Akademski zbor

Akademski zbor je najvišji organ fakultete, ki deluje na temelju akademske svobode in demokratičnega izražanja mnenj in stališč svojih članov. Sestavljajo ga vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci ter predstavniki študentov, ki jih izvoli Študentski svet članice, tako da je njihovo število najmanj ena petina članov akademskega zbora. Mandatna doba članov akademskega zbora članice iz vrst študentov traja eno leto, pri zaposlenih pa je vezana na zaposlitveni status. Člani akademskega zbora izmed zaposlenih članov za štiri leta izvolijo predsednika in njegovega namestnika. Formalne pristojnosti akademskega zbora pa so:

  • volitve članov senata fakultete;
  • vodenje izbirnega postopka kandidatov za dekana, ki jih predlaga senatu fakultete;
  • obravnavanje in sprejem programa razvoja članice;
  • obravnavanje poročila o delu članice ter dajanje predlogov in pobud senatu članice;
  • in opravljanje drugih nalog, ki jih določa Statut Univerze v Mariboru oziroma zakonodaja.

 

Predsednik Akademskega zbora FOV: doc. dr. Matjaž Roblek