite pozorni na člene v Merilih za presojo prošenj, ki navajajo izjemne okoliščine, v katerih ste opravičeni do oddaje prošenj ter na navedbe dokazil, ki se upoštevajo kot ustrezna za posamezni upravičeni razlog.

Prošnjo morate oddati na obrazcih, ki so objavljeni  v povezavah na tem dokumentu in obvezno priložiti dokumentacijo, ki je zahtevan za posamezni primer. Prošnja mora biti pravočasna, razumljiva, lastnoročno podpisana in obsegati mora vse zahtevano, da se lahko obravnava.

Izpis sklepov iz zapisnika Komisije za študijske zadeve (KŠZ) bo predvidoma v dveh delovnih dneh od seje KŠZ objavljen na spletni strani fakultete oz. v študentskem  AIPS-u.

Opozarjamo vas, da se vpisujete do datumov, ki  jih skupaj z rezultati objavimo na spletni strani, le tako lahko ažurno opravimo vse vpisne postopke. Vpisi morajo biti zaključeni in vneseni v bazo AIPS, najkasneje do 30. septembra.

V kolikor vaši prošnji ne bo ugodeno in boste opravljali študijske obveznosti kot oseba brez statusa, spremljajte informacije na spletni strani – osebe brez statusa.

Nepravočasna vloga se zavrže.

Obvezna priloga k prošnji je dokumentacija, s katero utemeljujete izjemne okoliščine in  fotokopija potrdila o plačilu v znesku 18,12 €,  za sklep oz. odločbo (Navodila o prispevkih o vrednotenju stroškov na UM, cenik UM)

Znesek izdaje sklepa oz. odločbe nakažite na:

IBAN: SI56 0110 0609 5916 533 - Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj;

REFERENCA: SI00 410_ _ _ _ _      ->     Pod REFERENCO obvezno vpišite vašo vpisno številko;

KODA NAMENA: STDY ;

NAMEN PLAČILA: plačilo stroškov sklepa oz. odločbe.

 1.Podaljšanje statusa (214. člen Statuta UM)

Prošnje za podaljšanje statusa, kjer navajate razloge, ki so nastali  zaradi izjemnih okoliščin, oddate v referat za študentske zadeve skupaj z ustrezno dokumentacijo, najkasneje do petka 25. avgusta 2017. 

Obravnavo in rezultate teh prošenj lahko pričakujete predvidoma v drugem tednu septembra 2017, ko bo na spletni strani tudi objava rezultatov in datum vpisa.

2.Vpis v višji letnik (podredno ponavljanje letnika- v kolikor izpolnjujete pogoje za ponavljanje) (85., 121. člen Statuta UM)

Študent, ki odda prošnjo za vpis v višji letnik in izpolnjuje tudi pogoje za ponavljanje letnika, obkroži  na obrazcu tudi točko 7 »Podredno prosim za ponovni vpis, v kolikor prošnja za izjemni vpis v višji letnik ne bo odobrena«, v kolikor mu vpis v višji letnik ne bi bil odobren. V nasprotnem primeru študent lahko ostane brez statusa.

Študent, ki bi se želel vpisati v 3. letnik I. stopnje  mora imeti opravljene vse obveznosti  - vse izpite 1. letnika, v obsegu 60 ECTS. 

Prošnje oddate najkasneje do petka 15. septembra 2017, (po jesenskem izpitnem obdobju, tudi v primeru, da še ne bi prejeli rezultatov izpitov, imate pa razloge za uveljavljanje izjemnih okoliščin). Rezultati KŠZ in rok vpisa bo predvidoma objavljen na spletni strani, najkasneje v zadnjem tednu septembra 2017 (vpis mora biti zaključen do 30. septembra!).

3.Ponavljanje letnika (121.člen Statuta UM)

Prošnjo za ponavljanje letnika mora študent oddati tudi, če izpolnjuje pogoje za ponavljanje letnika (ima zbranih vsaj 30 ECTS obveznosti vpisanega letnika).

V izjemnih okoliščinah študent lahko odda prošnjo za ponavljanje letnika, z opravljeno manj kot polovico obveznosti (manj kot 30 ECTS) in ima izpolnjenih najmanj 15 ECTS.

Izredne študente opominjamo, da imajo pri ponavljanju letnika tudi finančne obveznosti kot sledi iz določila 18. člena Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru.

Prošnje lahko oddate najkasneje do petka 15. septembra 2017, (po jesenskem izpitnem obdobju, tudi v primeru, da še ne bi prejeli rezultatov izpitov, imate pa razloge za uveljavljanje izjemnih okoliščin). Rezultati KŠZ in rok vpisa bo predvidoma objavljen na spletni strani, najkasneje v zadnjem tednu septembra 2017 (vpis mora biti zaključen do 30. septembra!).

Posebej vas opozarjamo na 66. člen Zakona o visokem šolstvu: Študenti lahko enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti na prejšnji smeri ali študijskem programu. Študent je odgovoren za izkazane vpisne podatke.

V primeru sprememb študijskega programa se študentu, ki ponavlja letnik lahko določijo dodatne obveznosti.

4. Menjava študijskega programa – opozorilo za že vpisane študente

Informacije o prijavno vpisnem postopku so zapisane v splošnih določilih Razpisa za vpis v dodiplomske študijske programe 2017/2018 oz. v Razpisu za vpis v podiplomske študijske programe 2017/2018 (rubrika že vpisani študenti).

5. Nadaljevanje študija po merilih za prehode

Prehajanje med študijskimi programi je omogočeno študentom na študijske programe skladno z razpisnimi pogoji in da se jim lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanaša na obvezne predmete drugega študijskega programa. Glede na obseg priznanih obveznosti se študent vpiše v isti ali višji letnik (vendar, če se vpiše v isti letnik pomeni, da je koristil pravice iz 66. člena Zakona o visokem šolstvu).  Več informacij o prijavno vpisnem postopku: Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe 2017/2018 oz. Razpis za vpis v podiplomske študijske programe 2017/18, splošni del razpisa in razpis FOV.

6.Ostale prošnje:

lahko oddate , najkasneje do petka, 15. septembra 2017.

Julij, 2017